stypendium socjalne

Student ubiegający się o przyznanie stypendium  socjalnego składa w Centrum  Obsługi Studentów i Doktorantów – Sprawy Bytowe  3 – wniosek o stypendium socjalne.

Obowiązują dwa terminy organizacyjne składania wniosku:

  • studenci i doktoranci – od 17 maja,
  • osoby przyjęte na pierwszy rok studiów I, II, III – stopnia i jednolitych magisterskich – w terminie 14 dni od daty złożenia dokumentów do komisji rekrutacyjnej.

Jeżeli termin do złożenia wniosku przewidzianego niniejszym  regulaminem upływa w sobotę lub w dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin do złożenia wniosku upływa w pierwszym  kolejnym  dniu roboczym.

Wniosek o przyznanie świadczeń socjalnych, złożony  w trakcie trwania roku akademickiego może być rozpatrzony pozytywnie jeśli nie zostały jeszcze rozdysponowane środki na wypłatę stypendiów i tylko od miesiąca, w którym został złożony.

Podczas rozpatrywania wniosków uwzględniane są następujące kryteria:

  • sytuacja materialna,
  • sytuacja socjalna.

Na kompletne podanie składają się:

Wniosek niekompletny oraz niepozwalający na ustalenie sytuacji materialnej nie może być rozpatrzony pozytywnie. Świadczenia mogą zostać przyznane (bez spłaty) wyłącznie po uzupełnieniu wniosku.

Student, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, może ubiegać się o zwiększenie stawki stypendium  socjalnego. Podanie o zwiększenie składa się w postaci wyboru odpowiedniej opcji we wniosku o stypendium socjalne.

Stypendium  socjalne student może otrzymywać tylko na jednym  kierunku studiów i nie przysługuje ono po ukończeniu pierwszego kierunku, za wyjątkiem sytuacji, gdy kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego.  Zasady te obowiązują niezależnie od kierunku, wydziału i uczelni, na której odbywane są studia.

Świadczenia przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat.

Wzory wniosków oraz wzory oświadczeń można pobrać tutaj

Możliwość komentowania jest wyłączona.