Akademickie Centrum Wsparcia UŁ

Akademickie Centrum Wsparcia UŁ

Akademickie Centrum Wsparcia UŁ jest jednostką Uniwersytetu Łódzkiego dającą możliwości oraz narzędzia wyrównujące szanse w równym dostępie do edukacji na poziomie wyższym. Udziela pomocy i wsparcia zarówno w sprawach związanych z kształceniem jak i szeroko rozumianą aktywnością w środowisku akademickim. Prowadzi działania z zakresu wsparcia psychologicznego, rozwijania umiejętności przydatnych w studiowaniu oraz profilaktyki uzależnień.

Oferujemy m.in.

· warsztaty ułatwiające adaptację dla studentów I roku,

· konsultacje psychologiczne, terapeutyczne i pedagogiczne,

· spotkania grupowe o określonej tematyce,

· szkolenia i warsztaty rozwoju osobistego,

· interwencję w sytuacjach kryzysowych (wymagających szybkiego udzielenia pomocy),

· doradztwo edukacyjne dla studentów doświadczających trudności w uczeniu się – szkolenia z zakresu: strategii uczenia się, zarządzania czasem, efektywnych technik zapamiętywania, twórczego myślenia, pracy w zespole, autoprezentacji, komunikacji bez barier.

W Akademickim Centrum Wsparcia UŁ można też zarejestrować orzeczenie o posiadanym stopniu niepełnosprawności, co jest pierwszym krokiem do uzyskania stypendium dla osób niepełnosprawnych.

KLIKNIJ W ACW UŁ JEŚLI CHCESZ UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI

ZACHĘCAMY DO WYPEŁNIENIA KWESTIONARIUSZA REJESTRACYJNEGO STUDENTA I PRZEKAZANIE GO DO ACW UŁ OSOBIŚCIE

Możliwość komentowania jest wyłączona.