stypendium rektora

STYPENDIUM REKTORA W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów – Sprawy Bytowe UŁ oraz Uczelniana Komisja Stypendialno–Socjalna Studentów UŁ uprzejmie informują, że w roku akademickim 2021/2022 wnioski będą przyjmowane przez platformę USOSweb w terminach:

 1. 15.10 – 02.11.2021 r. – rejestracja i składanie zarejestrowanych wniosków w formie papierowej w dziekanacie swojego wydziału,
 2. 03.11 – 10.11.2021 r. – tworzenie list rankingowych (lista alfabetyczna z podziałem na kierunki, bez podziału na lata, tryb i formę studiów),
 3. 15.11.2021 r. – przesłanie gotowych list rankingowych do COSiD-SB,
 4. 23.11.-03.12.2021 r. – rozpoczęcie prac UKSS-S i UKSS-D
 5. Decyzje pozytywne na usosweb –

Student, aby otrzymać stypendium rektora w roku akademickim 2021/2022, powinien:

 1. Zalogować się na swoje konto w USOSweb, wejść w zakładkę „Dla wszystkich” -> „Wnioski” i wybrać wniosek o stypendium rektora w zależności od kierunku, na którym chce złożyć wniosek.
 • Student może złożyć wniosek z każdego kierunku, na którym studiuje (przypominamy, że świadczenie można pobierać tylko na jednym wybranym kierunku),
 • Student pierwszego roku studiów pierwszego stopnia, przyjęty jako finalista lub laureat olimpiady międzynarodowej albo laureat lub finalista olimpiady stopnia centralnego albo medalista co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, także może złożyć wniosek (w trakcie wypełniania wniosku zostanie skierowany do okna wyboru olimpiad, należy zaznaczyć odpowiednią).
 1. Następnie Student będzie prowadzony przez kolejne ekrany wniosku, na każdym z nich powinien postępować zgodnie z informacją na ekranie.
 2. Obowiązkiem Studenta jest weryfikacja danych osobowych zaciągniętych z systemu USOS. Jeżeli dane dotyczące zamieszkania są nieaktualne lub nieuzupełnione, powinien zgłosić się do Dziekanatu swojego Wydziału w celu ich uzupełnienia. UWAGA! Decyzje w formie papierowej wysyłane są na adres korespondencyjny podany w usos.
 3. Student zobowiązany jest do podania numeru konta bankowego, na które ma być przelewane stypendium. Jeżeli numer konta zaciągnięty do formularza wniosku z systemu USOS jest prawidłowy, Student nie wykonuje żadnych kroków. Jeżeli numeru konta brakuje lub Student chce zmienić numer konta, zobowiązany jest do wpisania go przez zakładkę „Moje studia”-„Stypendia”- Konto bankowe studenta. Bez podania numeru konta Student nie zostanie przepuszczony przez system na kolejne ekrany formularza. Dodatkowo przypominamy, że wprowadzanie numerów kont w trakcie rejestracji wniosków będzie możliwe tylko w terminie do 02.11.2021 r. Wszystkie stypendia wypłacane z UŁ będą przelane na jedno konto podane przez studenta.
 4. Student ubiegający się o stypendium rektora musi uzyskać wszystkie zaliczenia i zdać wszystkie egzaminy przewidziane w planach i programach studiów dla zaliczenia danego roku w terminie do 30.09.2021 r., zgodnie z Regulaminem świadczeń stypendialnych.
 5. Student sam wpisuje średnią ważoną za rok akademicki 2020/2021, do 4 miejsc po przecinku np. 4,0000. Stypendium rektora może być przyznane studentowi, który otrzymał za rok studiów poprzedzających rok, na który złożył wniosek o przyznanie stypendium rektora średnią ocen minimum 4,0000. Średnia wpisana przez studenta jest podstawą wnioskowania, jednak w ocenie wniosku pod uwagę brana będzie wyłącznie średnia wyliczona przez Dziekanat, już po złożeniu wniosku. Pole średniej we wniosku musi być wypełnione zgodnie z informacją na ekranie. Ważona średnia ocen jest wyliczana zgodnie z Regulaminem świadczeń stypendialnych (§30 ust. 3-5).
 6. Student wybiera również dodatkowe osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe, pole „wysoka średnia ocen” jest automatycznie zaznaczone przez system. Dodawanie osiągnięć do wniosku odbywa się zgodnie z instrukcją zawartą na ekranie definiowania osiągnięć. Pod uwagę brane są tylko osiągnięcia z roku akademickiego poprzedzającego rok akademicki, na który student składa wniosek, tzn. za okres 01.10.2020 r. do 30.09.2021 r. W USOSweb dostępny jest załącznik nr 11 do Regulaminu, w którym są wpisane osiągnięcia, jakie są brane pod uwagę, oraz jakie dokumenty potwierdzające dane osiągnięcia należy dołączyć do wniosku (osiągnięcia lub dokumenty niezgodne z zał. nr 11 nie będą brane pod uwagę, Komisja będzie przyznawać 0 pkt). Student zobowiązany jest do poprawnego uzupełnienia pola „Opis” ( wzór opisu jest podany na Ekranie w USOSweb) oraz „Data” przy każdym osiągnięciu.
 7. Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól Student musi „Zarejestrować” wniosek. Po tej czynności Student nie może wprowadzać żadnych zmian we wniosku. Ewentualne zmiany mogą nastąpić tylko we wnioskach, które zawierają dodatkowe osiągnięcia (jeśli Student źle uzupełnił wymagane pola) i tylko w przypadku, gdy koordynator wniosku wykona czynność „Cofnij do poprawy” z informacją, co należy poprawić.
 8. W przypadku stwierdzenia przez pracownika Dziekanatu braków we wniosku, w którym Student wskazał dodatkowe osiągnięcia: naukowe, artystyczne lub sportowe, wniosek zostanie „Cofnięty do poprawy”, za pośrednictwem platformy USOSweb. Student otrzyma również drogą e-mailową powiadomienie o takiej samej treści, jak w USOSweb.
 9. Po spełnieniu przez Studenta wymaganych formalności, po tym jak otrzymał wniosek „Cofnięty do poprawy”, Student ponowne musi „Zarejestrować” wniosek w USOSweb.
 10. Po zarejestrowaniu wniosku Student:
 • drukuje wniosek z systemu USOSweb (wygenerowany w pliku pdf);
 • podpisuje wniosek oraz potwierdza własnoręcznym podpisem „Zgodność z oryginałem” kopii dokumentów potwierdzających uzyskane osiągnięcia;
 • do 02.11.2021 r. w Dziekanacie swojego Wydziału składa wniosek i komplet dokumentów potwierdzających uzyskane osiągnięcia.
 1. Zgodnie Regulaminem świadczeń stypendialnych, w przypadku złożenia wniosku o stypendium rektora w formie papierowej po 02.11.2021 r., wnioski będą rozpatrywane negatywnie w przypadku wyczerpania środków.
 2. Dodatkowo informujemy, że zgodnie z §18 ust. 3 świadczenie nie przysługuje na drugim kierunku w przypadkach, gdy:
 • Student uzyskał tytuł licencjata, inżyniera lub równorzędny  i ubiega się o stypendium ponownie na studiach pierwszego stopnia;
 • Student uzyskał tytuł zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równorzędny

