Dokumenty

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ

1. Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogi należy przesyłać do Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów – Sprawy Bytowe UŁ z siedzibą na ul. Lumumby 1/3.

2. Wnioski o przyznanie stypendium  rektora  (kryterium wysokiej średniej ocen, kryterium wysokie wyniki sportowe, kryterium osiągnięcia naukowe) i o stypendium rektora (dla doktorantów) składane są we właściwym  dziekanacie.

3. Wnioski o przyznanie świadczeń z Funduszu Świadczeń Stypendialnych składa się w następujących terminach:

studenci i doktoranci

a. O stypendium socjalne – od 17 maja ,

b. O stypendium dla osób niepełnosprawnych – od 17 maja ,

c. O stypendium rektora – w terminie określonym w załączniku 23 do Regulaminu świadczeń stypendialnych dla studentów i doktorantów UŁ w danym roku akademickim

d. O stypendium rektora (dla doktorantów) – w terminie określonym w załączniku 23 do Regulaminu świadczeń stypendialnych dla studentów i doktorantów UŁ w danym roku akademickim

osoby przyjęte na pierwszy rok studiów w UŁ

d. O stypendium socjalne – – w terminie 14 dni od daty złożenia dokumentów do komisji rekrutacyjnej,

e. O stypendium dla osób niepełnosprawnych  – w terminie 14 dni od daty złożenia dokumentów do komisji rekrutacyjnej,

f. O stypendium rektora – w terminie określonym w załączniku 23 do Regulaminu świadczeń stypendialnych dla studentów i doktorantów UŁ w danym roku akademickim

g. O stypendium rektora (dla doktorantów) – w terminie określonym w załączniku 23 do Regulaminu świadczeń stypendialnych dla studentów i doktorantów UŁ w danym roku akademickim

Jeżeli termin do złożenia wniosku przewidzianego niniejszym regulaminem upływa w sobotę lub w dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin do złożenia wniosku upływa w pierwszym kolejnym dniu roboczym.

ZASADY DOKUMENTOWANIA SYTUACJI MATERIALNEJ

Chcąc usprawnić proces składania wniosków o stypendium socjalne, przygotowaliśmy narzędzie, dzięki któremu można wygenerować listę potrzebnych dokumentów. Narzędzie to dostępne jest pod adresem: dokumentysocjalne.uni.lodz.pl.

1. Studenci, mogą ubiegać się o przyznanie świadczeń stypendialnych na podstawie następujących dokumentów:

a. Stypendium socjalne –  3 – wniosek o stypendium socjalne 

b. Stypendium dla osób niepełnosprawnych – wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych stanowi wniosek wygenerowany z systemu Usosweb

c Zwiększenie stypendium socjalnego  – wniosek o stypendium socjalne

d. Zapomoga –  wniosek o zapomogę stanowi wniosek wygenerowany z systemu Usosweb.

e. Stypendium  rektora – wniosek o stypendium rektora stanowi wniosek wygenerowany z systemu USOSweb.

f. Stypendium rektora (dla doktorantów) –  wniosek o stypendium rektora stanowi wniosek wygenerowany z systemu USOSweb.

Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne ustala się na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. U. z 2020 r., poz. 111), przedstawiając dokumenty potwierdzające:

