Regulamin przydzielania i korzystania z miejsc w DS UŁ

REGULAMIN PRZYDZIELANIA I KORZYSTANIA Z MIEJSC W DOMU STUDENTA UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

Rozdział I Przepisy ogólne  

§ 1

 1. Regulamin określa wzory wniosków oraz zasady: ubiegania się o miejsce w Domu Studenta UŁ, zasady przydzielania miejsca, kwaterowania, odpłatności, a także prawa i obowiązki mieszkańców Domu Studenckiego oraz przepisy porządkowe zapewniające prawidłowe funkcjonowanie każdego Domu Studenckiego.
 2. Przepisy Regulaminu stosuje się odpowiednio do studentów i doktorantów UŁ oraz słuchaczy Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców UŁ.

 

§ 2

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

 1. UŁ – Uniwersytet Łódzki,
 2. Rektor – Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia,
 3. COSiD-SB – Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów – Sprawy Bytowe,
 4. BWZ – Biuro Współpracy z Zagranicą,
 5. SJPdC– Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców,
 6. Regulamin studiów            –          obowiązujący   Regulamin        studiów             UŁ,      odpowiednio     dla studentów/doktorantów,
 7. DS – Dom Studenta UŁ,
 8. URS – Uczelniana Rada Samorządu, odpowiednio studentów/doktorantów,
 9. UK-DS – Uczelniana Komisja ds. przyznawania miejsc w DS, odpowiednio dla studentów/doktorantów,
 10. mieszkaniec – osoba zamieszkująca w DS,
 11. ROA – Rada Osiedla Akademickiego,
 12. RM DS. – Rada Mieszkańców Domu Studenckiego,
 13. Student UŁ – osoba przyjęta w poczet studentów Uniwersytetu Łódzkiego,
 14. Doktorant UŁ – uczestnik studiów doktoranckich lub Szkoły Doktorskiej,
 15. Słuchacz – uczestnik kursu języka polskiego organizowanego przez Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców przygotowujących się do podjęcia studiów na Uniwersytecie Łódzkim.

 

§3

 1. DS-y są integralną częścią UŁ.
 2. DS jest przeznaczony do zaspokojenia potrzeb w zakresie zamieszkania, nauki i wypoczynku uprawnionych do tego osób.
 3. DS-y oraz obiekty im towarzyszące stanowią własność UŁ i powinny być przedmiotem szczególnej ochrony i troski mieszkańców, wyrażających się w dbałości o utrzymanie ich w należytym stanie i porządku.
 4. Mieszkańcy DS reprezentowani są przez RM DS.
 5. Mieszkańcy Osiedla Akademickiego UŁ reprezentowani są przez ROA.
 6. Administracją DS kieruje kierownik DS, który podlega dyrektorowi Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów UŁ zgodnie z określonym w Regulaminie Organizacyjnym UŁ zakresem działania.
 7. Kierownik DS jest zobowiązany do wywieszenia w miejscu ogólnodostępnym niniejszego Regulaminu w wersji polskiej oraz angielskiej i innych obowiązujących zarządzeń dotyczących funkcjonowania DS.

 

§ 4

 1. Uczelniana Komisja ds. przyznawania miejsc w DS (UK-DS) powoływana jest przez Rektora na wniosek odpowiednio URSS i URSD w składzie co najmniej pięcioosobowym, w tym odpowiednio czterech studentów i jednego pracownika COSiD-SB albo czterech doktorantów i jednego pracownika COSiD-SB.
 2. UK-DS działa przez cały rok.

