stypendium socjalne

Student ubiegający się o przyznanie stypendium  socjalnego składa w Centrum  Obsługi Studentów i Doktorantów – Sprawy Bytowe  3 – wniosek o stypendium socjalne.

Obowiązują dwa terminy organizacyjne składania wniosku:

  • od 1 lipca – studenci,
  •  – osoby przyjęte na pierwszy rok studiów I, II, III – stopnia i jednolitych magisterskich.

Jeżeli termin do złożenia wniosku przewidzianego niniejszym  regulaminem upływa w sobotę lub w dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin do złożenia wniosku upływa w pierwszym  kolejnym  dniu roboczym.

Osoby przyjęte na studia po 21 sierpnia mogą złożyć wniosek o przyznanie świadczeń socjalnych w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji o przyjęciu na studia.

Wniosek o przyznanie świadczeń socjalnych, złożony  w trakcie trwania roku akademickiego może być rozpatrzony pozytywnie jeśli nie zostały jeszcze rozdysponowane środki na wypłatę stypendiów i tylko od miesiąca, w którym został złożony.

Podczas rozpatrywania wniosków uwzględniane są następujące kryteria:

  • sytuacja materialna,
  • sytuacja socjalna.

Na kompletne podanie składają się:

  • 3 – wniosek o stypendium socjalne,
  • dokumenty  przedstawiające indywidualną sytuację studenta – zasady dokumentowania oraz terminy i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy materialnej

Wniosek niekompletny oraz nie pozwalający na ustalenie sytuacji materialnej nie może być rozpatrzony pozytywnie. Świadczenia mogą zostać przyznane (bez spłaty) wyłącznie po uzupełnieniu wniosku.

Student, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, może ubiegać się o zwiększenie stawki stypendium  socjalnego. Podanie o zwiększenie składa się w postaci wyboru odpowiedniej opcji we  wiosek o zwiększenie stypendium socjalnego 


Do wniosku o zwiększenie stawki stypendium socjalnego należy dołączyć odpowiednio:

  • w przypadku zamieszkania w obiekcie zbiorowego zakwaterowania, innym niż UŁ, student przedkłada dokument o zamieszkiwaniu w tym obiekcie wydany przez kierownika obiektu.
  • student wyjeżdżający w ramach programu studiów za granicę zobowiązany jest do przedłożenia kopii umowy dotyczącej wyjazdu.

 

Stypendium  socjalne student może otrzymywać tylko na jednym  kierunku studiów i nie przysługuje ono po ukończeniu pierwszego kierunku, za wyjątkiem sytuacji, gdy kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego.  Zasady te obowiązują niezależnie od kierunku, wydziału i uczelni, na której odbywane są studia.

Świadczenia przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat.

Wzory wniosków oraz wzory oświadczeń można pobrać tutaj

Możliwość komentowania jest wyłączona.