Zarządzenia

MIEJSCA WARUNKOWE

Zarządzenia Rektora nr 17 z 24-10-2017
w sprawie: wprowadzenia Regulaminu przydzielania miejsc warunkowych w pokojach gościnnych w domach studenckich UŁ

Regulamin przydzielania miejsc warunkowych w pokojach gościnnych w domach studenckich UŁ

Zarządzenie Rektora  nr 105 z 11-07-2016
w sprawie: opłat za najem pokoi gościnnych w domach studenckich UŁ

Rules of allocation of tentative housing in guest rooms of the University of Lodz dormitories


AKADEMIKI

Zarządzenie Rektora nr 16 z dnia 24.10.2017
w sprawie: wprowadzenia Regulaminu przydzielania i korzystania z miejsc w Domu Studenta Uniwersytetu Łódzkiego

Regulamin przydzielania i korzystania z miejsc w Domu Studenta Uniwersytetu Łódzkiego

Rules of allocation and use of housing in the University of Lodz dormitories

Wysokość opłat za korzystanie z miejsc w DS UŁ oraz zasady ich stosowania

Zasady pobierania i rozliczania kaucji obcokrajowców mieszkających w DS UŁ w 2017 roku.

Rules of collection and settlement of deposit fees paid by foreign students living in the University of Lodz Dormitories

Rozliczanie kaucji(depozytu)/how to settle the deposit fee


STYPENDIUM SOCJALNE

Zarządzenie Rektora nr 7 z dnia 10.10.2017

w sprawie: zmiany zarządzenia nr 119 Rektora UŁ z dnia 22.07.2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego.

Regulamin pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego

Załączniki do Regulaminu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego (załącznik nr 10,11,11a,12,13,16,17,2,20,3,5,6,7,8,9)

Wysokość stawek świadczeń pomocy materialnej (załącznik nr 9)

Załączniki nr 1,15,18,19 (Zarządzenie Rektora UŁ nr 119 z dnia 22.07.2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego)

 

———————————————————————————————————-

STYPENDIUM REKTORA, HARMONOGRAM WYPŁAT ŚWIADCZEŃ

Zarządzenie Rektora nr 19 z dnia 24.10.2017 roku w sprawie harmonogramu wypłat świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego, w tym cudzoziemców w roku akademickim 2017/2018

Zarządzenie nr 18 z dnia 24.10.2017 roku w sprawie określenia liczby studentów i doktorantów uprawnionych do stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium dla najlepszych doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego w roku akademickim 2017/2018 oraz terminów składania, przyjmowania i rozpatrywania wniosków o stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium dla najlepszych doktorantów

Zarządzenie Rektora nr 30 z dnia 16-11-2017
w sprawie: ustalenia wysokości stypendium rektora dla najlepszych studentów i jego zróżnicowania dla poszczególnych stopni oraz wysokości stypendium dla najlepszych doktorantów w roku akademickim 2017/18 

Uchwała Senatu nr 607  z dnia 11 kwietnia 2016 r.
w sprawie: zmiany uchwały nr 310 Senatu UŁ z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie Regulaminu studiów w Uniwersytecie Łódzkim. – § 34 pkt 5 wyliczanie średniej ważonej

Zarządzenie Rektora nr 9 z dnia 19-10-2015
w sprawie: uchylenia zarządzenia nr 102 Rektora UŁ z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad wypłacania stypendiów dla laureatów olimpiad stopnia centralnego przyjętych na I rok studiów z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego

———————————————————————————————————-

WŁASNY FUNDUSZ STYPENDIALNY UŁ , STYPENDIUM IM. M. KANTONA, STUDENCKIE GRANTY BADAWCZE

1. Studenckie Granty Badawcze

2. Zarządzenie Rektora nr 52 z dnia 28-12-2017
w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Własnego Funduszu Stypendialnego Uniwersytetu Łódzkiego

