Stypendium socjalne – zwiększenie

Student studiów stacjonarnych może ubiegać się o zwiększenie stawki stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w domu studenckim UŁ lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.

Student może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości również z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki. Zwiększenie na niepracującego małżonka lub dzieci obowiązuje w wysokości jednej stawki zwiększenia stypendium socjalnego przysługującego studentowi/doktorantowi.

Student studiów stacjonarnych, ubiegający się o zwiększenie stawki stypendium socjalnego składa wniosek wraz z oświadczeniem, w którym zostanie podana przyczyna ubiegania się o zwiększenie wysokości stypendium socjalnego. Powyższy wymóg stosuje się odpowiednio w odniesieniu do stypendium, o którym mowa w § 24 ust. 5 Regulaminu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego z zastrzeżeniem, że:

  •  w przypadku zamieszkania w obiekcie zbiorowego zakwaterowania innym niż UŁ, student przedkłada dokument o zamieszkiwaniu w tym obiekcie wydany przez kierownika obiektu,
  • student wyjeżdżający w ramach programu studiów za granicę zobowiązany jest do przedłożenia kopii umowy dotyczącej wyjazdu.

Student, o którym mowa w §25 ust. 11 zd. 1 traci prawo do otrzymywania stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości w przypadku wykwaterowania się z domu studenckiego lub obiektu innego niż dom studencki od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło wykwaterowanie. Powyższy przepis stosuje się odpowiednio w odniesieniu do §25 ust. 11 zd. 2.

Student korzystający z prawa do świadczenia, o którym mowa w §25 ust. 11, zobowiązany jest poinformować COSiD–SB UŁ o rezygnacji z zakwaterowania w innym niż DS UŁ obiekcie przez studenta, jego małżonka lub jego dziecko, a także o podjęciu pracy przez małżonka, który zamieszkiwał z nim jako niepracujący małżonek. Powiadomienie nastąpić powinno w terminie 7 dni od wystąpienia zdarzenia objętego powyższym obowiązkiem informacyjnym.

Możliwość komentowania jest wyłączona.