Stypendia dla cudzoziemców

Studentom zza granicy przysługuje możliwość ubiegania się o stypendia – zarówno socjalne, jak i te związane z osiąganiem wybitnych wyników w nauce.

Studenci cudzoziemcy, którzy rozpoczęli studia na Uniwersytecie Łódzkim przed rokiem 2019/2020, mogą starać się o:

 • Stypendium socjalne oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych
 • Stypendium socjalne – zwiększenie
 • Zapomogę
 • Stypendium rektora

jeśli studiują na zasadach obowiązujących Polaków (posiadają Kartę Polaka).

Studenci cudzoziemcy, którzy rozpoczęli studia na Uniwersytecie Łódzkim w roku 2019/2020 lub później, mogą wystąpić o stypendium socjalne, jeśli:

 • posiadają zezwolenie na pobyt stały lub są długoterminowymi rezydentami Unii Europejskiej;
 • posiadają zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt. 3 lub 4 z Ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach na terytorium RP, mają status uchodźcy nadany w RP albo korzystają z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej;
 • posiadają certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 z Ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim, co najmniej na poziomie biegłości językowej C1;
 • posiadają Kartę Polaka lub osoby, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
 • ich małżonek, wstępny lub zstępny są obywatelami RP, mieszkającymi na terytorium RP

lub

Studenci cudzoziemcy, którzy rozpoczęli studia na Uniwersytecie Łódzkim w roku 2019/2020 lub później, mogą ubiegać się o:

 • Stypendium Rektora
 • Stypendium Ministra
 • Zapomogę
 • Stypendium dla osób niepełnosprawnych

zarówno jeśli studiują odpłatnie, jak i nieodpłatnie. Możliwość ta dotyczy wszystkich studentów zza granicy.

Możliwość komentowania jest wyłączona.