Ubezpieczenie zdrowotne

 

R E G U L A M I N

ZGŁASZANIA DO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO

STUDENTÓW I DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO BĘDĄCYCH OBYWATELAMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 

§ 1

1. Wszyscy studenci i doktoranci Uniwersytetu Łódzkiego, będący obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi ubezpieczenia  zdrowotnego i mają  prawo do korzystania bezpłatnie ze świadczeń opieki medycznej.

2. Student lub doktorant korzysta z ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny osoby   ubezpieczonej:

1/ do czasu ukończenia 26 roku życia – obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia ciąży na   rodzicach bądź opiekunach prawnych;

2/ bez ograniczenia wieku – jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi – obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia ciąży na rodzicach bądź opiekunach prawnych;

3/ bez ograniczenia wieku – jeżeli jego małżonek podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu (wynikającemu np. ze stosunku pracy) – obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia ciąży na małżonku.

3. Studentów i doktorantów, którzy ukończyli 26 rok życia i nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu, do ubezpieczenia zdrowotnego  zgłasza Uczelnia i odprowadza za nich składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

4. Studentów i doktorantów, którzy nie ukończyli 26 roku życia i nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu (nie posiadają rodziców lub opiekunów prawnych bądź rodzice, opiekunowie prawni lub małżonek nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego) po rozpoznaniu sytuacji studenta lub doktoranta do ubezpieczenia zdrowotnego zgłasza Uczelnia i odprowadza za nich składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

 

§ 2

1. Podstawą do zgłoszenia studenta/doktoranta do ubezpieczenia zdrowotnego przez Uniwersytet Łódzki jest osobiste stawienie się we właściwym dla danego kierunku studiów dziekanacie, wypełnienie druku zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego i złożenie oświadczenia o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu, a osoby, o których mowa w § 1 pkt 4 dodatkowo pisemny opis swojej sytuacji.

2. W przypadku, jeżeli osoba zgłaszana przez Uczelnie do ubezpieczenia zdrowotnego lub którykolwiek ze zgłaszanych członków rodziny ma orzeczony stopień niepełnosprawności, student lub doktorant zobowiązany jest do dostarczenia – do wglądu – dokumentu potwierdzającego ten fakt. Dokument ów należy przedstawić pracownikowi Uczelni, który przyjmuje od studenta lub doktoranta dokumenty zgłoszeniowe.

3. Niezgłoszenie się osobiste we właściwym dla danego kierunku dziekanacie w ciągu 7 dni od dnia ukończenia 26 lat, o ile student lub doktorant nie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu, powoduje brak ciągłości ubezpieczenia zdrowotnego studenta lub doktoranta i obciążenie finansowe studenta lub doktoranta za świadczenia medyczne, z których skorzystał w okresie nie objętym ubezpieczeniem zdrowotnym.

 

§ 3

1. Student lub doktorant, który został zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez Uczelnię, ma obowiązek zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego wszystkich członków rodziny (współmałżonka, dziecko itd.), którzy nie podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu.

2. Student lub doktorant mający zamiar zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny, wypełnia przeznaczone do tego celu druki w miejscu, o którym mowa w § 2, ust. 1 i 2.

3. W przypadku zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny, oświadczenie o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu składa zgłaszający student lub doktorant, zgodnie z oświadczeniem stanowiącym Załącznik Nr 1  do niniejszego Regulaminu.

 

§ 4

1. Uniwersytet Łódzki przyjmuje na siebie obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego studentów i doktorantów po złożeniu przez nich oświadczenia o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, zgodnie z datą powstania tego obowiązku zawartą w druku zgłoszeniowym do ubezpieczenia zdrowotnego, wypełnionym zgodnie z § 2 ust. 1 i 2 niniejszego Regulaminu.

2. Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego studentów i doktorantów przez Uniwersytet Łódzki wygasa z dniem ukończenia szkoły wyższej lub studiów doktoranckich albo skreślenia z listy studentów lub listy doktorantów.

