pl

Komunikat Prorektora ds. studentów i jakości kształcenia UŁ z dnia 12 lipca 2021r w sprawie aplikowania do domów studenckich UŁ na rok akademicki 2021/2022 – kolejne tury

Rejestracja wniosków o przyznanie miejsca  odbywa się wyłącznie  przez Usosweb  po otrzymaniu dostępu do zalogowania się do systemu.

Uwaga! Aplikowanie o akademik dostępne jest w zakładce: dla wszystkich → wnioski → wniosek  o akademik

Ubieganie się o akademik dotyczy  osób z aktywnym statusem studenta UŁ w roku akademickim 2021/2022  i posiadających dostęp do systemu informatycznego Usosweb:

  1. studentów UŁ, którzy rozpoczynają kolejny  stopień studiów w roku akademickim  2021/2022,
  2. osób przyjętych na studia Uniwersytetu Łódzkiego z rekrutacji,
  3. studentów UŁ z wyższych lat starających się o miejsce w DS,
  4. doktorantów oraz uczestników szkół doktorskich UŁ,
  5. studentów UŁ, którzy w I turze aplikowania o miejsce w DS  nie dokończyli procesu rejestracji wniosku w systemie Usosweb (status wniosku – wypełniany, poprawiany, cofnięty do poprawy).

Harmonogram otwarcia tur i zarejestrowania wniosków w Usosweb dla Polaków:

a) 26.08.2021-09.09.2021 – otwarcie II tury,

b) 10-14.09.2021 – weryfikacja i wydanie decyzji w sprawie przyznania miejsca w DS na podstawie  zarejestrowanych wniosków w 2 turze i przyjętych do rozpatrzenia przez Uczelnianą Komisję ds. przyznawania miejsc w domach studenckich UŁ,

c) 15.09.2021-26.09.2021 –  otwarcie III tury,

d) 27-29.09.2021 – weryfikacja i wydanie decyzji w sprawie przyznania miejsca w DS na podstawie  zarejestrowanych wniosków w 3 turze i przyjętych do rozpatrzenia przez Uczelnianą Komisję ds. przyznawania miejsc w domach studenckich UŁ,

e) 01.10.-10.10.2021- otwarcie IV tury, decyzje będą podejmowane od 11-13.10.2021.

Harmonogram otwarcia tur i zarejestrowania wniosków w Usosweb dla Cudzoziemców:

a) 19.07.2021-23.07.2021 – otwarcie II tury,

b) 26-30.07.2021 – weryfikacja i wydanie decyzji w sprawie przyznania miejsca w DS na podstawie  zarejestrowanych wniosków w 2 turze i przyjętych do rozpatrzenia przez BWZ UŁ,

c) 15.09.2021-26.09.2021 –  otwarcie III tury,

d) 27-29.09.2021 – weryfikacja i wydanie decyzji w sprawie przyznania miejsca w DS na podstawie  zarejestrowanych wniosków w 3 turze i przyjętych do rozpatrzenia przez BWZ UŁ.

Wnioski o przyznanie pokoju jednoosobowego, pokoju dla rodzica z dzieckiem

 będą rozpatrywane przez Uczelnianą Komisję ds. przyznawania miejsc w DS pod koniec września (27-29.09.2021), a informacja w tej sprawie zostanie  przekazana bezpośrednio do akademika po rozpatrzeniu wniosków.

Tylko wniosek kompletny i  prawidłowo zarejestrowany w systemie Usosweb zostanie rozpatrzony przez Uczelnianą komisję ds. przyznawania miejsc w DS/BWZ (status wniosku zmienia się z zarejestrowanego na gotowy do rozpatrzenia-rozpatrzony).

Komisje nie rozpatrują wniosków, które mają status: wypełniany, poprawiany, cofnięty do poprawy.

Informacja o przyznanym akademiku ukaże się w Usosweb, student informowany jest mailowo o każdej zmianie statusu wniosku (status wniosku: z zarejestrowanego zmieni się na gotowy do rozpatrzenia i finalnie  zostanie rozpatrzony przez Uczelnianą komisję ds. przyznawania miejsc w DS/BWZ).

Po zalogowaniu się na swoje konto w Usosweb student decyzję o przyznanym miejscu w domu studenta sprawdza  w szczegółach wniosku o akademik.

W tym roku nie wymagamy dostarczenia wersji papierowej wniosku  o przyznanie miejsca w DS, zarejestrowanego w systemie Usosweb.

W przypadku rezygnacji z przyznanego miejsca należy niezwłocznie poinformować recepcję danego  domu studenta mailowo lub telefonicznie. Kontakt do  pracowników domów studenckich widoczny jest na stronie cos.uni.lodz.pl w zakładce kontakt-akademiki.