 1. zaświadczenia z urzędu skarbowego albo oświadczenia członków rodziny o dochodzie (zał. nr 13) podlegającym opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. U. z 2019 r., poz. 1387 ze zm.), osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, na który jest składany wniosek, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne faktycznie odprowadzone w wysokości 9% (*składki zdrowotne mogą być udokumentowane zaświadczeniem z ZUS, od pracodawcy lub na zał. nr 15 do Regulaminu),
 2. zaświadczenie z urzędu skarbowego lub pisemne oświadczenie o wysokości rozliczenia netto z PIT ULG-1,
 3. zaświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne zawierające informacje odpowiednio o: formie opłaconego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku, wysokości opłaconego podatku,
 4. alimenty na rzecz dzieci (wyrok alimentacyjny, ugoda zawarta przed mediatorem lub inny tytuł wykonawczy pochodzący lub zatwierdzony przez sąd, zaświadczenie od komornika o prowadzonej egzekucji w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, zaświadczenie o wypłacanych świadczeniach z funduszu alimentacyjnego w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki),
 5. dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego,
 6. dokumenty o korzystaniu z pomocy społecznej lub socjalnej (MOPS/GOPS/OPS),
 7. zaświadczenia o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny (MOPS/GOPS/OPS)
 8. oświadczenie wnioskodawcy o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych dotyczący członków rodziny(zał. nr 12) osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, na który jest składany wniosek, na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych wymienione w art. 3 pkt 1 lit. c) ww. ustawy:
 • zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych,
 • świadczenie rodzicielskie,
 • zasiłek macierzyński, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 • należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających czasowo za granicą – w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.)
 • należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób,
 • świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora,
 • dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne,
 • renty określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,
 • dochód z obrotu papierami wartościowymi (PIT 38),
 • renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
 • renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
 • świadczenia pieniężne oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych,
 • dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone w przepisach o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 • świadczenia pieniężne określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę Niemiecką lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich,
 • emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych w latach 1939-1945 lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i niewybuchów,
 • renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny oraz członków ich rodzin, renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939–1945, otrzymywane z zagranicy,
 • środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc,
 • należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i jednostek policyjnych użytych poza granicami państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także należności pieniężne wypłacone żołnierzom, policjantom, celnikom i pracownikom pełniącym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych,
 • należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu, obliczone za okres, w którym osoby te uzyskały dochód,
 • dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, pomniejszone o składki na ubezpieczenie społeczne,
 • kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich,
 • dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2215),
 • dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej określonej w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych,
 • ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”,
 • ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006.

UWAGA! Obowiązkiem każdego studenta pobierającego stypendium socjalne  jest niezwłoczne zgłoszenie zmiany sytuacji materialnej w rodzinie również w trakcie trwania roku akademickiego. W przypadku wystąpienia w rodzinie studenta sytuacji utraty dochodu albo uzyskania dochodu, prawo do stypendium  jak również miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta ubiegającego się o stypendium socjalne ustala się na 10 – wniosek o ponowne przeliczenie dochodu

Utrata dochodu, oznacza wyłącznie dochody wskazane w art. 3 ust. 23 ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2020 poz 111) tzn.

 1. uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego,
 2. utratę zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 3. utratę zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 
 4. utratę zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej  lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz. U. Z 2019 r., poz. 303) lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz.U. z 2021 r., poz. 419),
 5. wykreśleniem z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2020 r. poz. 174 ze zm.) lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266),
 6. utratę zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 7. utratę zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych
 8. utratą świadczenia rodzicielskiego
 9. utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników
 10. utratą stypendium doktoranckiego, którego podstawą przyznania jest: 285 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższy i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669 ze zm.) oraz w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Dokumenty wymagane: wniosek o ponowne przeliczenie dochodu i dokument potwierdzający utratę dochodu (np. ksero świadectwa pracy, umowy zlecenia, umowy o dzieło)

Uzyskanie dochodu, oznacza wyłącznie dochody wskazane w art. 3 ust. 24 ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2020r. poz.111 ) tzn.

 1. zakończenie urlopu wychowawczego,
 2. uzyskaniem zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 3.  uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 4.  uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej, renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r.
  o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz.U. z 2021 r., poz. 419),
 5.  rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
 6.  uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 7.  uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,
 8.  uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 9.  uzyskaniem stypendium doktoranckiego, którego podstawą przyznania jest: art. 285 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższy i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669 ze zm.) oraz w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Dokumenty wymagane: wniosek o ponowne przeliczenie dochodu i dokumenty potwierdzające uzyskanie dochodu (zaświadczenie od pracodawcy/instytucji przyznającej świadczenie o wysokości netto osiągniętego dochodu za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu oraz np. ksero umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, decyzji przyznającej świadczenie)

4. Do wniosków, o których mowa w pkt. 1 lit a) należy dołączyć dokumenty potwierdzające sytuację materialną/socjalną w rodzinie zamieszczone w załączniku nr 7.

Oświadczenia, o których mowa w wykazie dokumentów stwierdzających dochody studenta doktoranta składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy / świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Możliwość komentowania jest wyłączona.