Na Ekranie „0” Student zostanie poproszony o wpisanie wszystkich ukończonych wcześniej kierunków studiów z innych uczelni w kraju i zagranicą. Każde ukończone studia z UŁ zostaną automatycznie zaciągnięte przez system. Student, który nie będzie mógł ubiegać się o stypendium z tytułu ukończenia kierunku w stopniu tożsamym z tym, na którym aktualnie studiuje, nie zostanie przekierowany przez system na kolejne formularze wniosku.

 1. Pulę 10% liczby studentów uprawnionych do otrzymania stypendium rektora na poszczególnych kierunkach określił Rektor UŁ w załączniku nr 23 Regulaminu świadczeń stypendialnych dla studentów i doktorantów UŁ.

załącznik nr 11

Studentom, którzy złożyli wniosek o ww stypendium przysługuje prawo do złożenia odwołania (załącznik nr 5 do Regulaminu świadczeń stypendialnych dla studentów i doktorantów UŁ> zakładka Wnioski) w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji w formie papierowej.

Wnioski te należy złożyć w COSiD Sprawy Bytowe ul Lumumby 1/3.

RECTOR’S SCHOLARSHIP IN THE ACADEMIC YEAR 2021/2022 

The Student and Doctoral Student Service Centre, University of Lodz Living Affairs, and the University Student Scholarship and Social Committee at the University of Lodz would like to inform you that in the academic year 2021/2022 applications will be accepted through the USOSweb platform at the following dates:

15/10–02/11/2021: registration and submission of registered applications in paper form to the Dean’s Office of your faculty;

03–10/11/2021: compilation of ranking lists (an alphabetical list with division into fields of study, without division into years, mode and form of studies);

15/11/2021: sending the ranking lists to COSiD-SB;

23/11/2021-03/12/2021: start of UKSS-S and UKSS-D works.

