stypendium socjalne

Student ubiegający się o przyznanie stypendium  socjalnego składa w Centrum  Obsługi Studenta – Sprawy Bytowe Studentów wniosek o świadczenia socjalne-pdf.

Obowiązują dwa terminy organizacyjne składania wniosku:

  • do dnia 21 czerwca – studenci,
  • do dnia 21 sierpnia - osoby przyjęte na pierwszy rok studiów I, II, III – stopnia i jednolitych magisterskich.

Jeżeli termin do złożenia wniosku przewidzianego niniejszym  regulaminem upływa w sobotę lub w dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin do złożenia wniosku upływa w pierwszym  kolejnym  dniu roboczym.

Osoby przyjęte na studia po 21 sierpnia mogą złożyć wniosek o przyznanie świadczeń socjalnych w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji o przyjęciu na studia.

Wniosek o przyznanie świadczeń socjalnych, złożony  w trakcie trwania roku akademickiego może być rozpatrzony pozytywnie jeśli nie zostały jeszcze rozdysponowane środki na wypłatę stypendiów i tylko od miesiąca, w którym został złożony.

Formularz wniosku można otrzymać w Centrum Obsługi Studenta – Sprawy Bytowe Studentów ul. Lumumby 1/3, lub pobrać za pośrednictwem  Internetu.

Podczas rozpatrywania wniosków uwzględniane są następujące kryteria:

  • sytuacja materialna,
  • sytuacja socjalna.

Na kompletne podanie składają się:

Wniosek niekompletny oraz nie pozwalający na ustalenie sytuacji materialnej nie może być rozpatrzony pozytywnie. Świadczenia mogą zostać przyznane (bez spłaty) wyłącznie po uzupełnieniu wniosku.

Załączenie dokumentów nie jest wymagalne jeżeli student, dołączył je do wniosku o przyznanie miejsca w domu studenckim na ten sam  okres.

Student studiów stacjonarnych , znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, może ubiegać się o zwiększenie stawki stypendium  socjalnego z tytułu  zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym  niż dom  studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym  stopniu utrudniał studiowanie. Zwiększenie to przyznawane jest w wysokości 150,- zł (od 01.10.2012 – 200,- zł). Podanie o zwiększenie z tytułu zamieszkania składa się w postaci wyboru odpowiedniej opcji we  wniosek o świadczenia socjalne.pdf i dołączeniu do niego  uzasadnienia przyczyny ubiegania się o zwiększenie stawki stypendium socjalnego.


Do uzasadnienia należy dołączyć odpowiednio:

  • w przypadku zamieszkania w obiekcie zbiorowego zakwaterowania, innym niż UŁ, student przedkłada dokument o zamieszkiwaniu w tym obiekcie wydany przez kierownika obiektu.
  • student mieszkający w obiekcie innym niż dom studencki UŁ lub obiekt zbiorowego zakwaterowania zobowiązany jest przedstawić oświadczenie w przedmiocie korzystania z obiektu. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie zobowiązany jest do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem  świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
  • student wyjeżdżający w ramach programu studiów za granicę zobowiązany jest do przedłożenia kopii umowy dotyczącej wyjazdu.

 

Stypendium  socjalne student może otrzymywać tylko na jednym  kierunku studiów i nie przysługuje ono po ukończeniu pierwszego kierunku, za wyjątkiem sytuacji, gdy kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat.  Zasady te obowiązują niezależnie od kierunku, wydziału i uczelni, na której odbywane są studia.

Możliwość komentowania jest wyłączona.