 

§ 5

1. Student lub doktorant, który został zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez Uniwersytet Łódzki, ma obowiązek poinformować Uczelnię o powstaniu innego tytułu do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego  w ciągu 7 dni od daty jego powstania, pod rygorem odpowiedzialności karnej.

2. W przypadku powstania innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego, student lub doktorant ma obowiązek poinformować o opłacaniu składek z innego tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, a Uniwersytet Łódzki ma obowiązek zaprzestania opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne finansowanych z budżetu państwa, co jest równoznaczne z wyrejestrowaniem ubezpieczonego studenta lub doktoranta z ubezpieczenia zdrowotnego wraz ze zgłoszonymi przez niego członkami rodziny.

3. Z chwilą ustania innego tytułu do zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego i odprowadzania składek na ubezpieczenia zdrowotne, student lub doktorant może zostać ponownie zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez Uniwersytet Łódzki, po spełnieniu wymogów określonych w § 2 niniejszego Regulaminu.

4. W przypadku zbiegu tytułów do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, gdy w ramach każdego z tych tytułów składka finansowana jest z budżetu państwa, składka jest opłacana wyłącznie z tytułu, który powstał najwcześniej. Jeżeli tytuły powstały równocześnie, składka jest opłacana z pierwszego zgłoszonego tytułu do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym.

 

§ 6

1. Student lub doktorant, który został zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez Uniwersytet Łódzki, ma obowiązek poinformować Uczelnię o zmianie danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym do ubezpieczenia zdrowotnego – swoich lub zgłoszonych członków rodziny – w ciągu 7 dni od daty powstania, zmiany lub uzyskania dokumentu potwierdzającego ten fakt, pod rygorem odpowiedzialności karnej.

2. Do danych, o których mowa w ust. 1 należą: numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, nazwisko, kod tytułu ubezpieczenia (tj. orzeczony stopień niepełnosprawności), adres zamieszkania, oddział Narodowego Funduszu Zdrowia.

3. Zmiany danych, o których mowa w ust. 2, dokonuje się na przeznaczonych do tego celu formularzach w miejscach, o których mowa w § 2, ust. 1 i 2 niniejszego Regulaminu, po przedstawieniu dokumentów potwierdzających ten fakt.

 

§ 7

1. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla studentów wygasa po upływie 4 miesięcy od zakończenia nauki lub skreślenia z listy studentów, czyli od momentu wyrejestrowania z   ubezpieczenia zdrowotnego przez Uczelnię zgodnie z § 4 ust. 2 i 3 niniejszego Regulaminu.

2. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla doktorantów wygasa po upływie 30 dni od zakończenia nauki lub skreślenia z listy doktorantów, czyli od momentu wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego przez Uczelnie, zgodnie z § 4 ust. 2 i 3 niniejszego Regulaminu.

3. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla członków rodziny studenta lub doktoranta ustaje po upływie 30 dni od dnia wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia.

 

§ 8

1. Dokumentem potwierdzającym opłacanie składek za studenta lub doktoranta przez Uniwersytet Łódzki jest zaświadczenie wydawane przez Dziekanat każdorazowo na prośbę studenta lub doktoranta poświadczone przez Centrum Obsługi Studenta Rekrutacja i Tok Studiów pok.5a, ul. Lindleya 3 lub wydruk RMUA wydany przez Dział Płac UŁ.

2. W razie nieprzedstawienia dokumentu, o którym mowa w ust.1, w przypadku ubiegania się o udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej  w terminach określonych w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 roku, świadczenie jest udzielane na koszt studenta lub doktoranta.

3. W przypadku, jeżeli osobiste odebranie zaświadczenia o opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne przez Uniwersytet Łódzki za studenta lub doktoranta nie jest możliwe, zaświadczenie takie wydaje się osobie upoważnionej na podstawie pisemnego upoważnienia.

 

§ 9

Przypadki nieuwzględnione w niniejszym Regulaminie będą rozpatrywane zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 roku.

 

ZARZĄDZENIE REKTORA NR 89 Z DNIA 2011-06-20

Regulamin zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego studentów i doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego będących obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej

Załącznik numer 1

Możliwość komentowania jest wyłączona.