Ważne!!!! Komunikat  został przygotowany na podstawie aktualnie obowiązujących wewnętrznych rozporządzeń Uczelni, a także przepisów rządowych.

  W przypadku wystąpienia różnych, nieprzewidzianych okoliczności, decyzje uprzednio podjęte przez Władze Uczelni  mogą ulec zmianie w oparciu o bieżącą sytuację epidemiologiczną na Osiedlu Studenckim UŁ. 

Informujemy również, iż przez cały okres epidemii  obowiązuje w domach studenckich UŁ  reżim sanitarny, którego student musi ściśle przestrzegać.

 Proszę śledzić komunikaty na stronie cos.uni.lodz.pl.

Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia UŁ

dr hab. Robert Zakrzewski, prof. UŁ

Communication from the Vice-Chancellor for Students and Quality of Education of the University of Lodz of 12 July 2021 on applying for student residences at the University of Lodz for the academic year 2021/2022 – subsequent rounds

Registration of applications for a place takes place exclusively via Usosweb after receiving access to log into the system.

Please note that applying for student halls of residence is available under: for all → applications → application for student halls of residence

Applying for the dormitory applies to persons with an active status of a student at the University of Lodz in the academic year 2021/2022 and who have access to the Usosweb IT system:

(a) students of the University of Lodz who start their next degree in the academic year 2021/2022,

b) those accepted for studies at the University of Lodz from the recruitment process,

c) UŁ students from higher years applying for a place in a DS,

d) doctoral students and participants of doctoral schools of the University of Lodz,

e) those UŁ students who in the first round of applying for a DS place did not complete the application registration process in the Usosweb system (application status – completed, corrected, withdrawn for correction).

Timetable for opening rounds and registration of applications in Usosweb for Poles:

a) 26.08.2021-09.09.2021 – opening of the second round,

b) 10-14.09.2021 – verification and issuing of a decision on granting a place in DS on the basis of applications registered in the 2nd round and accepted for consideration by the University Committee for granting places in student residences at the University of Lodz,

c) 15.09.2021-26.09.2021 – opening of the 3rd round,

d) 27-29.09.2021 – verification and issuing decision on granting a place in DS on the basis of applications registered in the 3rd round and accepted for consideration by the University Committee for the allocation of places in student dormitories of the University of Lodz,

e) 01.10.-10.10.2021- opening of the 4th round, decisions will be made from 11-13.10.2021.

Schedule for opening of rounds and registration of applications in Usosweb for Foreigners:

(a) 19.07.2021-23.07.2021 – opening of the 2nd round,

b) 26-30.07.2021 – verification and issuing decision on granting a place in DS on the basis of applications registered in the 2nd round and accepted for consideration by BWZ UŁ,

c) 15.09.2021-26.09.2021 – opening of the 3rd round,

d) 27-29.09.2021 – verification and issuing decision on granting a place in DS on the basis of applications registered in the 3rd round and accepted for consideration by BWZ UŁ.

Applications for a single room, a room for a parent with a child will be considered by the University Committee for the allocation of DS places at the end of September (27-29.09.2021), and information on this matter will be sent directly to the dormitory after the applications have been considered.

Only an application that is complete and correctly registered in the Usosweb system will be considered by the University’s DS/BWZ Accommodation Allocation Committee (the status of the application changes from registered to ready for consideration-considered).

The committees do not consider applications that have the status: completed, corrected, withdrawn for correction.

The information about the assigned dormitory will appear in Usosweb, the student is informed by e-mail about each change in the status of the application (the status of the application: from registered changes to ready for consideration and will finally be considered by the University Committee for the allocation of places in DS/BWZ).

 After logging in to his/her Usosweb account, the student checks the decision on the allocated place in the student residence hall in the details of the application.

This year we do not require a paper version of the application for a DS place registered in the Usosweb system.

If you decide to give up your place, please inform the reception of the student hall in question immediately by e-mail or telephone. Contact to the staff of student halls of residence is available at cos.uni.lodz.pl in the Contact-Academics tab.

Important!!!! The announcement was prepared on the basis of current internal regulations of the University as well as government regulations.

  In case of various, unforeseen circumstances, the decisions previously made by the University Authorities may be changed based on the current epidemiological situation at the UŁ campus.

We would also like to inform you that throughout the entire period of the epidemic, a sanitary regime is in force at the University’s student residences, which students must strictly adhere to.

 Please follow the announcements on cos.uni.lodz.pl.

Vice-Rector for Students and Quality of Education, University of Lodz

Prof. Robert Zakrzewski, PhD, UŁ

Możliwość komentowania jest wyłączona.