 

Rozdział II Zasady przydzielania miejsc w DS; tryb dla Polaków-studentów/doktorantów UŁ

§ 5

 1. Miejsce składania wniosków o przyznanie/rezerwację miejsca w DS oraz zamianę DS określa załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Miejsce w DS jest przyznawane na czas jednego roku stacjonarnych/niestacjonarnych studiów odpowiednio pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.
 3. Osoba, której przyznano miejsce w DS, ma prawo mieszkać w nim od 1 października do ostatniego dnia letniej sesji egzaminacyjnej, określonego w zarządzeniu o podziale roku akademickiego. Szczegółowe informacje dotyczące terminów zakwaterowania w domach studenckich dla studentów/doktorantów UŁ będą przekazywane na bieżąco w odrębnych komunikatach wydawanych przez uprawnione organy Uczelni.
 4. Pierwszeństwo w uzyskaniu miejsca w DS przysługuje studentowi/doktorantowi studiów stacjonarnych, któremu codzienny dojazd do Uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.
 5. Utrudniony dojazd do uczelni dokumentuje się poprzez dołączenie do wniosku, stanowiącego załącznik nr 3 niniejszego Regulaminu, kopii biletu PKS albo PKP albo wydruku z internetowej przeglądarki Google Maps (bądź jej odpowiednika) uwzględniającego odległość miejsca stałego zamieszkania od siedziby uczelni.
 6. Przy przydzielaniu miejsc do DS komisja bierze pod uwagę m.in. następujące kryteria:
  1. odległość od miejsca zamieszkania,
  2. pozostawanie studentem/doktorantem studiów stacjonarnych UŁ,
  3. szczególne sytuacje, np. sieroctwo, niepełnosprawność,
  4. udokumentowaną przewlekłą chorobę,
  5. zamieszkanie jednego z małżonków w danym DS,
  6. kontynuacja nauki (drugi kierunek, studia drugiego i trzeciego stopnia).
  7. Przed rozpoczęciem kolejnego stopnia studiów procedurę o przyznanie miejsca w DS rozpoczyna się od początku.

Student/doktorant, który nie otrzymał miejsca w DS UŁ na podstawie decyzji UK-DS podjętych w okresie 1.09–30.10 może ponownie ubiegać się o rozpatrywanie jego uprzednio złożonego wniosku o przyznanie miejsca pod warunkiem potwierdzenia chęci ubiegania się o ww. miejsce.

§ 6

 1. Aby zachować dotychczasowe miejsce w DS na kolejny rok akademicki, student/doktorant zobowiązany jest zarejestrować wniosek w USOSweb.
 2. Rezerwacji miejsca w danym DS na kolejny rok akademicki może dokonać tylko ten student/doktorant, który zamieszkiwał w nim do 30 kwietnia danego roku.

 

§ 7

 1. Student/doktorant zamierzający zamienić dotychczasowy DS na inny DS zobowiązany jest do złożenia wniosku o zamianę DS, stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.
 2. W sytuacji odmowy przyznania zamiany DS wynikającej z braku wolnych miejsc wniosek, o którym mowa w ust. 1, może być rozpatrywany tylko na dwóch kolejnych posiedzeniach UK-DS. Od października do czerwca UK-DS ma obowiązek rozpatrzenia wniosku złożonego na trwający rok akademicki w terminie miesiąca od daty jego złożenia.
 3. Student/doktorant, który uzyska zgodę na zamianę DS, zobowiązany jest do przekwaterowania się w ciągu 7 dni od daty podjęcia decyzji przez UK-DS. Niezachowanie tego terminu powoduje utratę miejsca.
 4. Warunkiem ubiegania się o zamianę DS na kolejny rok akademicki jest uprzednie złożenie wniosku o rezerwację miejsca w dotychczasowym DS. Przepisy § 6 Regulaminu stosuje się odpowiednio.
 5. Od listopada do czerwca odwołania od decyzji odmownych rozpatruje Rektor po ich zaopiniowaniu przez komisję UK-DS.

