Regulamin przydzielania i korzystania z miejsc w DS UŁ

załącznik do zarządzenia nr 117 Rektora UŁ z dnia 22.07.2016 r.

REGULAMIN PRZYDZIELANIA I KORZYSTANIA Z MIEJSC

W DOMU STUDENTA UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

Rozdział I

Przepisy ogólne

§ 1

 1. Regulamin przydzielania i korzystania z miejsc w Domu Studenta Uniwersytetu Łódzkiego, zwany dalej „Regulaminem”, został sporządzony na podstawie art. 66 ust. 1 i 2 w związku z art. 14 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.).

 2. Regulamin określa wzory wniosków oraz zasady: ubiegania się o miejsce w Domu Studenta UŁ, zasady przydzielania miejsca, kwaterowania, odpłatności, a także prawa i obowiązki mieszkańców Domu Studenckiego oraz przepisy porządkowe zapewniające prawidłowe funkcjonowanie każdego Domu Studenckiego.

 3. Przepisy Regulaminu stosuje się odpowiednio do studentów i doktorantów UŁ oraz słuchaczy Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców UŁ.

§ 2

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

 1. UŁ – Uniwersytet Łódzki,

 2. Rektor – Prorektor ds. studenckich,

 3. COS – SBS – Centrum Obsługi Studenta – Sprawy Bytowe Studentów,

 4. BWZ – Biuro Współpracy z Zagranicą,

 5. SJPdC – Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców,

 6. Regulamin studiów – obowiązujący Regulamin studiów UŁ odpowiednio dla studentów/doktorantów,

 7. DS – Dom Studenta UŁ,

 8. WRS – Wydziałowa Rada Samorządu odpowiednio studentów/doktorantów,

 9. URS – Uczelniana Rada Samorządu odpowiednio studentów/doktorantów,

 10. UK-DS – Uczelniana Komisja ds. przyznawania miejsc w DS odpowiednio dla studentów/doktorantów,

 11. mieszkaniec – osoba zamieszkująca w DS,

 12. ROA – Rada Osiedla Akademickiego,

 13. RM DS – Rada Mieszkańców Domu Studenckiego.

§ 3

 1. DS-y są integralną częścią UŁ.

 2. DS jest przeznaczony do zaspokojenia potrzeb w zakresie zamieszkania, nauki i wypoczynku uprawnionych do tego osób.

 3. DS-y oraz obiekty im towarzyszące stanowią własność UŁ i winny być przedmiotem szczególnej ochrony i troski mieszkańców, wyrażających się w dbałości o utrzymanie ich w należytym stanie i porządku.

 4. Mieszkańcy DS reprezentowani są przez RM DS.

 5. Mieszkańcy Osiedla Akademickiego UŁ reprezentowani są przez ROA.

 6. Administracją DS kieruje kierownik DS, który podlega dyrektorowi Centrum Obsługi Studenta zgodnie z określonym w Regulaminie Organizacyjnym UŁ zakresem działania.

 7. Kierownik DS jest zobowiązany do wywieszenia w miejscu ogólnodostępnym niniejszego Regulaminu i obowiązujących zarządzeń władz UŁ dotyczących funkcjonowania DS.

§ 4

 1. Uczelniana Komisja ds. przyznawania miejsc w DS (UK-DS) powoływana jest przez Rektora na wniosek odpowiednio URSS i URSD w składzie pięcioosobowym, w tym odpowiednio czterech studentów i jeden pracownik COS – SBS albo czterech doktorantów i jeden pracownik COS – SBS.

 2. UK-DS działa przez cały rok.

Rozdział II

Zasady podziału miejsc w DS oraz organy przyznające miejsce w DS

§ 5

 1. Każdego roku Rektor w porozumieniu z URS dokonuje podziału puli miejsc dostępnych w DS. Pula uwzględnia miejsca dla Polaków-studentów UŁ, cudzoziemców-studentów UŁ oraz słuchaczy SJPdC.

 2. Z zastrzeżeniem ust. 3 niewykorzystana przez BWZ lub SJPdC pula miejsc, o której mowa w ust. 1, z dniem 30 października przekazywana jest do dyspozycji Rektora.

