COSiD – sprawy doktorantów i szkół doktorskich

Uniwersytet Łódzki
Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów
Sprawy Doktorantów i Szkół Doktorskich
ul. Narutowicza 68 Łódź 90-136 pokój 213

dyrektor: Anna Felisiak

zastępca dyrektora: Anna Bartczak
tel.: 42 66-55-428
e-mail: anna.bartczak@uni.lodz.pl

skład osobowy: Łukasz Kamiński
e-mail: lukasz.kaminski@uni.lodz.pl

Rodzaj obsługiwanych stypendiów: stypendium doktoranckie, dotacja projakościowa, stypendium doktorskie, stypendium na badania naukowe.

Zakres zadań:

a) obsługa doktoranta z wydziałów:

Filologicznego
Filozoficzno-Historycznego
Biologii i Ochrony Środowiska
Prawa i Administracji
Ekonomiczno-Socjologicznego
Zarządzania
Matematyki i Informatyki
Nauk Geograficznych
Matematyki i Informatyki
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Chemii

b) zbieranie informacji o zasadach rekrutacji doktorantów na poszczególnych wydziałach (do uchwały Senatu),

c) wprowadzanie danych o rekrutacji doktorantów do systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów UŁ,

d) zbieranie informacji o ilości przyjętych doktorantów na studia i tworzenie danych statystycznych,

e) przygotowywanie na podstawie złożonych przez wydziały wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego doktorantom list stypendystów stypendiów doktoranckich, do akceptacji Prorektora ds. Programów i Jakości Kształcenia (dotyczy doktorantów przed i po otwarciu przewodu),

f) sporządzanie pozytywnych i negatywnych decyzji administracyjnych w związku z przyznaniem / odmową przyznania stypendium doktoranckiego i wysyłanie decyzji do wnioskodawców za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (dotyczy I i II instancji),

g) wprowadzanie do systemu USOS numeru rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego doktorantów zgodnie z zakresem określonym w ust. 1, na który przekazywane będą świadczenia z Funduszu dla doktorantów.

h) comiesięczne przygotowywanie wypłaty stypendiów doktoranckich w systemie USOS w związku z przyznaniem stypendium, zmianą stawki stypendium, rezygnacją,

i) comiesięczna weryfikacja list stypendialnych w zakresie Funduszu dla doktorantów i przekazywanie ich zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem Rektora w sprawie: harmonogramu wypłat świadczeń dla studentów i doktorantów UŁ do Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów – Sprawy Bytowe UŁ,

j) wystawianie zaświadczeń doktorantom w sprawach dotyczących pobierania / niepobierania stypendium doktoranckiego, potwierdzania ubezpieczenia zdrowotnego doktorantów,

k) potwierdzanie wniosków o przyznanie miejsca w Hotelu Asystenta,

l) zbieranie wniosków do programu MOST dla doktorantów,

ł) wsparcie przy przygotowywaniu umów na studia doktoranckie w systemie co-tutelle,

m) zbieranie danych do sprawozdań rocznych (rekrutacja, stypendia, efektywność i inne sprawy związane z organizacją toku studiów doktoranckich).

Możliwość komentowania jest wyłączona.