stypendium dla najlepszych doktorantów

STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW

W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów – Sprawy Bytowe UŁ oraz Uczelniana Komisja Stypendialno–Socjalna  UŁ uprzejmie informują, że w roku akademickim 2018/2019 nie zmienił się sposób składania i przyjmowania wniosków o stypendium dla najlepszych doktorantów UŁ.

Wnioski będą przyjmowane przez platformę USOSweb w terminach:

 1. 25.09-22.10.2018 r. – rejestracja i składanie zarejestrowanych wniosków w formie papierowej wraz z oświadczeniem w dziekanacie swojego wydziału
 2. 23-31.10.2018 r. – tworzenie list rankingowych (lista alfabetyczna z podziałem na kierunki, bez podziału na lata, tryb i formę studiów),
 1. 05.11.2018 r. – przesłanie gotowych list rankingowych do COSiD-SB,
 2. 09.11.2018 r. – rozpoczęcie prac UKSS-S i UKSS-D.
 3. 28.11.2018 r. – wypłata świadczeń za X i XI 2018 r.

Doktorant, aby otrzymać stypendium rektora w roku akademickim 2018/2019, powinien:

 1. Zalogować się na swoje konto w USOSweb, wejść w zakładkę „Dla wszystkich” -> „Wnioski” i wybrać wniosek o stypendium dla najlepszych doktorantów w zależności od kierunku na którym chce złożyć wniosek.
 • Doktorant może złożyć wniosek z każdego kierunku, na którym studiuje (przypominamy, że świadczenie można pobierać tylko na jednym wybranym kierunku),
 • Doktorant pierwszego roku studiów ubiega się o świadczenie tylko na podstawie wyników w postępowaniu rekrutacyjnym. Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym nie przewiduje uwzględniania dodatkowych osiągnięć, np. naukowych. Komisja może przyznać świadczenie maksymalnie dla 3 doktorantów I roku. Wynik postępowania rekrutacyjnego na gotowym wniosku potwierdzi Koordynator.
 1. Następnie Doktorant będzie prowadzony przez kolejne ekrany wniosku, na każdym z nich powinien postępować zgodnie z informacją na ekranie.
 2. Obowiązkiem Doktoranta jest weryfikacja danych osobowych zaciągniętych z systemu USOS. Jeżeli dane dotyczące zamieszkania są nieaktualne lub nieuzupełnione, powinien zgłosić się do Dziekanatu swojego Wydziału w celu ich uzupełnienia.
 3. Doktorant zobowiązany jest do podania numeru konta bankowego, na które ma być przelewane stypendium. Jeżeli numer konta zaciągnięty do formularza wniosku z systemu USOS jest prawidłowy, Doktorant nie wykonuje żadnych kroków. Jeżeli numeru konta brakuje lub Doktorant chce zmienić numer konta, zobowiązany jest do wpisania go przez zakładkę „Moje studia”-„Stypendia”- Konto bankowe. Bez podania numeru konta Doktorant nie zostanie przepuszczony przez system na kolejne ekrany formularza. Dodatkowo przypominamy, że wprowadzanie numerów kont w trakcie rejestracji wniosków będzie możliwe tylko w terminie 25.09-22.10.2018 r. Wszystkie stypendia wypłacane z UŁ będą przelane na jedno konto podane przez Doktoranta.
 4. Doktorant ubiegający się o stypendium dla najlepszych doktorantów musi uzyskać wszystkie zaliczenia i zdać wszystkie egzaminy przewidziane w planach i programach studiów dla zaliczenia danego roku w terminie do 30.09.2018 r., zgodnie z §33 ust.2 pkt. 1 Regulaminu.
 5. Doktorant nie wpisuje średniej ocen za rok akademicki 2017/2018. W ocenie wniosku pod uwagę brana będzie wyłącznie średnia wyliczona przez Dziekanat, już po złożeniu wniosku. Ważona średnia ocen jest wyliczana zgodnie z §36 ust. 2 oraz § 36 ust. 4 Regulaminu.
 6. Doktorant wybiera również dodatkowe osiągnięcia naukowe, czyli postępy w pracy naukowej; pole „wysoka średnia ocen” jest automatycznie zaznaczone przez system. Dodawanie osiągnięć do wniosku odbywa się zgodnie z instrukcją zawartą na ekranie definiowania osiągnięć. Pod uwagę brane są tylko osiągnięcia z okresu roku akademickiego poprzedzającego rok akademicki, na który Doktorant składa wniosek, tzn. za okres od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r. W USOSweb dostępny jest załącznik nr 11a do Regulaminu, w którym są wpisane osiągnięcia, jakie są brane pod uwagę, oraz jakie dokumenty potwierdzające dane osiągnięcia należy dołączyć do wniosku (osiągnięcia lub dokumenty niezgodne z zał. nr 11a nie będą brane pod uwagę, Komisja będzie przyznawać 0 pkt). Doktorant zobowiązany jest do poprawnego uzupełniania pola „Opis” ( wzór opisu jest podany na Ekranie w USOSweb) oraz „Data” przy każdym osiągnięciu.
 7. Przy informacji dot. postępu w przygotowaniu rozprawy doktorskiej należy ma wniosku uzyskać podpis opiekuna naukowego/promotora stwierdzający wykonanie postępu w przygotowaniu rozprawy doktorskiej w minionym roku akademickim lub kopię uchwały rady wydziału o wszczęciu przewodu doktorskiego.
 8. Szczególne zaangażowanie w pracę dydaktyczną czyli samodzielne prowadzenie zajęć potwierdza pracownik Dziekanatu. Współprowadzenie zajęć potwierdza prowadzący zajęcia lub pracownik Dziekanatu.
 9. Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól Doktorant musi „Zarejestrować” wniosek. Po tej czynności nie może wprowadzać żadnych zmian we wniosku. Ewentualne zmiany mogą nastąpić tylko we wnioskach, które zawierają dodatkowe osiągnięcia (jeśli Doktorant źle uzupełnił wymagane pola) i tylko w przypadku, gdy koordynator wniosku wykona czynność „Cofnij do poprawy” z informacją, co należy poprawić.
 10. W przypadku stwierdzenia przez pracownika Dziekanatu braków we wniosku, w którym Doktorant wskazał dodatkowe osiągnięcia naukowe, wniosek zostanie „Cofnięty do poprawy” za pośrednictwem platformy USOSweb, Doktorant otrzyma również drogą e-mailową powiadomienie o takiej samej treści, jak w USOSweb.
 11. Po spełnieniu przez Doktoranta wymaganych formalności, po tym jak otrzymał wniosek „Cofnięty do poprawy”, Doktorant ponownie musi „Zarejestrować” wniosek w USOSweb.
 12. Po zarejestrowaniu wniosku Doktorant:
 • drukuje wniosek wraz z oświadczeniem z systemu USOSweb (wygenerowany w pliku pdf);
 • podpisuje wniosek i oświadczenie oraz potwierdza własnoręcznym podpisem „Zgodność z oryginałem” kopii dokumentów potwierdzających uzyskane osiągnięcia;
 • do 22.10.2018 r. w Dziekanacie swojego Wydziału składa wniosek, oświadczenie i komplet dokumentów potwierdzających uzyskane osiągnięcia.
 1. Zgodnie z §19 ust. 8 Regulaminu, w przypadku złożenia wniosku o stypendium dla najlepszych doktorantów w formie papierowej po 22.10.2018 r., wnioski będą rozpatrywane negatywnie w przypadku wyczerpania środków.
 2. Dodatkowo informujemy, że zgodnie z §20 ust. 4, świadczenie nie przysługuje na drugim kierunku w przypadkach, gdy:
 • Doktorant uzyskał tytuł naukowy doktora i ubiega się o stypendium ponownie na studiach trzeciego stopnia.

