pl

Okres pobierania świadczeń

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi zapisu w Regulaminie świadczeń stypendialnych dla studentów i doktorantów UŁ §18  ust 2 (Zarządzenie Rektora UŁ  nr 111 z dnia 16.09.2019 r w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń stypendialnych dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego oraz Regulaminu przedzielania i korzystania z miejsc w Domu Studenta Uniwersytetu Łódzkiego): „Świadczenia- stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomoga, stypendium rektora przysługują na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat” informujemy, że zgodnie z interpretacją MSWiN studentom, którzy studiują na UŁ bądź na innej uczelni wyższej dłużej niż 6 lat nie są uprawnieni do pobierania żadnych ww świadczeń. Przypominamy również, że składając wniosek o stypendium socjalne, rektora, dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogę zapoznali się Państwo i zaakceptowali  Regulamin świadczeń stypendialnych dla studentów i doktorantów UŁ i są świadomi konieczności zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

Możliwość komentowania jest wyłączona.