 3. W przypadku zakończenia kształcenia cudzoziemców-studentów UŁ/słuchaczy SJPdC po semestrze zimowym, BWZ/SJPdC zachowuje prawo do dysponowania miejscami, które zostały zwolnione. W razie niewykorzystania zwolnionych miejsc w terminie do 28 lutego stosuje się odpowiednio postanowienie ust. 2.

 4. Rektor UŁ ma prawo do przyznania miejsc w DS na podstawie umów międzyuczelnianych studentom innych uczelni.

 5. Miejsca w DS przyznaje Rektor na wniosek studenta. Wzory wniosków o przydzielenie/rezerwację miejsca, a także o zamianę DS stanowią załączniki nr 2–5
  i 7–10.

 6. Miejsce oraz terminy składania wniosków o przyznanie/rezerwację miejsca w DS oraz zamianę DS zostały określone w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 7. Rektor uprawnienia do rozpatrywania wniosków w zakresie lit. a–b i przydzielania miejsc w DS w zakresie lit. a–c przekazuje odpowiednio:

 1. członkom UK-DS powołanym do komisji w sprawach Polaków-studentów UŁ,

 2. BWZ w sprawach cudzoziemców-studentów UŁ,

 3. SJPdC w sprawach słuchaczy SJPdC,

 4. podmioty, o których mowa w lit. a–c, mogą podjąć decyzję o nieprzyznaniu miejsca w DS bądź o nieprzyznaniu rezerwacji miejsca w DS w przypadku osób, które swoim dotychczasowym zachowaniem naruszały postanowienia niniejszego Regulaminu lub zasady współżycia społecznego obowiązujące na Osiedlu Akademickim UŁ i w DS. Okoliczność będąca podstawą takiej decyzji musi być odpowiednio udokumentowana.

 1. UK-DS, o której mowa w ust. 7 lit. a, rozpatruje wnioski o przyznanie/rezerwację/zamianę miejsca.

 2. W przypadku niepowołania komisji decyzje w sprawie przyznawania/rezerwacji/zamiany miejsc w DS podejmuje Rektor.

 3. W przypadku wyczerpania przez BWZ miejsc w puli, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 2–3, organem właściwym do przyznawania miejsc jest UK-DS. Wnioski stanowiące załączniki nr 2 i nr 4 składa się w siedzibie COS – SBS.

 4. Niezebranie się komisji, o których mowa w ust. 7 lit. a, przez okres jednego miesiąca skutkuje przejęciem przez Rektora przekazanych im kompetencji.

 5. Jednostki koordynujące proces przydzielania miejsc w DS UŁ: COS – SBS, BWZ, SJPdC, zobowiązane są do systematycznego wprowadzania do systemu podań w bazie USOS wniosków studentów/doktorantów ubiegających się o przydzielenie/rezerwację miejsca w DS lub zamianę DS oraz do wprowadzania na bieżąco decyzji o przyznaniu/odmowie przyznania miejsca w DS. Do cudzoziemców-studentów UŁ postanowienie ust. 11 stosuje się odpowiednio.

 6. Wprowadzane do bazy USOS dane osobowe studenta/doktoranta/słuchacza będącego obcokrajowcem muszą być zgodne z danymi zawartymi w paszporcie lub w przypadku obywateli państw UE – ważnym dokumentem tożsamości.

Rozdział III

Zasady przydzielania miejsc w DS, tryb dla Polaków-studentów UŁ

§ 6

 1. Miejsce w DS jest przyznawane na czas trwania stacjonarnych/niestacjonarnych studiów odpowiednio pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

 2. Osoba, której przyznano miejsce w DS, ma prawo mieszkać w nim od 1 października do ostatniego dnia letniej sesji egzaminacyjnej określonego w zarządzeniu o podziale roku akademickiego.

 3. Pierwszeństwo w uzyskaniu miejsca w DS przysługuje studentowi studiów stacjonarnych, któremu codzienny dojazd do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.