In order to receive the Rector’s scholarship in the academic year 2021/2022:

You should log on to your USOSweb account, go to For All -> Applications and select the Rector Scholarship Application, depending on the area where you want to apply.

You can submit an application from any area of your study (please note that you can receive scholarship in one chosen area only);

If you are a first-year student admitted as a finalist or winner of an international contest or as a winner or finalist of a central-level contest or as a medallist of at least a sport competition for the title of Polish Champion in the sport, you may also submit an application (when you are completing the application form, you are directed to the contest selection window; tick the relevant field).

Next, you are directed through consecutive screens of the application: follow the messages on the screens.

It is your duty to verify your personal data extracted from the USOS system. If your residence details are outdated or not completed, you should go to the Dean’s Office of your faculty to complete them.

You must provide the bank account number to which the scholarship is to be transferred. If the account number extracted from the USOS system into the application form is correct, you do not take any steps. If the account number is missing or you want to change the account number, you must enter it in My Studies – Scholarships – Student Bank Account. If you do not give the account number, you will not be passed through the system to successive screens of the form. Additionally, note that you can give account numbers during application registration only to 02/11/2021. All scholarships paid out by the University of Lodz will be transferred to one account you gave.

If you apply for the Rector’s scholarship, you must obtain all credits and pass all exams provided for in study plans and programmes for the completion of the year by 30/09/2021, in accordance with the Scholarship Regulations.

You must enter the weighted average for the academic year 2020/2021 to four decimal places e.g. 4.0000. You are eligible for the Rector’s scholarship, if you received a minimum average grade of 4.0000 for the year preceding the year for which you apply. The average grade you entered is the basis for the application, but only the average calculated by the Dean’s Office, after you submitted the application, will be considered in the application assessment. You must complete the average grade field in the application according to the information on the screen. The weighted average grade is calculated in accordance with the Scholarship Regulations (Section 30.3–5).

In addition, you choose additional scientific, artistic or sport achievements; the system marks the high grade average field automatically. Achievements are added to the application form according to the instruction included on the achievement definition screen. The achievements in the academic year preceding the academic year for which you submit the application are only considered, i.e. for the period from 01/10/2020 to 30/09/2021. The USOSweb platform contains Annex 11 to the Regulations which lists the achievements to be considered and the documents confirming particular achievements to be attached to the application (achievements or documents inconsistent with Annex 11 will not be considered: the Commission will award 0). You must complete the Description field correctly (model description is on the screen in the USOSweb platform) and Date on each achievement.

After you completed all the fields, you must Register the application. Then, you will not be able to make any changes to the application. Changes, if any, are only possible in applications that contain additional achievements (if you completed the required fields incorrectly) and only if the application coordinator does Back to Correct with information on what to correct.

If a Dean’s Office employee identifies any missing elements in the application where you indicated additional achievements, scientific, artistic or sport, the application will be Back to Correct through the USOSweb platform. You will receive an e-mail notification with the same content as in the USOSweb.

After you did corrections, as required, when received the Back to Correct application, you must again Register the application in the USOSweb.

After you have registered the application, you:

print the application from the USOSweb system (generated as a pdf file);

sign the application and confirm with your signature the copies of documents confirming the achievements as Compliant with the Originals;

by 02/11/2021, submit the application and a set of documents confirming the achievements to the Dean’s Office of your faculty.

According to the Scholarship Regulations, if you submit the rector scholarship application in paper form after 02/11/2020, the applications will be rejected if no funds are available.

Additionally, we would like to inform you that according to Section 18.3, the scholarship is not available in another field of study when:

You hold a bachelor’s, engineer’s or equivalent degree and apply for the scholarship again on first degree studies;

You hold the professional title of master, master engineer or equivalent.

On Screen 0, you will be asked to enter all fields of study previously completed at other universities in the country. Every field of study at the University of Lodz will be automatically extracted by the system. If you are not able to apply for a scholarship for a field of study to the same degree as you currently study, you will not be redirected by the system to subsequent application forms.

The pool of 10% of the number of students entitled to receive a rector’s scholarship in particular fields of study is defined by the Rector of the University of Lodz in Annex 23 to the University of Lodz Student and Doctoral Student Scholarship Regulations.

Możliwość komentowania jest wyłączona.