 

§ 8

 1. Student/doktorant może przedłużyć okres zamieszkania w DS na czas wakacji (tzn. od 1.07 do 20.09 danego roku kalendarzowego), składając wniosek o przydzielenie miejsca w DS na okres wakacji, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu.
 2. Student/doktorant, który kontynuuje studia i ma przyznane miejsce na podstawie: złożonego wniosku o rezerwację miejsca na kolejny rok akademicki, dokonania opłaty rezerwacyjnej lub na podstawie wniosku o przyznanie miejsca rozpatrzonego przez UK-DS we wrześniu, może przedłużyć zamieszkanie w akademiku w okresie wakacji od dnia 1.07 do 30.09 danego roku kalendarzowego.
 3. Pierwszeństwo w przyznaniu miejsca w DS na okres wakacji mają studenci zamieszkujący dany DS od 1 października do 30 czerwca.
 4. Student/doktorant, który nie złoży wniosku o przydzielenie miejsca w DS na okres wakacji, w terminie określonym w komunikacie Rektora, może ubiegać się o miejsce w DS tylko na zasadach pokoju gościnnego/warunkowego pod warunkiem, że okres zakwaterowania w nim nie będzie krótszy niż 7 dni. Zasady ubiegania się, przydzielania i odpłatności za miejsce w pokoju gościnnym określają odrębne przepisy.
 5. Warunkiem otrzymania miejsca na okres wakacji lub pokoju gościnnego/miejsca warunkowego jest uregulowanie wszystkich dotychczasowych należności wynikających z zakwaterowania w DS

§ 9

 Osoby płci przeciwnej, które chcą razem zamieszkać w pokoju dwuosobowym, składają oświadczenie o chęci wspólnego zamieszkania u kierownika DS z zastrzeżeniem, że w przypadku rozstania obydwoje dobrowolnie wyrażają zgodę na przekwaterowanie. Konieczne jest również uzyskanie pisemnej zgody współlokatorów w przypadku zamieszkania we wspólnym segmencie.

§ 10

 Rektor, po uprzednim zaopiniowaniu przez UK-DS, może wyrazić zgodę na miejsce w pokoju wraz z dzieckiem:

 • studentowi/doktorantowi samotnie wychowującemu dziecko (należy przedstawić kserokopię odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka),
 • małżeństwu (należy przedstawić kserokopię odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka).

 

Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 6 do niniejszego Regulaminu. Wniosek wraz z dokumentami składa się w siedzibie COSiD-SB.

 § 11

 1. Rektor, po uprzednim zaopiniowaniu przez UK-DS, może wyrazić zgodę na zamieszkanie w pokoju jednoosobowym:
  1. studentom/doktorantom posiadającym ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (należy dołączyć kopię ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności),
  2. studentom/doktorantom posiadającym aktualne zaświadczenie od lekarza specjalisty potwierdzające długotrwałe leczenie lub przewlekłą chorobę oraz konieczność zamieszkania w określonych warunkach,
  3. innym studentom w wyjątkowo uzasadnionych przypadkach.
 2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 7 do niniejszego Regulaminu. Wniosek wraz z dokumentami składa się w siedzibie COSiD-SB.

 

§ 12

 1. Kierownik DS, może wyrazić zgodę na samodzielne zamieszkanie studenta/doktoranta w pokoju dwuosobowym/trzyosobowym lub zamieszkanie dwóch studentów/doktorantów w pokoju trzyosobowym.
 2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 8 do niniejszego Regulaminu.

 

Rozdział III Zasady przydzielania miejsc w DS; tryb dla cudzoziemców-studentów/doktorantów UŁ  oraz słuchaczy SJPDC  

§ 13

 • Cudzoziemcy podejmujący studia w UŁ, ubiegający się o miejsce w DS po raz pierwszy wniosek o przyznanie miejsca w DS składają w BWZ (załącznik nr 9 do niniejszego Regulaminu).
 • Cudzoziemcy podejmujący kurs języka polskiego w SJPdC, ubiegający się o miejsce w DS deklarację zamieszkania w DS składają w SJPdC.

§ 14

 1. Kontynuujący studia w UŁ cudzoziemcy-studenci/doktoranci, wnioski o zakwaterowanie w DS. na okres od 1 października do 30 czerwca rejestrują w USOSweb.
 2. Kontynuujący studia w UŁ cudzoziemcy – studenci/doktoranci UŁ, niemieszkający w DS, wniosek o przyznanie miejsca w DS (załącznik numer 9) składają w BWZ.