Regulamin Własnego Funduszu Stypendialnego UŁ

3. Zarządzenie Rektora nr 38 z dnia 07-12-2017
w sprawie: wprowadzenia Regulaminu określającego zasady przyznawania stypendium socjalnego ze środków pieniężnych przekazanych Uniwersytetowi Łódzkiemu przez Fundację Banku PEKAO S.A. im. dr. Mariana Kantona na rok akademicki 2017/2018

Regulamin określający zasady przyznawania stypendium socjalnego ze środków pieniężnych przekazanych Uniwersytetowi Łódzkiemu przez Fundację Banku PEKAO S.A. im. dr. Mariana Kantona na rok akademicki 2017/2018

Wniosek o stypendium Banku PEKAO S.A im dr M. Kantona


PODZIAŁ ROKU AKADEMICKIEGO

Zarządzenie Rektora nr 103 z dnia 04.05.2017
w sprawie: podziału roku akademickiego 2017/2018


REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU REKREACYJNO-SPORTOWEGO UŁ

Zarządzenie Kanclerza UŁ nr 171 z dnia 07-05-2014
w sprawie: wprowadzenia Regulaminu korzystania z kompleksu rekreacyjno-sportowego Uniwersytetu Łódzkiego mieszczącego się przy ul. Rodzeństwa Fibaków 6/11.

Regulaminu korzystania z kompleksu rekreacyjno-sportowego Uniwersytetu Łódzkiego mieszczącego się przy ul. Rodzeństwa Fibaków 6/11.


REGULAMIN WYDATKOWANIA DAROWIZNY PIENIĘŻNEJ PRZEKAZANEJ PRZEZ NAU BROKER UBEZPIECZENIOWY

Zarządzenie Rektora nr 58 z dnia 20-04-2015
w sprawie: wprowadzenia Regulaminu wydatkowania darowizny pieniężnej przekazanej przez NAU Broker Ubezpieczeniowy Sp. z.o.o.

Regulaminu wydatkowania darowizny pieniężnej przekazanej przez NAU Broker Ubezpieczeniowy Sp. z.o.o.


REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD REKTORA DLA STUDENTÓW I DOKTRANTÓW UŁ

Zarządzenie Rektora nr 56 z dnia 17-04-2015
w sprawie: Regulaminu przyznawania nagród Rektora dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego

Regulamin przyznawania nagród Rektora dla studentów i doktorantów UŁ – załącznik do zarządzenia nr 56

———————————————————————————————————-

Zarządzenie Rektora nr 70 z dnia 26-04-2012
w sprawie: Regulaminu użytkowania Sieci Komputerowej w Domach Studenckich Uniwersytetu Łódzkiego.

Regulamin użytkowania Sieci Komputerowej w Domach Studenckich Uniwersytetu Łódzkiego.

———————————————————————————————————-

Zarządzenie Rektora nr 24 z dnia 08-12-2011
w sprawie: Regulaminu funkcjonowania Rad Mieszkańców Domów Studenckich Uniwersytetu Łódzkiego.

Regulaminu funkcjonowania Rad Mieszkańców Domów Studenckich Uniwersytetu Łódzkiego

———————————————————————————————————-

Zarządzenie Rektora nr 22 z dnia 08-12-2011
w sprawie: Regulaminu Wyborów do Rad Mieszkańców Domów Studenckich Uniwersytetu Łódzkiego.

 Regulamin Wyborów do Rad Mieszkańców Domów Studenckich Uniwersytetu Łódzkiego

———————————————————————————————————-

Zarządzenie Rektora nr 12 z dnia 08-11-2011
w sprawie: zasad tworzenia, funkcjonowania i finansowania kół naukowych, artystycznych i sportowych w Uniwersytecie Łódzkim.

Załącznik nr 1 (wniosek w sprawie dofinansowania zadania w zakresie studenckiej/doktoranckiej działalności naukowej/ artystycznej lub sportowej) i 2 (preliminarz planowanych kosztów realizacji zadania)

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.