Stypendia dla studentów zagranicznych

Studentom zza granicy przysługuje możliwość ubiegania się o stypendia – zarówno socjalne, jak i te związane z osiąganiem wybitnych wyników w nauce.

Studenci międzynarodowi, którzy rozpoczęli studia na Uniwersytecie Łódzkim przed rokiem 2019/2020, mogą starać się o:

 • Stypendium socjalne oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych
 • Stypendium socjalne – zwiększenie
 • Zapomogę
 • Stypendium rektora

jeśli studiują na zasadach obowiązujących Polaków (posiadają Kartę Polaka).

Studenci zagraniczni, którzy rozpoczęli studia na Uniwersytecie Łódzkim w roku 2019/2020 lub później, mogą wystąpić o stypendium socjalne, jeśli:

 • posiadają zezwolenie na pobyt stały lub są długoterminowymi rezydentami Unii Europejskiej;
 • posiadają zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt. 3 lub 4 z Ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach na terytorium RP, mają status uchodźcy nadany w RP albo korzystają z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej;
 • posiadają certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 z Ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim, co najmniej na poziomie biegłości językowej C1;
 • posiadają Kartę Polaka lub osoby, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
 • ich małżonek, wstępny lub zstępny są obywatelami RP, mieszkającymi na terytorium RP

lub

Studenci zagraniczni, którzy rozpoczęli studia na Uniwersytecie Łódzkim w roku 2019/2020 lub później, mogą ubiegać się o:

 • Stypendium Rektora
 • Stypendium Ministra
 • Zapomogę
 • Stypendium dla osób niepełnosprawnych

zarówno jeśli studiują odpłatnie, jak i nieodpłatnie. Możliwość ta dotyczy wszystkich studentów zza granicy.

Stypendium socjalne – dotyczy roku akademickiego 2021/2022

Podstawowe dokumenty do stypendium socjalnego dla obcokrajowców:

1. Wniosek o stypendium socjalne (załącznik nr 3)

2. Zaświadczenie o dochodach netto rodziców studenta od stycznia do grudnia 2020 r.

3. Zaświadczenie o dochodach netto studenta za 2020, jeśli jest pełnoletni

4. Zaświadczenie o dochodach netto rodzeństwa studenta za 2020, jeśli są pełnoletni

5. W szczególnych przypadkach należy udokumentować alimenty od rodzica w formie wyroku sądowego lub dochody z renty rodzinnej po zmarłym rodzicu

6. Zaświadczenie o nauce rodzeństwa studenta w roku 2021/22

7. Zaświadczenie z Opieki Społecznej o udzielonej pomocy

8. Ksero karty Polaka bądź karty stałego pobytu.

9. Należy zgłaszać utratę pracy lub uzyskanie nowego zatrudnienia za pomocą wniosku o ponowne przeliczenie dochodu (załącznik nr 10)

10. Wszystkie dokumenty muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego

11. Oryginały z tłumaczeniem należy przesłać listem poleconym na adres: COSiD UŁ, ul. Lumumby 1/3, 91-404 Łódź, lub wrzucić do skrzynki podawczej w siedzibie COSiD

Możliwość komentowania jest wyłączona.