COSiD – Rekrutacja i Tok Studiów

Zadania

 • Rekrutacja
 • Medale za chlubne studia
 • Listy gratulacyjne dla studentów
 • Immatrykulacja centralna
 • Stypendium Marszałka Woj. Łódzkiego
 • Ubezpieczenia NNW – zbiorczo dla UŁ
 • Opieka zdrowotna dla studentów i doktorantów
 • Nadawanie numerów albumu
 • Prowadzenie księgi dyplomów
 • Koordynacja prac Komisji Dydaktycznej i Komisji Regulaminowej w tym praca nad regulaminem studiów
 • Ewidencja kierunków i specjalności prowadzonych w danym roku akademickim
 • Określanie wytycznych dotyczących dokumentacji przebiegu studiów i interpretacja przepisów związanych z tokiem studiów
 • Opracowywanie zarządzenia Rektora o podziale roku akademickiego
 • Interpretacja przepisów i przygotowywanie zarządzeń w sprawie odpłatności za studia
 • Plany studiów i programy nauczania
 • Prowadzenie ewidencji akredytacji przyznanych przez PKA i UKA
 • Współpraca z Centrum Informatyki w zakresie informatyzacji toku studiów w systemie USOS, w tym dotyczących kredytów studenckich
 • Nadzorowanie spraw związanych z migracją elektronicznej legitymacji – studia na kilku kierunkach
 • Współpraca z Pełnomocnikiem Rektora ds. Praktyk oraz sprawy związane z WKU
 • Prowadzenie spraw związanych z kursami dokształcającymi
 • Koordynacja w ramach UŁ programu MOST
 • Studia podyplomowe
 • Przedmioty ogólnouczelniane w językach obcych
 • Rejestr kół naukowych i rozliczanie dotacji Rektora
 • Komisja Dyscyplinarna i Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna

Możliwość komentowania jest wyłączona.