stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

  1. Student ubiegający się o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych składa wniosek wraz z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności w Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów – Sprawy Bytowe ul. Lumumby 1/3

    Uwaga! Wniosek o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych studenci składają za pośrednictwem systemu Usosweb, następnie w formie papierowej w COSiD .

  2. Przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych jest niezależne  od dochodu.

  3. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych student może otrzymywać tylko na jednym kierunku studiów i nie przysługuje ono po ukończeniu pierwszego kierunku, za wyjątkiem sytuacji, gdy kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat. Zasady te obowiązują niezależnie od kierunku, wydziału i uczelni, na której odbywane są studia.

  4. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na rok akademicki, na czas nie dłuższy niż do końca okresu ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

  5. Wygaśnięcie ważności orzeczenia skutkuje wstrzymaniem wypłaty stypendium od następnego miesiąca po wygaśnięciu.

  6. Ponowne ustalenie stopnia niepełnosprawności stanowiące kontynuację poprzedniego orzeczenia, powoduje uzyskanie prawa do stypendium od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia, jeżeli wnioskodawca spełnia warunki uprawniające do nabycia tego świadczenia oraz złożył wniosek w terminie trzech miesięcy od dnia utraty ważności poprzedniego orzeczenia.

  7. Szczegółowe kryteria przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów zostały opisane w Regulaminie pomocy materialnej dla studentów i doktorantów UŁ .

Możliwość komentowania jest wyłączona.