stypendium rektora (dla doktorantów)

STYPENDIUM REKTORA (DLA DOKTORANTÓW) W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów – Sprawy Bytowe UŁ oraz Uczelniana Komisja Stypendialno–Socjalna Doktorantów UŁ uprzejmie informują, że w roku akademickim 2020/2021 wnioski będą przyjmowane przez platformę USOSweb w terminach:

 1. 15.10 – 02.11.2021 r. – rejestracja i składanie zarejestrowanych wniosków w formie papierowej w dziekanacie swojego wydziału,
 2. 03 – 10.11.2021 r. – tworzenie list rankingowych (lista alfabetyczna z podziałem na kierunki, bez podziału na lata, tryb i formę studiów),
 3. 15.11.2021 r. – przesłanie gotowych list rankingowych do COSiD-SB,
 4. 23.11 – 03.12.2021 r. – rozpoczęcie prac UKSS-S i UKSS-D

Doktorant, aby otrzymać stypendium rektora w roku akademickim 2021/2022, powinien:

 1. Zalogować się na swoje konto w USOSweb, wejść w zakładkę „Dla wszystkich” -> „Wnioski” i wybrać wniosek o stypendium rektora (dla doktorantów) w zależności od kierunku na którym chce złożyć wniosek.
 • Doktorant może złożyć wniosek z każdego kierunku, na którym studiuje (przypominamy, że świadczenie można pobierać tylko na jednym wybranym kierunku)
 1. Następnie Doktorant będzie prowadzony przez kolejne ekrany wniosku, na każdym z nich powinien postępować zgodnie z informacją na ekranie.
 2. Obowiązkiem Doktoranta jest weryfikacja danych osobowych zaciągniętych z systemu USOS. Jeżeli dane dotyczące zamieszkania są nieaktualne lub nieuzupełnione, powinien zgłosić się do Dziekanatu swojego Wydziału w celu ich uzupełnienia.
 3. Doktorant zobowiązany jest do podania numeru konta bankowego, na które ma być przelewane stypendium. Jeżeli numer konta zaciągnięty do formularza wniosku z systemu USOS jest prawidłowy, Doktorant nie wykonuje żadnych kroków. Jeżeli numeru konta brakuje lub Doktorant chce zmienić numer konta, zobowiązany jest do wpisania go przez zakładkę „Moje studia”-„Stypendia”- Konto bankowe. Bez podania numeru konta Doktorant nie zostanie przepuszczony przez system na kolejne ekrany formularza. Dodatkowo przypominamy, że wprowadzanie numerów kont w trakcie rejestracji wniosków będzie możliwe tylko w terminie do 02.11.2021 r. Wszystkie stypendia wypłacane z UŁ będą przelane na jedno konto podane przez Doktoranta.
 4. Doktorant ubiegający się o stypendium rektora (dla doktorantów) musi uzyskać wszystkie zaliczenia i zdać wszystkie egzaminy przewidziane w planach i programach studiów dla zaliczenia danego roku w terminie do 30.09.2021 r., zgodnie z  Regulaminem świadczeń stypendialnych.
 5. Doktorant nie wpisuje średniej ocen za rok akademicki 2020/2021. W ocenie wniosku pod uwagę brana będzie wyłącznie średnia wyliczona przez Dziekanat, już po złożeniu wniosku. Ważona średnia ocen jest wyliczana zgodnie z §34 ust. 1-5 Regulaminu świadczeń stypendialnych.
 6. Doktorant wybiera również dodatkowe osiągnięcia naukowe, czyli postępy w pracy naukowej; pole „wysoka średnia ocen” jest automatycznie zaznaczone przez system. Dodawanie osiągnięć do wniosku odbywa się zgodnie z instrukcją zawartą na ekranie definiowania osiągnięć. Pod uwagę brane są tylko osiągnięcia z okresu roku akademickiego poprzedzającego rok akademicki, na który Doktorant składa wniosek, tzn. za okres od 01.10.2020 r. do 30.09.2021 r. W USOSweb dostępny jest załącznik nr 11a do Regulaminu, w którym są wpisane osiągnięcia, jakie są brane pod uwagę, oraz jakie dokumenty potwierdzające dane osiągnięcia należy dołączyć do wniosku (osiągnięcia lub dokumenty niezgodne z zał. nr 11a nie będą brane pod uwagę, Komisja będzie przyznawać 0 pkt). Doktorant zobowiązany jest do poprawnego uzupełniania pola „Opis” ( wzór opisu jest podany na Ekranie w USOSweb) oraz „Data” przy każdym osiągnięciu.