 4. Utrudniony dojazd do uczelni dokumentuje się poprzez dołączenie do wniosku stanowiącego załącznik nr 2 kopii biletu PKS albo PKP albo wydruku z internetowej przeglądarki Google Maps (bądź jej odpowiednika) uwzględniającego odległość miejsca stałego zamieszkania od siedziby uczelni.

 5. Przy przydzielaniu miejsc do DS komisja może wziąć pod uwagę m.in. następujące kryteria:

 1. odległość od miejsca zamieszkania,

 2. pozostawanie studentem studiów stacjonarnych,

 3. szczególne sytuacje, np. sieroctwo, niepełnosprawność,

 4. udokumentowaną przewlekłą chorobę,

 5. zamieszkanie jednego z małżonków w danym DS.

 1. Przed rozpoczęciem kolejnego stopnia studiów procedurę o przyznanie miejsca w DS rozpoczyna się od początku.

§ 7

 1. Aby zachować miejsce, o którym mowa w § 6, na kolejny rok akademicki – student zobowiązany jest do złożenia wniosku stanowiącego załącznik nr 3, o rezerwację miejsca w DS w terminie i miejscu określonym w załączniku nr 1.

 2. Student, któremu przyznano rezerwację miejsca w DS, ma prawo mieszkać w nim od 1 października do ostatniego dnia letniej sesji egzaminacyjnej określonego w zarządzeniu o podziale roku akademickiego.

 3. Rezerwacji miejsca w danym DS na kolejny rok akademicki może dokonać tylko ta osoba, która zamieszkiwała w nim przynajmniej 2 miesiące przed zakończeniem terminu, o którym mowa w ust. 2, w roku akademickim poprzedzającym rok, którego dotyczy rezerwacja, tzn. do 30 kwietnia każdego roku.

 

§ 8

 1. Student zamierzający zamienić dotychczasowy DS na inny DS zobowiązany jest do złożenia wniosku o zamianę DS stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu w terminie i miejscu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 2. W sytuacji odmowy przyznania zamiany DS wynikającej z braku wolnych miejsc we wnioskowanym DS wniosek, o którym mowa w ust. 1, może być rozpatrywany tylko na dwóch kolejnych posiedzeniach UK-DS. Od października do czerwca UK-DS ma obowiązek rozpatrzenia wniosku złożonego na trwający rok akademicki w ciągu miesiąca od daty jego złożenia.

 3. Student, który uzyska zgodę na zamianę DS, zobowiązany jest do przekwaterowania się w ciągu 7 dni od daty podjęcia decyzji przez UK-DS.

 4. Warunkiem ubiegania się o zamianę DS jest uprzednie złożenie wniosku o rezerwację miejsca w dotychczasowym DS na kolejny rok akademicki w terminie do 31 maja. Przepisy § 7 Regulaminu stosuje się odpowiednio.

§ 9

 1. Student może przedłużyć okres zamieszkania w DS na czas wakacji (tzn. od 1.07 do 30.09 danego roku kalendarzowego), składając wniosek o przydzielenie miejsca w DS na okres wakacji, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu w terminie i miejscu określonym w załączniku nr 1.

 2. Pierwszeństwo w przyznaniu miejsca w DS na okres wakacji mają studenci zamieszkujący dany DS w trakcie roku akademickiego.

 3. Student, który nie złoży wniosku o przydzielenie miejsca w DS na okres wakacji w terminie podanym w załączniku nr 1, może ubiegać się o miejsce w DS tylko na zasadach pokoju gościnnego/warunkowego pod warunkiem, że okres zakwaterowania w nim nie będzie krótszy niż 7 dni. Zasady ubiegania się, przydzielania i odpłatności za miejsce w pokoju gościnnym określają odrębne przepisy.

§ 10

 1. Od listopada do czerwca odwołania od decyzji odmownych rozpatruje Rektor po ich zaopiniowaniu przez UK-DS.

 2. Osoby płci przeciwnej, które chcą razem zamieszkać w pokoju dwuosobowym, składają oświadczenie o chęci wspólnego zamieszkania u kierownika DS z zastrzeżeniem, że w przypadku rozstania obydwoje dobrowolnie wyrażają zgodę na przekwaterowanie się. Konieczne jest również uzyskanie pisemnej zgody współlokatorów w przypadku zamieszkania we wspólnym segmencie.