§ 15

 1. Na okres od 1 lipca do 20 września studenci/doktoranci-cudzoziemcy składają wniosek o rezerwację miejsca na wakacje w administracji akademika, w którym mieszkają lub w siedzibie COSID.
 2. Wzór wniosku o rezerwację miejsca na wakacje stanowi załącznik nr 11 do niniejszego Regulaminu.
 3. Wnioski o rezerwację miejsca na wakacje rozpatruje UK-DS. Decyzje są przekazywane studentom/doktorantom-cudzoziemcom, jak też są dostępne w systemie USOS.
 4. Na okres wakacji słuchacze składają wniosek o rezerwację miejsca na wakacje w SJPdC. Jednostka ta wprowadza decyzje do systemu USOS i na tej podstawie odbywa się zakwaterowanie.
 5. Warunkiem otrzymania miejsca w okresie wakacyjnym jest uregulowanie wszystkich zaległości w opłatach za dotychczasowe zakwaterowanie.

 

§ 16

BWZ w ramach przyznanej puli, o której mowa w załączniku nr 12 do niniejszego Regulaminu  i w terminie dysponowania miejscami może dokonać na wniosek cudzoziemca-studenta/doktoranta UŁ zamiany DS. Wniosek o zamianę DS, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu, cudzoziemiec-student składa w BWZ. O zamianie DS należy poinformować w formie pisemnej administrację określonego DS.

§ 17

Szczegółowy zakres zadań poszczególnych jednostek UŁ odpowiedzialnych za przyznawanie/ rezerwację/zamianę miejsc w Domach Studenckich UŁ studentów/ doktorantów-cudzoziemców/ słuchaczy określa załącznik nr 13 do niniejszego Regulaminu.

 

Rozdział IV Opłaty 

§ 18

 1. Potwierdzeniem, że Polak-student/doktorant UŁ będzie korzystał z przyznanego na kolejny rok akademicki miejsca w DS UŁ, jest dokonanie opłaty rezerwacyjnej na rachunek bankowy przyznanego domu studenta. Szczegółowe informacje dotyczące procedur aplikowania o DS., terminów w tym data wniesienia opłaty rezerwacyjnej będą co roku publikowane w odrębnym komunikacie na stronach uniwersyteckich.
 2. Opłata rezerwacyjna podlega zaliczeniu na poczet odpłatności za korzystanie z miejsca w DS w październiku. Niezakwaterowanie w terminie określonym w komunikacie Rektora skutkuje utratą przyznanego miejsca w DS.
 3. Postanowienia ust. 1–2, 4, 6 nie mają zastosowania do cudzoziemców-studentów/doktorantów UŁ i słuchaczy, którzy zobowiązani są do wniesienia kaucji gwarancyjnej w terminach określających wpłatę kaucji. Zasady pobierania i rozliczania kaucji oraz wniosek o zwrot kaucji stanowią odpowiednio załączniki nr 14 i 15 do niniejszego Regulaminu.
 4. Osoby, którym przyznano miejsce w DS po 20 września, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, zobowiązane są do wniesienia opłaty w ciągu 7 dni od dnia przyznania miejsca oraz do niezwłocznego przekazania potwierdzenia dokonania wpłaty do administracji danego DS. Skierowanie do DS ważne jest przez okres 7 dni od daty jego wystawienia.
 5. Zasady i terminy wnoszenia opłat oraz wysokość stawek za miejsce w danym DS określa załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 6. Niewniesienie opłaty rezerwacyjnej w terminach określonych w komunikacie Rektora skutkuje utratą przyznanego miejsca.
 7. Studenci/doktoranci UŁ, którzy dokonają z góry opłatę za 4 pełne i kolejno występujące po sobie miesiące otrzymują 10% zniżkę
 8. Student/doktorant traci prawo do zniżki w przypadku zamiany miejsca do innego domu studenta UŁ

Rozdział V Zasady korzystania z miejsc w DS

§19

 1. Osoba zgłaszająca się do zakwaterowania jest zobowiązana wypełnić i podpisać:
  1. formularz zgłoszenia pobytu czasowego (druki meldunkowe),
  2. kwestionariusz osobowy,
  3. oświadczenie o zgodzie na ponoszenie odpowiedzialności za zniszczenia mienia DS,
  4. oświadczenie o zapoznaniu się i zobowiązaniu się do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
  5. kartę wyposażenia pokoju,
  6. a także przedstawić dokument ze zdjęciem, np.:

− aktualną legitymację,

− dowód osobisty,

− paszport.

