stypendium rektora dla najlepszych studentów

STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów – Sprawy Bytowe UŁ oraz Uczelniana Komisja Stypendialno–Socjalna Studentów UŁ uprzejmie informują, że w roku akademickim 2018/2019 nie zmienił się sposób składania i przyjmowania wniosków o stypendium rektora dla najlepszych studentów UŁ.

Wnioski będą przyjmowane przez platformę USOSweb w terminach:

 1. 25.09-22.10.2018 r. – rejestracja i składanie zarejestrowanych wniosków w formie papierowej wraz z oświadczeniem w dziekanacie swojego wydziału,
 2. 23-31.10.2018 r. – tworzenie list rankingowych (lista alfabetyczna z podziałem na kierunki, bez podziału na lata, tryb i formę studiów),
 3. 05.11.2018 r. – przesłanie gotowych list rankingowych do COSiD-SB,
 4. 09.11.2018 r. – rozpoczęcie prac UKSS-S i UKSS-D.
 5. 28.11.2018 r. – wypłata świadczeń za X i XI 2018 r.

 

Student, aby otrzymać stypendium rektora w roku akademickim 2018/2019, powinien:

 1. Zalogować się na swoje konto w USOSweb, wejść w zakładkę „Dla wszystkich” -> „Wnioski” i wybrać wniosek o stypendium rektora dla najlepszych studentów w zależności od kierunku, na którym chce złożyć wniosek.
 • Student może złożyć wniosek z każdego kierunku, na którym studiuje (przypominamy, że świadczenie można pobierać tylko na jednym wybranym kierunku),
 • Student pierwszego roku studiów pierwszego stopnia, przyjęty jako finalista lub laureat olimpiady, także może złożyć wniosek (w trakcie wypełniania wniosku zostanie skierowany do okna wyboru olimpiad, należy zaznaczyć odpowiednią). Uwaga! Przypominamy, że od 01.10.2016 r. profil olimpiady nie musi być zgodny z kierunkiem studiów!
 1. Następnie Student będzie prowadzony przez kolejne ekrany wniosku, na każdym z nich powinien postępować zgodnie z informacją na ekranie.
 2. Obowiązkiem Studenta jest weryfikacja danych osobowych zaciągniętych z systemu USOS. Jeżeli dane dotyczące zamieszkania są nieaktualne lub nieuzupełnione, powinien zgłosić się do Dziekanatu swojego Wydziału w celu ich uzupełnienia.
 3. Student zobowiązany jest do podania numeru konta bankowego, na które ma być przelewane stypendium. Jeżeli numer konta zaciągnięty do formularza wniosku z systemu USOS jest prawidłowy, Student nie wykonuje żadnych kroków. Jeżeli numeru konta brakuje lub Student chce zmienić numer konta, zobowiązany jest do wpisania go przez zakładkę „Moje studia”-„Stypendia”- Konto bankowe studenta. Bez podania numeru konta Student nie zostanie przepuszczony przez system na kolejne ekrany formularza. Dodatkowo przypominamy, że wprowadzanie numerów kont w trakcie rejestracji wniosków będzie możliwe tylko w terminie 25.09-22.10.2018 r. Wszystkie stypendia wypłacane z UŁ będą przelane na jedno konto podane przez studenta.
 4. Student ubiegający się o stypendium rektora dla najlepszych studentów musi uzyskać wszystkie zaliczenia i zdać wszystkie egzaminy przewidziane w planach i programach studiów dla zaliczenia danego roku w terminie do 30.09.2018 r., zgodnie z §29 ust.4 pkt. 1 Regulaminu.
 5. Student sam wpisuje średnią ważoną za rok akademicki 2017/2018, do 4 miejsc po przecinku np. 4,0000. Średnia wpisana przez studenta jest podstawą wnioskowania, jednak w ocenie wniosku pod uwagę brana będzie wyłącznie średnia wyliczona przez Dziekanat, już po złożeniu wniosku. Pole średniej we wniosku musi być wypełnione zgodnie z informacją na ekranie. Ważona średnia ocen jest wyliczana zgodnie z §32 ust. 2 oraz § 32 ust. 3 Regulaminu. Dodatkowo informujemy, że student może ubiegać się o świadczenie z każda średnią ocen, UKSS nie ustaliła żadnego wymaganego progu.
 6. Student wybiera również dodatkowe osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe, pole „wysoka średnia ocen” jest automatycznie zaznaczone przez system. Dodawanie osiągnięć do wniosku odbywa się zgodnie z instrukcją zawartą na ekranie definiowania osiągnięć. Pod uwagę brane są tylko osiągnięcia z roku akademickiego poprzedzającego rok akademicki, na który student składa wniosek, tzn. za okres 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r. W USOSweb dostępny jest załącznik nr 11 do Regulaminu, w którym są wpisane osiągnięcia, jakie są brane pod uwagę, oraz jakie dokumenty potwierdzające dane osiągnięcia należy dołączyć do wniosku (osiągnięcia lub dokumenty niezgodne z zał. nr 11 nie będą brane pod uwagę, Komisja będzie przyznawać 0 pkt). Student zobowiązany jest do poprawnego uzupełnienia pola „Opis” ( wzór opisu jest podany na Ekranie w USOSweb) oraz „Data” przy każdym osiągnięciu.
 7. Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól Student musi „Zarejestrować” wniosek. Po tej czynności Student nie może wprowadzać żadnych zmian we wniosku. Ewentualne zmiany mogą nastąpić tylko we wnioskach, które zawierają dodatkowe osiągnięcia (jeśli Student źle uzupełnił wymagane pola) i tylko w przypadku, gdy koordynator wniosku wykona czynność „Cofnij do poprawy” z informacją, co należy poprawić.
 8. W przypadku stwierdzenia przez pracownika Dziekanatu braków we wniosku, w którym Student wskazał dodatkowe osiągnięcia: naukowe, artystyczne lub sportowe, wniosek zostanie „Cofnięty do poprawy”, za pośrednictwem platformy USOSweb. Student otrzyma również drogą e-mailową powiadomienie o takiej samej treści, jak w USOSweb.
 9. Po spełnieniu przez Studenta wymaganych formalności, po tym jak otrzymał wniosek „Cofnięty do poprawy”, Student ponowne musi „Zarejestrować” wniosek w USOSweb.
 10. Po zarejestrowaniu wniosku Student:
 • drukuje wniosek wraz z oświadczeniem z systemu USOSweb (wygenerowany w pliku pdf);
 • podpisuje wniosek i oświadczenie oraz potwierdza własnoręcznym podpisem „Zgodność z oryginałem” kopii dokumentów potwierdzających uzyskane osiągnięcia;
 • do 22.10.2017 r. w Dziekanacie swojego Wydziału składa wniosek, oświadczenie i komplet dokumentów potwierdzających uzyskane osiągnięcia.
 1. Zgodnie z §19 ust. 8 Regulaminu, w przypadku złożenia wniosku o stypendium rektora dla najlepszych studentów w formie papierowej po 22.10.2017 r., wnioski będą rozpatrywane negatywnie w przypadku wyczerpania środków.
 2. Dodatkowo informujemy, że zgodnie z §20 ust. 4 świadczenie nie przysługuje na drugim kierunku w przypadkach, gdy:
 • Student uzyskał tytuł licencjata i ubiega się o stypendium ponownie na studiach pierwszego stopnia lub studiach inżynierskich;
 • Student uzyskał tytuł inżyniera i ubiega się o stypendium ponownie na studiach inżynierskich lub pierwszego stopnia – licencjackich;
 • Student uzyskał tytuł zawodowego magistra i ubiega się o stypendium ponownie na studiach uzupełniających magisterskich lub jednolitych magisterskich.