§ 11

 1. Rektor, po uprzednim zaopiniowaniu przez UK-DS, może wyrazić zgodę na zamieszkanie w pokoju jednoosobowym:

 1. studentom posiadającym ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (należy dołączyć kopię ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności),

 2. studentom posiadającym aktualne zaświadczenie od lekarza specjalisty potwierdzające długotrwałe leczenie lub przewlekłą chorobę oraz konieczność zamieszkania w określonych warunkach,

 3. innym studentom w wyjątkowo uzasadnionych przypadkach.

 1. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 7 do niniejszego Regulaminu. Wniosek wraz z dokumentami składa się w siedzibie COS – SBS.

§ 12

 1. Rektor, po uprzednim zaopiniowaniu przez UK-DS, może wyrazić zgodę na miejsce w pokoju wraz z dzieckiem:

 1. studentowi samotnie wychowującemu dziecko (należy przedstawić kserokopię odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka),

 2. małżeństwu (należy przedstawić kserokopię odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka).

 1. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 6 do niniejszego Regulaminu. Wniosek wraz z dokumentami składa się w siedzibie COS – SBS.

Rozdział IV

Zasady przydzielania miejsc w DS, tryb dla cudzoziemców-studentów UŁ

oraz słuchaczy SJPDC

§ 13

 1. Cudzoziemcy, podejmujący studia w UŁ, ubiegający się o miejsce w DS po raz pierwszy, wniosek o przyznanie miejsca w DS składają w BWZ.

 2. Cudzoziemcy, podejmujący studia w SJPdC, ubiegający się o miejsce w DS deklarację zamieszkania w DS składają w SJPdC.

 3. Do przepisów ust. 1–2 stosuje się odpowiednio postanowienia § 5 ust. 1–3 oraz ust. 7.

 4. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 9 do niniejszego Regulaminu.

 5. Cudzoziemiec-student UŁ oraz słuchacz SJPdC, któremu nie zostało przyznane miejsce w DS z powodu braku miejsc, zostaje umieszczony na liście rezerwowej. Lista rezerwowa sporządzana jest odpowiednio przez BWZ/SJPdC. Osobom z listy rezerwowej przyznaje się miejsca w miarę zwalniania się miejsc w DS.

§ 14

 1. Kontynuujący studia w UŁ cudzoziemcy-studenci UŁ, mieszkający w danym roku akademickim w DS, wniosek o rezerwację miejsca na kolejny rok akademicki składają w administracji DS, w którym mieszkają, w terminie określonym w załączniku nr 1 do Regulaminu na wniosku stanowiącym załącznik nr 10.

 2. Wnioski, o których mowa w ust. 1, administracje DS-ów przekazują niezwłocznie do BWZ celem wpisania ich do systemu USOS i uzupełnienia w tym systemie decyzji o przyznaniu/odmowie przyznania miejsca w DS.

§ 15

Z zastrzeżeniem postanowień § 5 ust. 10, BWZ w ramach przyznanej puli miejsc w danych DS może dokonać na wniosek cudzoziemca-studenta UŁ zamiany DS. Wniosek o zamianę DS składa się w BWZ. O zamianie DS należy poinformować w formie pisemnej administrację określonego DS z uwzględnieniem postanowienia § 17 ust. 1.

§ 16

Tryb określony w § 14 stosuje się odpowiednio do cudzoziemców-studentów UŁ, ubiegających się o zakwaterowanie w danym DS UŁ na okres wakacji. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 11 do niniejszego Regulaminu. Postanowienia § 9 stosuje się odpowiednio.

§ 17

 1. BWZ i SJPdC przekazują do administracji danego DS zbiorcze listy uprawnionych do zakwaterowania. Lista uprawnionych do zakwaterowania musi być wydrukowana z systemu USOS, podpisana przez kierownika jednostki bądź upoważnionego przez niego pracownika.