 1. W momencie kwaterowania mieszkaniec potwierdza odbiór pokoju oraz otrzymuje kartę mieszkańca.
 2. Mieszkaniec ma obowiązek dokonania formalności związanych z zameldowaniem czasowym niezwłocznie od daty zakwaterowania się w DS.
 3. Objęcie i zdanie pokoju następuje w obecności mieszkańca i pracownika upoważnionego przez kierownika DS.
 4. Mieszkaniec w ciągu 2 dni od daty zakwaterowania zgłasza na piśmie w recepcji ewentualne usterki lub braki w wyposażeniu pokoju.
 5. Mieszkaniec ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody powstałe w zamieszkałym pokoju i znajdującym się w nim wyposażeniu.
 6. W przypadku niemożności ustalenia sprawcy, odpowiedzialność za szkody solidarnie ponoszą wszyscy mieszkańcy pokoju. Wysokość wyrządzonej szkody szacuje kierownik lub pracownik przez niego upoważniony.
 7. Opłatę za zniszczenie mienia DS mieszkaniec wpłaca na kwitariusz w administracji DS przed datą wykwaterowania z akademika.

§ 20

 1. Mieszkańca mogą odwiedzać osoby niebędące mieszkańcami DS, w godzinach 6:00–23:30 (do czterech osób odwiedzających w jednym pokoju), za pisemną zgodą wszystkich współlokatorów. W przypadku dwukrotnego naruszenia czasu odwiedzin, kierownik DS ma prawo do nałożenia zakazu przyjmowania gości do danego pokoju na okres jednego miesiąca. Trzykrotne naruszenie czasu odwiedzin w trakcie jednego roku akademickiego skutkuje nałożeniem zakazu odwiedzin do końca trwającego roku akademickiego.
 2. Osoby gościnnie przebywające w DS w celu zarejestrowania wejścia zobowiązane są do okazania w recepcji DS dokumentu ze zdjęciem (np. legitymacji studenckiej, dowodu tożsamości), a także podania numeru pokoju, do którego się udają.
 3. Mieszkaniec, przyjmując gości, ponosi za nich pełną odpowiedzialność, w tym materialną, w trakcie ich pobytu na terenie DS. Gości obowiązuje przestrzeganie niniejszego Regulaminu.
 4. Kierownik DS, działając w porozumieniu z RM DS, ma prawo w uzasadnionych przypadkach do ograniczenia godzin odwiedzin w DS, jak również wydawania zakazu wstępu do DS osobom niebędącym mieszkańcami tego DS.
 5. Kierownik lub upoważniony przez niego pracownik DS mają prawo wejść do każdego pokoju/segmentu, bez konieczności informowania mieszkańców, w sytuacjach wszelkiego rodzaju awarii, w przypadkach uzasadnionego podejrzenia zaistnienia okoliczności zagrażających życiu lub zdrowiu mieszkańców lub zniszczenia mienia oraz gdy istnieje uzasadnione podejrzenie o naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 6. Zasady określone w punktach 1-4 niniejszego paragrafu mogą ulec zmianie. Mieszkańcy DS winni stosować się wówczas do zarządzeń i komunikatów wydawanych przez władze Uczelni.

