Informacje

I. Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne, uwzględnia się dochody za rok kalendarzowy poprzedzający rok akademicki, na który jest składany wniosek (w roku akademickim 2019/2020 za 2018) osiągnięte przez:

 1. studenta;
 2. małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek;
 3. rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

II.  Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne ustala się na zasadach określonych w ustawie, o której mowa w  § 17 ust. 6, z zastrzeżeniem, że przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne uwzględnia się dochody osiągane przez osoby określone w ust. 2 lit. a-c, z zastrzeżeniem, że do dochodu nie wlicza się:

 1. świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, otrzymywanych na podstawie przepisów ustawy;
 2. stypendiów przyznawanych uczniom, studentom i doktorantom w ramach:
 3. funduszy strukturalnych Unii Europejskiej;
 4. niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);
 5. umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych umów albo międzynarodowych programów stypendialnych.
 6. świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 ze);
 7. pomocy materialnej, o której mowa w art. 173a i 199a ustawy;
 8. stypendiów o charakterze socjalnym przyznawanych przez inne podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.).

III. Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez osoby, o których mowa w ust. 2 lit. c:

 1)   nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia jedną z następujących przesłanek:

a)     ukończył 26 rok życia,
b)    pozostaje w związku małżeńskim,
c)     ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w ust 2 lit b, lub

 2)   spełnia łącznie następujące warunki:

 • posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym;
 • posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym;
 • jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w lit. a i b, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwoty określonej w art. 5 ust. 1 i kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (od 1 listopada 2016 roku 930,35 zł);
 • nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu.

IV. W przypadku, gdy do ustalania wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne, przyjmuje się dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego, dochód ten ustala się na podstawie powierzchni użytków rolnych w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ogłaszanego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. W przypadku uzyskiwania dochodów z gospodarstwa rolnego oraz dochodów pozarolniczych dochody te sumuje się.

W przypadku obliczania dochodów z gospodarstwa rolnego uwzględnia się roczny dochód z 1 hektara przeliczeniowego, który obwieszcza prezesa GUS w drugiej połowie września danego roku za poprzedni rok podatkowy.

VI. W przypadku wystąpienia w rodzinie studenta sytuacji utraty dochodu albo uzyskania dochodu, prawo do stypendium  jak również miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta ubiegającego się o stypendium socjalne ustala się na 10 – wniosek o ponowne przeliczenie dochodu (zakładka wnioski)

Utrata dochodu, oznacza wyłącznie dochody wskazane w art. 3 ust. 23 ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2016r. poz.1518) tzn.

 1. uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego,
 2. utratę prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 3. utratę zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
 4. utratę zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
 5. wyrejestrowanie pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art 14 a ust 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz.584 ze zm.)
 6. utratę zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 7. utratę zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń
 8. utratą świadczenia rodzicielskiego,
 9. utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 10. utratą stypendium doktoranckiego określonego w art 200 ust 1 ustawy z dn. 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym

Uzyskanie dochodu, oznacza wyłącznie dochody wskazane w art. 3 ust. 24 ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2016r. poz.1518) tzn.

 1. zakończenie urlopu wychowawczego,
 2. uzyskanie prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 3. uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
 4. uzyskanie zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
 5. rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowienie jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14 a ust 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz.584 ze zm.)
 6. uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.
 7. uzyskanie świadczenia rodzicielskiego
 8. uzyskanie zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 9. uzyskanie stypendium doktoranckiego określonego w art.200 ust. 1 ustawy z dn. 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym.

Możliwość komentowania jest wyłączona.