 2. Postanowienia określone w § 9–12 stosuje się odpowiednio do cudzoziemców-studentów UŁ oraz słuchaczy SJPdC.

Rozdział V

Kaucja

§ 18

 1. Cudzoziemcy-studenci UŁ oraz słuchacze SJPdC, którzy uzyskali prawo do zakwaterowania w DS, zobowiązani są najpóźniej w dniu zakwaterowania wnieść kaucję gwarancyjną (zwaną dalej kaucją) w wysokości określonej w załączniku nr 12 do Regulaminu.

 2. Kaucję wpłaca się za pokwitowaniem właściwemu pracownikowi DS.

 3. Kaucja służy zabezpieczeniu pokrycia kosztów naprawy ewentualnych szkód wyrządzonych w przekazanym do użytku pokoju/DS oraz naprawy mienia stanowiącego jego wyposażenie, z wyjątkiem kosztów napraw wynikających z bieżącego użytkowania oraz kosztów wynikających z nieuregulowania należnej opłaty za korzystanie z miejsca w DS.

 4. Kierownik DS lub upoważniony przez niego pracownik zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji osób wpłacających kaucję oraz do rozliczania wyrządzonych przez te osoby szkód.

 5. Rozliczenie kaucji może nastąpić nie wcześniej niż z upływem terminu zakwaterowania po komisyjnym przekazaniu majątku DS oddanego w użytkowanie.

 6. Komisję, której zadaniem jest ocena stanu technicznego lokalu oraz mienia znajdującego się na jego wyposażeniu, jak również dokonanie wyceny ewentualnych szkód, powołuje kierownik DS.

 7. W skład komisji wchodzą: kierownik DS, powołany przez niego pracownik DS oraz jeden członek RM.

 8. Wyceny szkód dokonuje się w oparciu o wysokość kosztów, jakie należy ponieść w celu przywrócenia stanu sprzed powstania szkody.

 9. Po komisyjnym przejęciu majątku w ostatnim dniu pracy kasy UŁ przed wyjazdem mieszkaniec otrzymuje dokument (załącznik nr 13 do niniejszego Regulaminu) uprawniający go do odebrania kaucji w kasie UŁ.

 10. Jeżeli wartość wyrządzonych szkód przekracza kwotę wpłaconej kaucji, mieszkaniec zobowiązany jest do pokrycia różnicy. Jeżeli różnica nie przekracza 10% kaucji, nie pobiera się kwoty stanowiącej różnicę.

 11. Wykwaterowanie dokonane z pominięciem procedury komisyjnego zdania majątku powoduje utratę kaucji.

Rozdział VI

Opłaty

§ 19

 1. Potwierdzeniem, że Polakstudent UŁ będzie korzystał z przyznanego na kolejny rok akademicki miejsca w DS UŁ jest:

 1. dokonanie opłaty rezerwacyjnej do 15 sierpnia w przypadku decyzji podjętych w czerwcu;

 2. dokonanie opłaty rezerwacyjnej do 21 września w przypadku decyzji podjętych we wrześniu oraz przekazanie potwierdzenia dokonanej opłaty do administracji danego DS do 23 września.

 1. Opłata rezerwacyjna podlega zaliczeniu na poczet odpłatności za korzystanie z miejsca w DS w październiku. Niezakwaterowanie w terminie 1–15 października skutkuje utratą przyznanego miejsca w DS.

 2. Postanowienia ust. 1 nie mają zastosowania do cudzoziemców-studentów UŁ i słuchaczy SJPdC, którzy zobowiązani są do wniesienia kaucji gwarancyjnej najpóźniej w dniu zakwaterowania.

 3. Osoby, którym przyznano miejsce w DS po 20 września, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, zobowiązane są do wniesienia opłaty w ciągu 7 dni od dnia przyznania miejsca oraz do niezwłocznego przekazania potwierdzenia dokonania wpłaty do administracji danego DS. Skierowanie do DS, o którym mowa w ust. 4, ważne jest przez okres 7 dni od daty jego wystawienia.

 4. Zasady i terminy wnoszenia opłat oraz wysokość stawek za miejsce w danym DS określa załącznik nr 12 do niniejszego Regulaminu.

