Skład osobowy

 

 

Janisiak Katarzyna

pok. 111
tel.635-40-40
e-mail: katarzyna.janisiak@uni.lodz.pl

 

 

Rekrutacja

Immatrykulacja centralna

Obsługa administracyjna postępowań w przedmiocie stwierdzenia nieważności postępowania w sprawie nadania tytułu i odebrania dyplomu

Koordynacja prac Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia, organizacja szkoleń z zakresu działania tej komisji

Medale za chlubne studia

Listy gratulacyjne dla studentów

Składanie zapotrzebowania na sale na szkolenia prowadzone przez COS-RiTS

Obsługa kandydatów z zagraniczną maturą i dyplomem

Urlopy zdrowotne studentów

Opieka zdrowotna dla studentów i doktorantów

Współpraca w sprawach związanych z programem MOST oraz przedmiotami ogólnouczelnianymi

 

 

Owczarek Anna

pok.102
tel.635-40-86
e-mail: anna.owczarek@uni.lodz.pl

 

 

Rekrutacja

Sprawy związane z archiwizacją dokumentów jednostki

Tworzenie przepisów dotyczących uprawnień laureatów i finalistów olimpiad

Prowadzenie księgi dyplomów

Medale za chlubne studia

Listy gratulacyjne dla studentów

Składanie zapotrzebowania na sale na szkolenia prowadzone przez COS-RiTS

Obsługa kandydatów z zagraniczną maturą i dyplomem

Urlopy zdrowotne studentów

Opieka zdrowotna dla studentów i doktorantów

Współpraca w sprawach związanych z programem MOST oraz przedmiotami ogólnouczelnianymi

 

 

Gustowska Anna

pok.111
tel.635-40-80
e-mail: anna.gustowska@uni.lodz.pl

 

 

Koordynacja prac Komisji do spraw dydaktycznych i spraw studenckich oraz Komisji Regulaminowej w tym praca nad regulaminem studiów

Ewidencja kierunków i specjalności prowadzonych w danym roku akademickim

Określanie wytycznych dotyczących dokumentacji przebiegu studiów i interpretacja przepisów związanych z tokiem studiów

Opracowywanie zarządzenia Rektora o podziale roku akademickiego

Interpretacja przepisów i przygotowywanie zarządzeń w sprawie odpłatności za studia i wzoru umów o odpłatności

 

 

Kliszcz Barbara

pok.111
tel.635-40-80
e-mail: kliszczb@uni.lodz.pl

 

 

Sprawy związane z kształceniem nauczycielskim i kierunkowymi praktykami studenckimi, w tym współpraca z Pełnomocnikiem Rektora ds. zawodowych praktyk studenckich i kształcenia nauczycieli

Prowadzenie ewidencji akredytacji przyznanych przez PKA i UKA

Współpraca z Centrum Informatyki w zakresie informatyzacji toku studiów w systemie USOS, w tym dotyczących kredytów studenckich

Nadzorowanie spraw związanych z migracją elektronicznej legitymacji – studia na kilku kierunkach

Prowadzenie spraw związanych z kursami dokształcającymi i studiami podyplomowymi

Przedmioty ogólnouczelniane

Koordynacja w ramach UŁ programu MOST

 

Andruszkiewicz Marta

pok.102
tel. 42 635-40-83
e-mail: marta.andruszkiewicz@uni.lodz.pl

 

 

Rekrutacja

Sprawy administracyjno-ewidencyjne działu

Komisja Dyscyplinarna i Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla studentów UŁ

Stypendium Marszałka Woj. Łódzkiego, Nagrody Marszałka Woj. Łódzkiego za najlepsze prace magisterskie i dyplomowe

Rejestr kół naukowych i rozliczanie dotacji Rektora

Weryfikacja i wysyłanie wniosków o stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

 

Owczarek Katarzyna

pok. 111

e-mail: webmaster-rekrutacja@uni.lodz.pl

 

 

Opieka informatyczna nad systemem rekrutacyjnym

Możliwość komentowania jest wyłączona.