Opłaty za korzystanie z miejsca w DS

 

„W związku  z sytuacją epidemiczną niektóre zapisy dotyczące wnoszenia opłat/zasad ubiegania się o miejsce w Ds mogą ulec zmianie”.

Szczegółowe zasady pobierania opłat za korzystanie z miejsc w domach studenckich UŁ określa załącznik numer 2 do Regulaminu przydzielania i korzystania z miejsc w domu studenta Uniwersytetu Łódzkiego.

Postanowienia określone w załączniku stosuje się wyłącznie do osób posiadających status studenta / doktoranta/ uczestnika Szkoły Doktorskiej lub słuchacza Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców.

 OPŁATY

1. Potwierdzeniem, że Polak-student UŁ będzie korzystał z przyznanego na kolejny rok akademicki miejsca w DS UŁ jest:

a) dokonanie opłaty rezerwacyjnej do 16 sierpnia w przypadku decyzji podjętych w czerwcu

b) dokonanie opłaty rezerwacyjnej do 21 września w przypadku decyzji  podjętych we wrześniu oraz przekazanie potwierdzenia dokonanej opłaty do administracji danego DS do 23 września.

c) zakwaterowanie się w danym DS w terminie 01-15 października.

2. Postanowienie pkt. 1 lit a-c nie ma zastosowania do Cudzoziemców – studentów UŁ i słuchaczy SJPdC, którzy wnoszą w dniu kwaterowania kaucję w wysokości 700 zł (zasady uiszczania kaucji określa załącznik nr 14 i jej zwrotu określa odrębny załącznik nr 15 )

3. Opłata rezerwacyjna podlega zaliczeniu na poczet odpłatności za korzystanie z miejsca w DS w październiku.

4. Osoby, którym przyznano miejsce w DS po 20 września, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, zobowiązane są do wniesienia opłaty w ciągu 7 dni od dnia przyznania miejsca oraz do niezwłocznego przekazania potwierdzenia dokonania wpłaty do administracji danego DS. Skierowanie do DS, o którym mowa w ust. 4 ważne jest przez okres 7 dni od daty jego wystawienia.

5. Z zastrzeżeniem pkt. 1, pkt. 2 i pkt. 4 opłatę za miejsce w DS wnosi się do 26 dnia każdego miesiąca na konto danego DS.

Możliwość komentowania jest wyłączona.