 5. Niewniesienie opłaty rezerwacyjnej w terminie skutkuje utratą przyznanego miejsca.

Rozdział VII

Zasady korzystania z miejsc w DS

§ 20

 1. Administracja DS dokonuje zakwaterowania osoby uprawnionej w systemie USOS – moduł Akademiki – zakładka „Podanie o akademik”, na podstawie skierowania albo listy osób uprawnionych do zakwaterowania sporządzonej odpowiednio przez COS – SBS/BWZ/SJPdC. Lista drukowana jest z systemu USOS i podpisana przez dyrektora COS-SBS/kierownika BWZ/kierownika SJPdC.

 2. Osoba zgłaszająca się do zakwaterowania jest zobowiązana wypełnić i podpisać:

 1. formularz zgłoszenia pobytu czasowego (druki meldunkowe),

 2. kwestionariusz osobowy,

 3. oświadczenie o zgodzie na ponoszenie odpowiedzialności za zniszczenia mienia DS,

 4. oświadczenie o zapoznaniu się i zobowiązaniu się do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,

 5. kartę wyposażenia pokoju,

 6. a także przedstawić dokument ze zdjęciem np.:

 • aktualną legitymację,

 • dowód osobisty,

 • paszport,

 • książeczkę wojskową.

 1. W momencie kwaterowania mieszkaniec potwierdza odbiór pokoju oraz otrzymuje kartę mieszkańca.

 2. Mieszkaniec ma obowiązek dokonania formalności związanych z zameldowaniem czasowym w ciągu 14 dni od daty zakwaterowania się w DS.

 3. Stosownie do postanowienia § 18 ust. 7 objęcie i zdanie pokoju następuje w obecności mieszkańca i pracownika DS oraz członka RM.

 4. Mieszkaniec w ciągu 2 dni od daty zakwaterowania zgłasza w recepcji ewentualne usterki lub braki w wyposażeniu pokoju. Zgłoszenia należy dokonać na piśmie.

 5. Mieszkaniec ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody powstałe w powierzonym sobie pokoju i znajdującym się w nim wyposażeniu.

 6. W przypadku niemożności ustalenia sprawcy, odpowiedzialność za szkody solidarnie ponoszą wszyscy mieszkańcy pokoju. Wysokość wyrządzonej szkody szacują osoby określone w postanowieniu § 18 ust. 7.

 7. Opłatę za zniszczenie mienia DS mieszkaniec wpłaca na kwitariusz w administracji DS, w terminie 7 dni od dnia wezwania do zapłaty.

§ 21

 1. Mieszkańca mogą odwiedzać osoby niebędące mieszkańcami DS, w godzinach 6:00–23:30 (do czterech osób odwiedzających w jednym pokoju) za pisemną zgodą wszystkich współlokatorów. W przypadku dwukrotnego naruszenia czasu odwiedzin, kierownik DS ma prawo do nałożenia zakazu przyjmowania gości do danego pokoju na okres jednego miesiąca. Trzykrotne naruszenie czasu odwiedzin w trakcie jednego roku akademickiego skutkuje nałożeniem zakazu odwiedzin do końca trwającego roku akademickiego.

 2. Osoby gościnnie przebywające w DS, w celu zarejestrowania wejścia, zobowiązane są do pozostawienia w portierni DS dokumentu ze zdjęciem (np. legitymacji studenckiej, dowodu tożsamości), a także podania numeru pokoju oraz imienia i nazwiska mieszkańca, do którego się udają.

 3. Mieszkaniec, przyjmując gości, ponosi za nich pełną odpowiedzialność, w tym materialną, w trakcie ich pobytu na terenie DS. Gości obowiązuje przestrzeganie niniejszego Regulaminu.

 4. Kierownik DS, działając w porozumieniu z RM, ma prawo w uzasadnionych przypadkach do ograniczenia godzin odwiedzin w DS, jak również wydawania zakazu wstępu do DS osobom niebędącym mieszkańcami tego DS.