 

§21

W DS obowiązuje zakaz:

 1. odstępowania lub samowolnej zmiany zajmowanego miejsca, odstępowania karty mieszkańca bądź legitymacji studenckiej osobom nieuprawnionym,
 2. wpuszczania na teren DS osób nieuprawnionych,
 3. samowolnego zakładania, przerabiania i naprawy instalacji elektrycznej, wodnej i gazowej oraz komputerowej i RTV,
 4. samowolnego przerabiania zamków w drzwiach i dorabiania kluczy,
 5. wprowadzania do pomieszczeń zamkniętych pojazdów mechanicznych (silnikowych) oraz rowerów,
 6. używania urządzeń nagłaśniających w sposób utrudniający innym mieszkańcom naukę lub wypoczynek,
 7. sprzedaży artykułów tytoniowych i alkoholu,
 8. posiadania, rozpowszechniania, sprzedaży oraz konsumowania środków odurzających i substancji psychotropowych w szczególności narkotyków,
 9. przebywania osób trzecich będących pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych,
 10. wynoszenia poza budynek przedmiotów stanowiących wyposażenie DS,
 11. organizowania gier hazardowych,
 12. posiadania zwierząt,
 13. posiadania broni palnej i pneumatycznej,
 14. oklejania ścian, drzwi i wyposażenia DS,
 15. umieszczania ogłoszeń, napisów, druków i informacji poza miejscami do tego przeznaczonymi i bez zgody kierownika DS,
 16. prowadzenia akwizycji lub roznoszenia ulotek reklamowych na terenie DS,
 17. prowadzenia działalności gospodarczej bez zgody Rektora,
 18. wyrzucania śmieci poza miejscami do tego przeznaczonymi,
 19. wystawiania przedmiotów na parapetach zewnętrznych oraz wyrzucania przedmiotów przez okno,
 20. palenia tytoniu na korytarzach i w pomieszczeniach ogólnego użytku,
 21. organizowania spotkań towarzyskich (imprez) w pomieszczeniach ogólnego użytku bez pisemnej zgody RM DS i kierownika DS,
 22. gotowania i używania w tym celu urządzeń elektrycznych w pokojach studenckich oraz aneksach kuchennych.

 

Rozdział VI Uprawnienia i obowiązki mieszkańca DS

§ 22

Mieszkaniec DS ma prawo do:

 1. korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń DS przeznaczonych do użytku ogólnego, według zasad określonych przez kierownika DS i RM DS,
 2. przemeblowania i dekorowania pokoju w sposób niepowodujący zniszczeń, z obowiązkiem przywrócenia stanu poprzedniego podczas wykwaterowania. Prawo do przemeblowania nie obejmuje mebli na stałe przytwierdzonych do ścian lub podłogi oraz „dużych” mebli typu szafy, biurka z nadstawkami, tapczany,
 3. pozostawienia lodówki na okres wakacji w wyznaczonych przez kierownika DS pomieszczeniach i na zasadach przez niego określonych,
 4. korzystania z oświetlenia górnego po godzinie 23:30 za zgodą współlokatorów,
 5. dokonywania zmiany pokoju za zgodą kierownika DS,
 6. przyjmowania gości na zasadach określonych w przepisach porządkowych,
 7. czynnego i biernego udziału w wyborach do RM DS,
 8. zgłaszania kierownikowi DS i RM DS wszelkich uwag, wniosków i opinii dotyczących funkcjonowania DS,
 9. ubezpieczenia pokoju (na własny koszt).

§23

Mieszkaniec DS jest zobowiązany do:

 1. przestrzegania niniejszego Regulaminu, decyzji i zarządzeń władz Uczelni oraz kierownika DS, a także stosowania się do norm współżycia społecznego oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego,
 2. znajomości oraz przestrzegania przepisów BHP i przeciwpożarowych, a zwłaszcza zakazu używania w pokojach elektrycznych urządzeń grzewczych,
 3. utrzymania pokoju w czystości i porządku, poszanowania mienia UŁ, urządzeń i wyposażenia

DS, a także utrzymania czystości w pomieszczeniach ogólnego użytku, przestrzegania poleceń kierownika DS, pracowników recepcji i RM DS,