Na Ekranie „0” Student zostanie poproszony o wpisanie wszystkich ukończonych wcześniej kierunków studiów z innych uczelni w kraju. Każde ukończone studia z UŁ zostaną automatycznie zaciągnięte przez system. Student, który nie będzie mógł ubiegać się o stypendium z tytułu ukończenia kierunku w stopniu tożsamym z tym, na którym aktualnie studiuje, nie zostanie przekierowany przez system na kolejne formularze wniosku.

 1. Pulę 10% liczby studentów uprawnionych do otrzymania stypendium rektora dla najlepszych studentów na poszczególnych kierunkach określił Rektor UŁ w zarządzeniu rektora UŁ w sprawie określenia liczby studentów i doktorantów uprawnionych do stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium dla najlepszych doktorantów UŁ oraz o terminach składania, przyjmowania i rozpatrywania wniosków o stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium dla najlepszych doktorantów.
 2. Zgodnie z §31 ust. 8 i 9, wysokość stawek stypendium rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2018/2019 zostanie określona osobnym zarządzeniem Rektora UŁ, które będzie podane do wiadomości przed rozpoczęciem wypłat świadczeń.

 

załącznik nr 11

 

Studentom, którzy złożyli wniosek o ww stypendium przysługuje prawo do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy (załącznik nr 5 do Regulaminu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów UŁ> zakładka Wnioski) w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji w formie papierowej.

Wnioski te należy złożyć w COSiD Sprawy Bytowe ul Lumumby 1/3.

Możliwość komentowania jest wyłączona.