 5. Kierownik lub upoważniony przez niego pracownik DS i przedstawiciel RM mają prawo wejść do każdego pokoju/segmentu, bez konieczności informowania mieszkańców, w sytuacjach wszelkiego rodzaju awarii oraz, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie o prowadzenie w pokojach działalności zagrażającej zdrowiu i życiu lub naruszającej postanowienia niniejszego Regulaminu oraz przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

§ 22

W DS obowiązuje zakaz:

 1. odstępowania lub samowolnej zmiany zajmowanego miejsca, odstępowania karty mieszkańca bądź legitymacji studenckiej osobom nieuprawnionym,

 2. wpuszczania na teren DS osób nieuprawnionych,

 3. samowolnego zakładania, przerabiania i naprawy instalacji elektrycznej, wodnej i gazowej oraz komputerowej,

 4. samowolnego przerabiania zamków w drzwiach i dorabiania kluczy,

 5. wprowadzania do pomieszczeń zamkniętych pojazdów mechanicznych (silnikowych) oraz rowerów,

 6. używania urządzeń nagłaśniających w sposób utrudniający innym mieszkańcom naukę lub wypoczynek,

 7. sprzedaży artykułów tytoniowych i alkoholu,

 8. posiadania, rozpowszechniania, sprzedaży oraz konsumowania środków odurzających i substancji psychotropowych w szczególności narkotyków,

 9. przebywania osób trzecich będących pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych,

 10. wynoszenia poza budynek przedmiotów stanowiących wyposażenie DS,

 11. organizowania gier hazardowych,

 12. posiadania zwierząt,

 13. posiadania broni palnej i pneumatycznej,

 14. oklejania ścian, drzwi i wyposażenia DS,

 15. umieszczania ogłoszeń, napisów, druków i informacji poza miejscami do tego przeznaczonymi i bez zgody kierownika DS,

 16. prowadzenia akwizycji lub roznoszenia ulotek reklamowych na terenie DS,

 17. prowadzenia działalności gospodarczej bez zgody Rektora,

 18. wyrzucania śmieci poza miejscami do tego przeznaczonymi,

 19. wystawiania przedmiotów na parapetach zewnętrznych oraz wyrzucania przedmiotów przez okno,

 20. palenia tytoniu na korytarzach i w pomieszczeniach ogólnego użytku,

 21. organizowania spotkań towarzyskich (imprez) w pomieszczeniach ogólnego użytku bez pisemnej zgody RM i kierownika DS.

Rozdział VIII

Uprawnienia i obowiązki mieszkańca DS

§ 23

Mieszkaniec DS ma prawo do:

 1. korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń DS przeznaczonych do użytku ogólnego, według zasad określonych przez kierownika DS i RM,

 2. przemeblowania i dekorowania pokoju w sposób niepowodujący zniszczeń, z obowiązkiem przywrócenia stanu poprzedniego podczas wykwaterowania. Prawo do przemeblowania nie obejmuje mebli na stałe przytwierdzonych do ścian lub podłogi oraz „dużych” mebli typu szafy, biurka z nadstawkami, tapczany,

 3. pozostawienia lodówki na okres wakacji w wyznaczonych przez kierownika DS pomieszczeniach i na zasadach przez niego określonych,

 4. korzystania z oświetlenia górnego po godzinie 23:30 za zgodą współlokatorów,

 5. dokonywania za zgodą kierownika DS zmiany pokoju,

 6. przyjmowania gości na zasadach określonych w przepisach porządkowych,

 7. czynnego i biernego udziału w wyborach do RM,

 8. zgłaszania kierownikowi DS i RM wszelkich uwag, wniosków i opinii dotyczących funkcjonowania DS,

 9. ubezpieczenia pokoju (na własny koszt).