 1. terminowego uiszczania opłaty za miejsce w DS,
 2. okazywania karty mieszkańca na każde wezwanie kierownika DS, pracownika recepcji, RM DM i pracowników administracji Osiedla,
 3. zamykania drzwi pokoju na klucz w razie opuszczenia pokoju i w godzinach snu,
 4. pozostawiania klucza od pokoju w portierni DS przy każdym opuszczaniu DS,
 5. zgłaszania kierownikowi DS, bezpośrednio lub przez wpisanie uwag do „zeszytu usterek”, wszelkich zauważonych uszkodzeń wyposażenia ogólnego DS i zajmowanego pokoju. Zgłoszenie awarii oznacza wyrażenie zgody na wchodzenie do pokoju/segmentu – także podczas nieobecności mieszkańców – do czasu usunięcia awarii,
 6. przestrzegania ciszy nocnej w godzinach od 23:30 do 6:00,
 7. przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

 

Rozdział VII Utrata prawa do miejsca w DS

§ 24

 1. Mieszkaniec traci prawo do korzystania z miejsca w DS w przypadku:
  1. upływu okresu zakwaterowania określonego w skierowaniu o przyznaniu miejsca w DS,
  2. pozbawienia prawa do zamieszkania w DS decyzją Rektora,
  3. skreślenia z listy studentów lub zawieszenia w prawach studenta orzeczonego prawomocnym rozstrzygnięciem komisji dyscyplinarnej z końcem miesiąca, w którym dokonano skreślenia, z dniem uprawomocnienia się skreślenia.
  4. zalegania z opłatą za miejsce w DS za dwa pełne miesiące z zachowaniem postanowienia ust. 3.
 2. Rektor, na wniosek: organów samorządu studentów UŁ, organów samorządu doktorantów UŁ, kierownika DS, dyrektora COSiD, może pozbawić mieszkańca miejsca w DS lub dokonać przekwaterowania go do innego DS w sytuacji, gdy:
  1. uzyskał miejsce w DS na podstawie nieprawdziwych danych,
  2. ustąpił swoje miejsce w DS innej osobie,
  3. narusza zasady określone w niniejszym Regulaminie,
  4. narusza zasady współżycia społecznego,
  5. wystąpiły inne uzasadnione przyczyny.
 3. Kierownik DS w związku z sytuacją, o której mowa w ust. 2, w sprawach dotyczących cudzoziemców-studentów UŁ lub słuchaczy zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania na piśmie BWZ/SJPdC.
 4. W przypadku zaległości w opłacie za miejsce w DS kierownik DS wzywa mieszkańca na piśmie do uregulowania należności w dodatkowo wyznaczonym 14-dniowym terminie.
 5. Kierownicy DS są zobowiązani do przekazywania pisemnej informacji do BWZ/SJPdC o zwłoce w uiszczaniu opłat za korzystanie z miejsca w DS przez cudzoziemców-studentów UŁ i słuchaczy ze SJPdC, jeżeli jest ona dłuższa niż 1 miesiąc.

 

Rozdział VIII Przepisy końcowe  

§25

 

 1. Klucze są wydawane wyłącznie osobom posiadającym kartę mieszkańca danego DS.
 2. Pościel wydawana jest studentowi/słuchaczowi wyłącznie na jego wniosek.
 3. Administracja DS nie ponosi odpowiedzialności za prywatne rzeczy pozostawione w pokoju mieszkańca oraz w pomieszczeniach ogólnodostępnych.
 4. Wszelka korespondencja kierowana do mieszkańca DS dostarczana jest do recepcji DS.
 5. Przez wykwaterowanie rozumie się: opuszczenie przydzielonego miejsca po uprzednim uregulowaniu wszystkich płatności, w tym również ewentualnych kosztów naprawy zniszczeń spowodowanych przez mieszkańca, rozliczeniu się z magazynem, wymeldowaniu z DS i oddaniu klucza do pokoju w administracji DS.
 6. W sprawach nieuregulowanych przepisami niniejszego Regulaminu decyzję każdorazowo podejmuje Rektor

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.