Na Ekranie „0” Doktorant zostanie poproszony o wpisanie wszystkich ukończonych wcześniej kierunków studiów z innych uczelni w kraju. Każde ukończone studia z UŁ zostaną automatycznie zaciągnięte przez system. Doktorant, który nie będzie mógł ubiegać się o stypendium z tytułu ukończenia kierunku w stopniu tożsamym z tym, na którym aktualnie studiuje, nie zostanie przekierowany przez system na kolejne formularze wniosku.

 1. Pulę 20% liczby doktorantów uprawnionych do otrzymania stypendium dla najlepszych doktorantów na poszczególnych kierunkach określił Rektor UŁ w zarządzeniu rektora UŁ w sprawie określenia liczby studentów i doktorantów uprawnionych do stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium dla najlepszych doktorantów UŁ oraz o terminach składania, przyjmowania i rozpatrywania wniosków o stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium dla najlepszych doktorantów.
 2. Zgodnie z §36 ust. 9, wysokość stawki do stypendium dla najlepszych doktorantów w roku akademickim 2018/2019 zostanie określona osobnym zarządzeniem Rektora UŁ, które będzie podane do wiadomości przed rozpoczęciem wypłat świadczeń.

załącznik nr 11a

Doktorantom, który złożyli wniosek o ww stypendium przysługuje prawo do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy (załącznik nr 6 do Regulaminu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów UŁ>zakładka Wnioski) w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji w formie papierowej.

Wnioski te należy złożyć w COSiD Sprawy Bytowe ul Lumumby 1/3.

Możliwość komentowania jest wyłączona.