§ 24

Mieszkaniec DS jest zobowiązany do:

 1. przestrzegania niniejszego Regulaminu, decyzji i zarządzeń władz uczelni oraz kierownika DS, a także stosowania się do norm współżycia społecznego oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego,

 2. znajomości oraz przestrzegania przepisów BHP i przeciwpożarowych, a zwłaszcza zakazu używania w pokojach elektrycznych urządzeń grzewczych,

 3. utrzymania pokoju w czystości i porządku, poszanowania mienia , urządzeń i wyposażenia DS, a także utrzymania czystości w pomieszczeniach ogólnego użytku, przestrzegania poleceń kierownika DS, pracowników recepcji i RM,

 4. terminowego uiszczania opłaty za miejsce w DS,

 5. okazywania karty mieszkańca na każde wezwanie kierownika DS, pracownika recepcji, RM i pracowników administracji Osiedla,

 6. zamykania drzwi pokoju na klucz w razie opuszczenia pokoju i w godzinach snu,

 7. pozostawiania klucza od pokoju w portierni DS przy każdym opuszczaniu DS,

 8. zgłaszania kierownikowi DS, bezpośrednio lub przez wpisanie uwag do „zeszytu usterek”, wszelkich zauważonych uszkodzeń wyposażenia ogólnego DS i zajmowanego pokoju. Zgłoszenie awarii oznacza wyrażenie zgody na wchodzenie do pokoju/segmentu – także podczas nieobecności mieszkańców – do czasu usunięcia awarii,

 9. przestrzegania ciszy nocnej w godzinach od 23:30 do 6:00,

 10. przestrzegania przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 487 ze zm.), ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 298) oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 224 ze zm.).

Rozdział IX

Utrata prawa do miejsca w DS

§ 25

 1. Mieszkaniec traci prawo do korzystania z miejsca w DS w przypadku:

 1. upływu okresu zakwaterowania określonego w skierowaniu o przyznaniu miejsca w DS,

 2. pozbawienia prawa do zamieszkania w DS decyzją Rektora,

 3. skreślenia z listy studentów oraz zawieszenia w prawach studenta orzeczonego prawomocnym rozstrzygnięciem komisji dyscyplinarnej z końcem miesiąca, w którym dokonano skreślenia,

 4. zalegania z opłatą za miejsce w DS za dwa pełne miesiące z zachowaniem postanowienia ust. 3.

 1. Rektor, na wniosek: organów samorządu studentów UŁ, organów samorządu doktorantów UŁ, kierownika DS, dyrektora COS -SBS, może pozbawić mieszkańca miejsca w DS lub dokonać przekwaterowania go do innego DS w sytuacji, gdy:

 1. uzyskał miejsce w DS na podstawie nieprawdziwych danych,

 2. ustąpił swoje miejsce w DS innej osobie,

 3. narusza zasady określone w niniejszym Regulaminie,

 4. narusza zasady współżycia społecznego,

 5. wystąpiły inne uzasadnione przyczyny.

 1. Kierownik DS w związku z sytuacją, o której mowa w ust. 2, w sprawach dotyczących cudzoziemców-studentów UŁ lub słuchaczy SJPdC zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania na piśmie BWZ/SJPdC.

 2. W przypadku zaległości w opłacie za miejsce w DS kierownik DS wzywa mieszkańca na piśmie do uregulowania należności w dodatkowo wyznaczonym 14-dniowym terminie.

 3. Kierownicy DS są zobowiązani do przekazywania pisemnej informacji do BWZ/SJPdC o zwłoce w uiszczaniu opłat za korzystanie z miejsca w DS przez cudzoziemców-studentów UŁ i słuchaczy SJPdC, jeżeli jest ona dłuższa niż 1 miesiąc.

Rozdział X

Przepisy końcowe

§ 26

 1. Klucze są wydawane wyłącznie osobom posiadającym kartę mieszkańca danego DS.

 2. Pościel wydawana jest studentowi/słuchaczowi wyłącznie na jego wniosek.

 3. Administracja DS nie ponosi odpowiedzialności za prywatne rzeczy pozostawione w pokoju mieszkańca oraz w pomieszczeniach ogólnodostępnych.

 4. Wszelka korespondencja kierowana do mieszkańca DS dostarczana jest do recepcji DS.

 5. Przez wykwaterowanie rozumie się: opuszczenie przydzielonego miejsca po uprzednim uregulowaniu wszystkich płatności, w tym również ewentualnych kosztów naprawy zniszczeń spowodowanych przez mieszkańca, rozliczeniu się z magazynem, wymeldowaniu z DS i oddaniu klucza do pokoju w administracji DS.

 6. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 380 ze zm.).

 

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.