Zapomoga

  1. Zapomoga jest formą doraźnej, bezzwrotnej pomocy dla studenta. Przyznawana jest przez Wydziałową Komisję Stypendialno – Socjalną studentowi, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.
  2. Zapomoga przyznana może być wyłącznie na wniosek studenta (UWAGA! Wniosek o zapomogę studenci składają za pośrednictwem systemu Usosweb, następnie w formie papierowej z załącznikami w siedzibie COSiD-SB).
  3. Występując o zapomogę student zobowiązany jest dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające okoliczności, które stanowią podstawę do zwrócenia się o przyznanie tej formy pomocy materialnej.
  4. Wniosek o zapomogę wraz z dokumentami należy złożyć nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia powstania okoliczności.
  5. Z tytułu jednego zdarzenia losowego student może otrzymać tylko jedną zapomogę.
  6. Zapomogę student może otrzymać tylko na jednym kierunku studiów i nie przysługuje ona po ukończeniu pierwszego kierunku, za wyjątkiem  sytuacji, gdy kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego.  Zasady te obowiązują niezależnie od kierunku, wydziału i uczelni, na której odbywane są studia.
  7. Osoba ubiegająca się zobowiązana jest do złożenia oświadczenia o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku.
  8. Zapomogi przyznawane są w okresie od 1 października do 30 czerwca.
  9. Zapomoga dla studentów i doktorantów może być przyznana do kwoty 1500,- zł.
  10. Szczegółowe kryteria przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów zostały opisane w Regulaminie świadczeń stypendialnych dla studentów i doktorantów UŁ.

Możliwość komentowania jest wyłączona.