COSiD – Sprawy Bytowe Studentów

Zadania

 • współpraca z Samorządem Studentów i Doktorantów UŁ w zakresie podziału: – środków z Funduszu Pomocy Materialnej na świadczenia stypendialne, – miejsc w domach studenckich.
 • przygotowywanie we współpracy z Samorządem Studentów i Doktorantów UŁ zarządzeń regulujących tryb i zasady: – przyznawania pomocy materialnej studentom i doktorantom, – przydzielania i korzystania z miejsc w domu studenta UŁ.
 • prace związane z obsługą studenta i doktoranta UŁ w zakresie udzielania informacji o:
  • przysługujących świadczeniach stypendialnych,
  • zasadach ubiegania się o pomoc materialną i miejsce w domu studenta UŁ, a w konsekwencji przygotowywanie i realizacja wypłat świadczeń z:
   • Funduszu Pomocy Materialnej dla studentów i doktorantów,
   • Funduszu dla doktorantów,
   • stypendiów Ministra.
 • koordynacja prac
  • Wydziałowych Komisji Stypendialno-Socjalnych dla Studentów i Doktorantów ( I instancji)
  • Uczelnianych Komisji Stypendialno-Socjalnych dla Studentów i Doktorantów (II instancji);
 • sporządzanie decyzji administracyjnych w zakresie świadczeń socjalnych.
 • współpraca z Centrum Informatyki w zakresie  spraw stypendialnych i akademikowych.
 • rejestr organizacji studenckich i rozliczanie funduszu socjalno-wychowawczego Rektora.
 • administrowanie osiedlem studenckim i domami studenta.
 • kwaterowanie w pokojach gościnnych gości indywidualnych, uczestników konferencji i zjazdów naukowych (obsługa prawna, logistyczna i rachunkowo-księgowa).
 • analizowanie danych i opracowywanie corocznych zestawień  dotyczących wypłaty środków z:
  • Funduszu Pomocy Materialnej dla studentów i doktorantów,
  • Funduszu Socjalno-Wychowawczego,
  • Funduszu Osiedla Akademickiego.
 • opracowywanie sprawozdań dla potrzeb:
  • Głównego Urzędu Statystycznego (GUS),
  • Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego, w zakresie pomocy materialnej dla studentów i doktorantów UŁ studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Możliwość komentowania jest wyłączona.