pl

Aplikowanie do Domów Studenckich na rok akademicki 2021/2022 dla studentów/ doktorantów/ słuchaczy szkół doktorskich UŁ kontynuujących zamieszkanie w DS

I termin rekrutacji do domów studenckich UŁ dotyczy rezerwacji miejsc :

1. Studentów/doktorantów UŁ mieszkających w akademikach w roku akademickim 2020/2021.

2. Studentów/doktorantów UŁ ubiegających się po raz pierwszy o miejsce w DS,

3. Studentów/doktorantów UŁ którym przyznano DS w roku akademickim 2020/2021, ale ze względu na naukę zdalną nie skorzystali z miejsca w DS.

Rejestracja wniosków o rezerwację miejsca w DS odbywa się wyłącznie przez system informatyczny Usosweb.

I tura rejestracji wniosków w Usosweb jest otwarta od 08.06.2021 r. do 22.06.2021 r.

Dotyczy to studentów UŁ, którzy w roku akademickim 2020/2021 są na :

1. 1 i 2 roku studiów licencjackich,

2. 1 roku studiów uzupełniających,

3. jednolitych studiach magisterskich do 4 roku studiów,

4. doktorantów/słuchaczy szkół doktorskich.

Uwaga! Aplikowanie o akademik dostępne jest w zakładce: dla wszystkich → wnioski → wniosek o akademik:

a) o przyznanie miejsca w DS – wybieramy wniosek o akademik (dotyczy studenta/doktoranta UŁ ubiegającego się po raz pierwszy o miejsce w DS., studentów nie mieszkających w DS.)

b) o rezerwacja miejsca w DS – wybieramy wniosek o akademik i w warunkach szczególnych zaznaczamy rezerwacja (dotyczy studenta/doktoranta UŁ mieszkającego w DS. w roku akademickim 2020/2021 do 31.05.2021 a także studenta/doktoranta, któremu przyznano miejsce w DS w obecnym roku akademickim, ale z uwagi na naukę zdalną miejsce nie zostało zajęte).

Uwaga!!! Nie wymagamy dostarczenia wersji papierowej wniosku zarejestrowanego.

Decyzje o przyznanym miejscu będą widoczne po zalogowaniu się na swoje konto w UsosWeb w zakładce wnioski-wnioski o akademik.

Utrzymania rezerwacji miejsca jest zachowane w przypadku dokonania opłaty rezerwacyjnej w terminie do dnia 16 sierpnia na konto przyznanego akademika UŁ (opłata rezerwacyjna nie dotyczy studentów zagranicznych) i zakwaterowania się do DS w terminie do 15 października.

W przypadku rezygnacji z przyznanego miejsca należy niezwłocznie poinformować recepcję przyznanego domu studenta mailowo lub telefonicznie.

Kontakt do akademików UŁ widoczny jest na stronie cos.uni.lodz.pl w zakładce akademiki.

Zasady aplikowania o miejsce w DS. UŁ wraz terminarzem dla osób przyjętych na studia z rekrutacji zostaną opublikowane w odrębnym komunikacie na stronie cos.uni.lodz.pl w późniejszym terminie.

Decyzje w sprawie przyznania pokoju jednoosobowego, pokoju dla rodziców z dzieckiem zostaną podjęte pod koniec września br.

Ważne!!!! Komunikat został przygotowany na podstawie aktualnie obowiązujących wewnętrznych rozporządzeń Uczelni, a także przepisów rządowych. W przypadku wystąpienia różnych, nieprzewidzianych okoliczności, decyzje uprzednio podjęte przez Władze Uczelni mogą ulec zmianie w oparciu o bieżącą sytuację epidemiologiczną na Osiedlu Studenckim UŁ. Informujemy również, iż przez cały okres epidemii obowiązuje w domach studenckich UŁ reżim sanitarny, którego student musi ściśle przestrzegać.

Szczegółowe zasady funkcjonowania domów studenckich w czasie pandemii znajdują się na stronie: cos.uni.lodz.pl i USOSweb.

Applying for accommodation in UL dormitories in the 2021/2022 academic year
for UL students / doctoral candidates / participants of doctoral schools
who continue their stay at UL dormitories

 1st application round to UL Dormitories is open to the following UL (incl. PhD) students:

  1. Residents who have stayed at UL Dormitories during 2020/21 academic year;
  2. UL Students (incl. PhD) who apply for accommodation for the first time;
  3. UL Students (incl. PhD) granted accommodation in 2020/21 academic year who did not check in due to (pandemic-related) distance learning mode.

Applications for UL Dormitories are collected exclusively through the USOSweb system.

1st application round at USOSweb is open between 8 June and 22 June 2021.

This pertains to UL students who, during 2020/2021 academic year are in their: 

  1. 1st or 2nd year of Bachelor’s degree studies;
  2. 1st year of second-cycle studies;
  3. years 1-4 of direct Master’s degree (long cycle) studies;
  4. PhD study programme / doctoral school.

Note: applications are available at the following USOSweb tab: common section → applications → applications for dormitory for international students

a) to be granted accommodation – choose application for dormitory (for UL students who have not stayed in UL dormitories and they apply for the first time)

b) to book accommodation – choose application for dormitory, then go to the description field and mark booking your accommodation (for UL students who has stayed at a UL Dormitory in the 2020/2021 academic year till 31 May, and those who have been allocated accommodation in the 2020/21 academic year but did not check in due to (pandemic-related) introduction of distance learning mode.

Note!!! We do not require a paper version of the registered application. Decisions on the allocated place will be visible after you log in to your USOSweb account in the applications tab – applications for dormitory section.

Your booking of UL accommodation will be kept if you pay your reservation fee by August 16 to the account of the particular University of Lodz dormitory allocated to you (the reservation fee does not apply to international students) and check in by 15 October.

If you choose to resign from the allocated place, you must ensure that the reception desk of this particular UL Dormitory is informed (by e-mail and/or by phone) immediately.

You can find contact details of particular UL Dormitories at the cos.uni.lodz.pl website, Kontakt menu, Akademiki tab.

Rules of application for a place in UL Dormitories and the schedule for applicants freshly admitted to studies will be published in a separate announcement at cos.uni.lodz.pl at a later date. Decisions on allocations pursuant to request for single room, and accommodation of parent(s) with child, will be made by the end of September.

Important !!!! This notice was prepared pursuant to internal rules of the University, as well as government regulations. In unforeseen circumstances, decisions previously made by University Authorities may change, based on the epidemiological risk at the premises of University of Lodz Dormitories. Please be informed that in the entire period of epidemic, all UL Dormitories are under a regime of sanitary restrictions, which are to be followed strictly by the students.

For details of pandemic-related dormitory regulations, visit cos.uni.lodz.pl and the USOSweb.

Możliwość komentowania jest wyłączona.