pl

Akademiki na wakacje

Studenci/doktoranci/słuchacze szkół doktorskich Uniwersytetu Łódzkiego mogą przedłużyć okres zamieszkania w danym DS na czas wakacji (czyli od 01.07-20.09 danego roku kalendarzowego), składając wniosek o przydzielenie miejsca w DS na okres wakacji:

  1. załącznik nr 5– dotyczy studentów z obywatelstwem polskim i słuchaczy Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców
  2. załącznik numer 11– dotyczy studentów zagranicznych.

Wnioski o DS na wakacje, własnoręcznie podpisane, po wypełnieniu należy przesłać ze swojej skrzynki mailowej utworzonej w domenie Usos wyłącznie na adres mailowy monika.malecka@uni.lodz.pl w nieprzekraczalnym terminie do 15 czerwca.

Student/doktorant/słuchacz SJPdC, który nie złoży wniosku o przydzielenie miejsca w DS na okres wakacji w terminie może ubiegać się o miejsce w DS tylko na zasadach pokoju warunkowego, jeżeli okres zakwaterowania w nim nie będzie krótszy niż 7 dni. Zasady ubiegania się, przydzielania i odpłatności za miejsce w pokoju warunkowym określają odrębne przepisy.

Pierwszeństwo w przyznaniu miejsca w DS na okres wakacji mają studenci/doktoranci/słuchacze SJPdC zamieszkujący dany DS w trakcie roku akademickim 2020/2021.Warunkiem otrzymania miejsca na okres wakacji jest uregulowanie wszystkich dotychczasowych należności wynikających z zakwaterowania w okresie danego roku akademickiego.

Akademiki pracujące w okresie wakacji:

  • Lipiec – II, III, V, VII, X, XI, XIII, XIV
  • Sierpień – II, III, V, VII, X, XI
  • Wrzesień – II, III, V, VII, X, XI, XIII,

Mieszkańcy DS XIII przechodzą w sierpniu do akademika nr 11, a mieszkańcy DS 14 zostaną ulokowani w pozostałych domach studenckich.

Ważne!!!! Komunikat został przygotowany na podstawie aktualnie obowiązujących wewnętrznych rozporządzeń Uczelni, a także przepisów rządowych. W przypadku wystąpienia różnych, nieprzewidzianych okoliczności, decyzje uprzednio podjęte przez Władze Uczelni mogą ulec zmianie w oparciu o bieżącą sytuację epidemiologiczną na Osiedlu Studenckim UŁ.

Informujemy również, iż przez cały okres epidemii obowiązuje w domach studenckich UŁ reżim sanitarny, którego student musi ściśle przestrzegać.

Szczegółowe zasady funkcjonowania domów studenckich w czasie pandemii znajdują się na stronie: cos.uni.lodz.pl i USOSweb.

Housing in the University of Lodz dormitories during summer

Students/doctoral students/participants of doctoral schools of the University of Lodz may extend their period of stay in an allocated dormitory for the summer period  (i.e. from July 1st -September 20th  of a given calendar year) by submitting an Accommodation application form for the University of Lodz dormitories during summer holidays:

a) Annex No. 5 – refers to students who are Polish citizens and participants of  UL School of Polish for Foreign Students (SJPdC UŁ)

b) Appendix No. 11 – refers to international students.

Once completed, an Application form for dormitories during summer holidays, signed by hand, should be sent from one’s email inbox created at the USOS domain only to hereby email address: monika.malecka@uni.lodz.pl no later than 15 June.

A student/doctoral student/participant of School of Polish for Foreign Students who will not submit an application form for a place the dormitory for the summer period in the given time, may apply for a place in the dormitory only conditionally provided the period of accommodation therein will not shorter than 7 days. The rules for application, allocation and payment for a place in a conditional room are specified in separate regulations.

The priority in allocation of a place in the dormitory for the summer period is given to students/doctoral students/participants of School of Polish for Foreign Students who were residents of a given dorm during the academic year 2020/2021.The condition for obtaining a place during the summer period is settling all existing due payments related to accommodation during the given academic year.

UL Dormitories open during summer period:

  • July – Dorm No:  2, 3, 5, 7, 10, 11, 13, 14
  • August – Dorm No: 2, 3, 5, 7, 10, 11
  • September – Dorm No: 2, 3, 5, 7, 10, 11, 13

The residents of the Dorm No 13 will be transferred to the Dorm No 11 in August, and the residents of the Dorm No 14 will be transferred to other dormitories.

Important!!!! The announcement has been prepared on the basis of the current internal regulations within the University and the governmental regulations. In the event of various unforeseen circumstances, the decisions previously introduced by the University Authorities may be subject to change based on the current epidemiological situation within the UL Student Campus.

Also please remember that throughout the entire period of epidemics the sanitary regime  maintains in force in UL Dormitories and students must comply fully.

Detailed rules set for UL Dormitories during the epidemics can be found at cos.uni.lodz.pl and USOSweb

Możliwość komentowania jest wyłączona.