Skład osobowy

 

 

 

 

Andruszkiewicz Marta 

pok.203
tel. 42 635-40-83
e-mail: marta.andruszkiewicz@uni.lodz.pl

 

Rekrutacja

Sprawy administracyjno-ewidencyjne działu

Komisja Dyscyplinarna i Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla studentów UŁ

Stypendium Marszałka Woj. Łódzkiego, Nagrody Marszałka Woj. Łódzkiego za najlepsze prace magisterskie i dyplomowe

Weryfikacja i wysyłanie wniosków o stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

 

Janisiak Katarzyna

pok. 205
tel.635-40-40
e-mail: katarzyna.janisiak@uni.lodz.pl

 

 

Rekrutacja

Immatrykulacja centralna

Obsługa administracyjna postępowań w przedmiocie stwierdzenia nieważności postępowania w sprawie nadania tytułu i odebrania dyplomu

Koordynacja prac Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia, organizacja szkoleń z zakresu działania tej komisji

Składanie zapotrzebowania na sale na szkolenia prowadzone przez COSiD-RiTS

Koordynacja prac związanych z obsługą Komisji ds. Doskonalenia Dydaktyki

 

 

Kliszcz Barbara

pok.205
tel.635-40-80
e-mail: barbara.kliszcz@uni.lodz.pl

 

 

Sprawy związane z kształceniem nauczycielskim i kierunkowymi praktykami studenckimi, w tym współpraca z Pełnomocnikiem Rektora ds. zawodowych praktyk studenckich i kształcenia nauczycieli

Prowadzenie ewidencji akredytacji przyznanych przez PKA i UKA

Współpraca z Centrum Informatyki w zakresie informatyzacji toku studiów w systemie USOS, w tym dotyczących kredytów studenckich

Nadzorowanie spraw związanych z migracją elektronicznej legitymacji – studia na kilku kierunkach

Przedmioty ogólnouczelniane

Prowadzenie spraw związanych ze studiami podyplomowymi

 

 

Owczarek Anna

pok.203
tel.635-40-86
e-mail: anna.owczarek@uni.lodz.pl

 

 

Rekrutacja

Sprawy związane z archiwizacją dokumentów jednostki

Tworzenie przepisów dotyczących uprawnień laureatów i finalistów olimpiad

Prowadzenie księgi dyplomów

Obsługa kandydatów z zagraniczną maturą i dyplomem

Ubezpieczenia zdrowotne dla studentów i doktorantów

 

Stępień Marzena
pok. 203
tel.635-40-86
e-mail: marzena.stepien@uni.lodz.pl

 

Rekrutacja

Medale za chlubne studia

Listy gratulacyjne dla studentów

Ubezpieczenia zdrowotne dla studentów i doktorantów

Inauguracja centralna

Tworzenie przepisów dotyczących uprawnień laureatów i finalistów olimpiad

 

 

Zięba Magdalena

pok.205
tel.635-40-80
e-mail:magdalena.zieba@uni.lodz.pl

 

 

Koordynacja prac Komisji Dydaktycznej i Komisji Regulaminowej w tym praca nad regulaminem studiów

Ewidencja kierunków i specjalności prowadzonych w danym roku akademickim

Określanie wytycznych dotyczących dokumentacji przebiegu studiów i interpretacja przepisów związanych z tokiem studiów

Opracowywanie zarządzenia Rektora o podziale roku akademickiego

Interpretacja przepisów i przygotowywanie zarządzeń w sprawie odpłatności za studia

 

 

Owczarek Katarzyna 

pok. 205 e-mail: webmaster-rekrutacja@uni.lodz.pl

 

 

Opieka informatyczna nad systemem rekrutacyjnym

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.