Stypendia

 

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668), zwaną dalej ‘Ustawą’  studenci wszystkich trybów studiów mogą korzystać z systemu pomocy materialnej, który tworzą następujące formy pomocy:

  • stypendium socjalne,
  • stypendium dla osób niepełnosprawnych,
  • stypendium rektora (studenci i doktoranci),
  • stypendia ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów od 1 października 2012
  • stypendia ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów od 1 października 2012
  • zapomoga,

Świadczenia pomocy materialnej (stypendia i zapomogi) są przyznawane przez Wydziałowe Komisje Stypendialno-Socjalne. W związku z tym wnioski o stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogę  należy składać w Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów – Sprawy Bytowe.

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.