Wnioski

DRUKI CENTRUM OBSŁUGI STUDENTÓW i DOKTORANTÓW – SPRAWY BYTOWE  

1. SPRAWY DOTYCZĄCE DOMÓW STUDENCKICH

a) wnioski tylko dla Polaków – studentów/doktorantów UŁ

3 – wniosek o przyznanie miejsca w DS tylko za pośrednictwem usosweb od 01.05.2019 

3 – accommodation request for the academic

4 – wniosek o zamianę DS 

4-request to change a dormitory
5 – wniosek o rezerwację miejsca w DS na wakacje -pdf

 wniosek o rezerwację miejsca w DS – tylko za pośrednictwem usosweb od 01.05.2019  (UWAGA! należy złożyć wniosek o przyznanie,  a w warunkach szczególnych zaznaczyć rezerwację!)

b) wnioski tylko dla Cudzoziemców – studentów/doktorantów UŁ

9 – wniosek o przyznanie miejsca w DS – CU 
10 – wniosek o rezerwację miejsca w DS – CU
11 – wniosek o przyznanie miejsca w DS na wakacje – CU 

c) wnioski uzupełniające

6 – wniosek o przyznanie pokoju dla studenta samotnie wychowującego dziecko 

 * 6 – wniosek o przyznanie pokoju dla studenta samotnie wychowującego dziecko  wersja w języku angielskim
7 – wniosek o przyznanie pokoju 1-osobowego 

 * 7 – wniosek o przyznanie pokoju 1-osobowego wersja w języku angielskim

8 – wniosek o samodzielne zamieszkanie w pokoju 2-osobowym, 3-osobowym

8 – wniosek o samodzielne zamieszkanie w pokoju 2-osobowym, 3-osobowym wersja w j. angielskim

wzór oświadczenia o wspólnym zamieszkaniu osób płci przeciwnej – wersja w j. polskim

wzór oświadczenia o wspólnym zamieszkaniu osób płci przeciwnej – wersja w j. angielskim

wniosek o zwrot nadpłaty

Klauzula informacyjna (zakwaterowanie i zamieszkiwanie w DS UŁ)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej: „rozporządzenie RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Łódzki, z siedzibą przy ul. Narutowicza  68, 90-136 Łódź, zwany dalej: „Administratorem”;
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Uniwersytetu Łódzkiego: korespondencyjny ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź, pok. 203; e-mail: iod@uni.lodz.pl
 3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procedury związanej z  zakwaterowaniem i zamieszkiwaniem w Domach Studenckich Uniwersytetu Łódzkiego;
 4. Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c i e rozporządzenia RODO, art. 11 ust. 5 oraz art.  104 ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz obowiązujące w uczelni: Regulamin przydzielania i korzystania z miejsc w Domu Studenta Uniwersytetu Łódzkiego, Regulamin przydzielania miejsc warunkowych w pokojach gościnnych w Domach Studenckich Uniwersytetu Łódzkiego; Regulamin w sprawie opłat za najem pokoi gościnnych w domach studenckich.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są osoby biorące udział w procedurze związanej z przyznawaniem miejsc w Domach Studenckich UŁ, w tym pracownicy UŁ zajmujący się administrowaniem budynkami Domów Studenckich UŁ oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w przypadku: negatywnego rozpatrzenia wniosku o zakwaterowanie przez okres roku, a następnie archiwizowane; pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez okres zakwaterowania i zamieszkiwania w Domu Studenckim UŁ, a następnie archiwizowane;
 7. Na zasadach określonych przepisami rozporządzenia RODO przysługuje Pani/Panu prawo:
 • dostępu do treści swoich danych,
 • do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
 • do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2;
 1. Nie przewiduje się przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane;
 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji celu, o  których mowa w pkt. 3.


2. SRAWY STYPENDIALNE

a) wnioski o przyznanie świadczeń stypendialnych 

3 – wniosek o stypendium socjalne  – pdf
UWAGA! Wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz o zapomogę studenci składają za pośrednictwem systemu Usosweb!

10 – wniosek o ponowne przeliczenie dochodu – pdf

20 – wniosek o zwiększenie stypendium socjalnego  – pdf

———————————————

5 – wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy – stypendium rektora dla najlepszych studentów (UWAGA! Składamy w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji w formie papierowej)

6- wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy – stypendium dla najlepszych doktorantów (UWAGA! Składamy w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji w formie papierowej)

 

b) oświadczenia

12 – oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki.

13 – oświadczenie o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki.

15 – oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki

16 – oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki

17 – oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły lub do szkoły wyższej

18 – oświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy, oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego

kwestionariusz rejestracyjny studenta – osoby niepełnosprawnej – word

Możliwość komentowania jest wyłączona.