stypendium dla najlepszych doktorantów

stypendium dla najlepszych doktorantów

Obowiązkiem Doktoranta jest złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku w systemie USOSweb. System będzie otwarty od 01.10.2016 r. Wygenerowaną wersję papierową wniosku i oświadczenia wraz załącznikami należy złożyć w Dziekanacie swojego Wydziału najpóźniej do dnia ustalonego w zarządzeniu rektora UŁ w sprawie określenia liczby studentów i doktorantów uprawnionych do stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium dla najlepszych doktorantów UŁ w danym roku akademickim. Zarządzenie to zostanie podane do wiadomości we wrześniu 2016 r. (Doktorancie pamiętaj – brak podpisu powoduje nieważność wniosku!)

 1. O stypendium dla najlepszych doktorantów może ubiegać się:

  1. na pierwszym roku studiów doktoranckich – doktorant, który osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym;

  2. na drugim roku i kolejnych latach studiów doktoranckich – doktorant, który w roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium spełnił łącznie następujące warunki:

   1. uzyskał bardzo dobre lub dobre wyniki egzaminów objętych programem studiów doktoranckich,

   2. wykazał się postępami w pracy naukowej i przygotowywaniu rozprawy doktorskiej,

   3. podczas studiów doktoranckich prowadzonych przez uczelnię wykazał się szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej.

 2. Doktorant, o którym mowa w ust. 1, może otrzymać stypendium dla najlepszych doktorantów, jeżeli w terminie do 30 września uzyskał wszystkie zaliczenia i zdał wszystkie egzaminy wymagane do zaliczenia roku.

 3. Stypendium dla najlepszych doktorantów przysługuje doktorantowi, niezależnie od formy odbywanych studiów doktoranckich.

 4. Stypendia w pierwszej turze przyznawane są dla 19% najlepszych doktorantów danego kierunku studiów, którzy złożyli wnioski do dnia ustalonego w zarządzeniu rektora UŁ w sprawie określenia liczby studentów i doktorantów uprawnionych do stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium dla najlepszych doktorantów UŁ w danym roku akademickim. Następnie, po zebraniu wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy (zał. nr 6 do Regulaminu pomocy materialnej) UKS-S rozdysponowuje 1% puli środków przeznaczonych na ten cel.

 5. Wysokość stypendium ustala Rektor w porozumieniu z URSS na podstawie dokonanej po procedurze rankingowej kalkulacji przedstawionej przez UKS-S. Zarządzenie zostanie podane do wiadomości doktorantów po rozpatrzeniu wszystkich wniosków, w listopadzie 2016 r. Jest to jedna, równa stawka dla wszystkich doktorantów, którzy zakwalifikują się do przyznania świadczenia.

 6. Przez bardzo dobre wyniki, o których mowa w ust. 1 pkt 1), rozumie się odpowiednio wysoką liczbę punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym (ustaloną przez komisję rekrutacyjną). Podstawą określenia wysokości stypendium dla najlepszych doktorantów w takim przypadku jest liczba punktów (P) wyliczana z dokładnością do 0,01 według następującego wzoru:

gdzie:

R – oznacza liczbę punktów uzyskanych przez doktoranta w postępowaniu rekrutacyjnym,

M – oznacza maksymalną liczbę punktów, która jest do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym.

 1. Szczegółowy wykaz kryteriów, o których mowa w ust. 1 pkt 2) lit. a-c, sposób ich dokumentowania oraz punktowania, zostały określone w załączniku nr 11a do regulaminu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów UŁ.

 2. Ocenie podlegają wyłącznie osiągnięcia uzyskane w okresie od 1 października do dnia 30 września roku akademickiego poprzedzającego rok akademicki, na który został złożony wniosek o stypendium dla najlepszych doktorantów. Osiągnięcia muszą zostać udokumentowane również zgodnie z zał. 11a, np. do publikacji w języku polskim trzeba dołączyć kopie stron zawierających nazwisko autora, tytuł publikacji, miejsce, nazwę czasopisma lub książki, datę wydania oraz ISBN/ISSN lub zaświadczenie od wydawcy potwierdzające przyjęcie do druku. Należy pamiętać, że nie można wpisywać dwukrotnie tego samego osiągnięcia, za które Doktorant uzyskał punkty w roku ubiegłym. Dotyczy to szczególnie publikacji, które były przyjęte do druku – jeżeli zostały już opublikowane, za ta samą publikację (po jej wydaniu), Doktorant nie otrzyma punktów.

 3. Przez bardzo dobre lub dobre wyniki egzaminów objętych programem studiów doktoranckich, o których mowa w ust. 1 pkt 2) rozumie się, uzyskanie za rok studiów poprzedzający rok akademicki, na który doktorant składa wniosek, średniej ocen wyliczanej zgodnie z obowiązującym Regulaminem Studiów Doktoranckich UŁ nie mniejszej niż 4,0000. Wyliczenie średniej następuje na podstawie danych z USOS. W przypadku braku ocen w USOS należy wyznaczyć średnią na podstawie ocen wpisanych do indeksu, w karcie okresowych osiągnięć lub na podstawie protokołów egzaminacyjnych. Przy ocenie tej zastosowanie znajduje przelicznik średnia * 1.

 4. Wnioski o stypendium dla najlepszych doktorantów oceniane są metodą punktową. Punkty przyznawane są za osiągnięcia, o których mowa w ust. 1 pkt 2), zgodnie z wytycznymi, o których mowa w załączniku 11a do regulaminu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów. Punkty te sumują się, doktorant może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

 5. Doktorant może równocześnie otrzymywać stypendium dla najlepszych doktorantów i stypendium doktoranckie, a także stypendium ministra za wybitne osiągnięcia

 6. Doktorancie pamiętaj, żeby na wygenerowanym wniosku sprawdzić dane osobowe i adresowe oraz swój numer konta, na który chcesz otrzymywać wypłaty stypendium.

 7. Szczegółowe zasady ubiegania się i przydzielania stypendium dla najlepszych doktorantów zostały określone w Regulaminie pomocy materialnej dla studentów i doktorantów UŁ oraz zał. 11a.

1. Regulamin pomocy materialnej

2. 11a – szczegółowe warunki przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów

3. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy

Możliwość komentowania jest wyłączona.