 7. Przy informacji dot. postępu w przygotowaniu rozprawy doktorskiej należy ma wniosku uzyskać podpis opiekuna naukowego/promotora stwierdzający wykonanie postępu w przygotowaniu rozprawy doktorskiej w minionym roku akademickim lub kopię uchwały rady wydziału o wszczęciu przewodu doktorskiego.
 8. Szczególne zaangażowanie w pracę dydaktyczną czyli samodzielne prowadzenie zajęć potwierdza pracownik Dziekanatu. Współprowadzenie zajęć potwierdza prowadzący zajęcia lub pracownik Dziekanatu.
 9. Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól Doktorant musi „Zarejestrować” wniosek. Po tej czynności nie może wprowadzać żadnych zmian we wniosku. Ewentualne zmiany mogą nastąpić tylko we wnioskach, które zawierają dodatkowe osiągnięcia (jeśli Doktorant źle uzupełnił wymagane pola) i tylko w przypadku, gdy koordynator wniosku wykona czynność „Cofnij do poprawy” z informacją, co należy poprawić.
 10. W przypadku stwierdzenia przez pracownika Dziekanatu braków we wniosku, w którym Doktorant wskazał dodatkowe osiągnięcia naukowe, wniosek zostanie „Cofnięty do poprawy” za pośrednictwem platformy USOSweb, Doktorant otrzyma również drogą e-mailową powiadomienie o takiej samej treści, jak w USOSweb.
 11. Po spełnieniu przez Doktoranta wymaganych formalności, po tym jak otrzymał wniosek „Cofnięty do poprawy”, Doktorant ponownie musi „Zarejestrować” wniosek w USOSweb.
 12. Po zarejestrowaniu wniosku Doktorant:
 • drukuje wniosek  z systemu USOSweb (wygenerowany w pliku pdf);
 • podpisuje wniosek oraz potwierdza własnoręcznym podpisem „Zgodność z oryginałem” kopii dokumentów potwierdzających uzyskane osiągnięcia;
 • do 02.11.2021 r. w Dziekanacie swojego Wydziału składa wniosek i komplet dokumentów potwierdzających uzyskane osiągnięcia.
 1. Zgodnie z Regulaminem świadczeń stypendialnych, w przypadku złożenia wniosku o stypendium rektora dla doktorantów w formie papierowej po 02.11.2021 r., wnioski będą rozpatrywane negatywnie w przypadku wyczerpania środków.

Na Ekranie „0” Doktorant zostanie poproszony o wpisanie wszystkich ukończonych wcześniej kierunków studiów z innych uczelni w kraju. Każde ukończone studia z UŁ zostaną automatycznie zaciągnięte przez system. Doktorant, który nie będzie mógł ubiegać się o stypendium z tytułu ukończenia kierunku w stopniu tożsamym z tym, na którym aktualnie studiuje, nie zostanie przekierowany przez system na kolejne formularze wniosku.

 1. Pulę 20% liczby doktorantów uprawnionych do otrzymania stypendium rektora (dla doktorantów) na poszczególnych kierunkach określił Rektor UŁ w w załączniku nr 23 Regulaminu świadczeń stypendialnych dla studentów i doktorantów UŁ.

załącznik nr 11a

Doktorantom, który złożyli wniosek o ww stypendium przysługuje prawo do złożenia odwołania (załącznik nr 6 do Regulaminu świadczeń stypendialnych dla studentów i doktorantów UŁ>zakładka Wnioski) w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji w formie papierowej. Wnioski te należy złożyć w COSiD Sprawy Bytowe ul Lumumby 1/3.

Możliwość komentowania jest wyłączona.