pl

Komunikat Prorektora ds. studenckich i jakości kształcenia z dnia 21.10.2020 r. – zapomoga COVID

Komunikat

Prorektora ds. studenckich i jakości kształcenia

z dnia 21.10.2020 r.

w sprawie: możliwości składania przez studentów i doktorantów zapomóg COVID z funduszu stypendialnego, którzy znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej z powodu zagrożenia epidemicznego

1. Student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej, może złożyć wniosek o zapomogę z funduszu stypendialnego.

2. W szczególności, podstawą wnioskowania o wsparcie, może być utrata przez studenta lub członka jego rodziny źródła dochodu spowodowana ograniczeniami w funkcjonowaniu pracodawców związanymi z sytuacją zagrożenia epidemicznego.

3. Analogiczne wsparcie przysługuje doktorantom, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020.

4. Wniosek do pobrania znajduje się tutaj.

5. Biorąc pod uwagę Zarządzenie Rektora UŁ nr 174 z dn. 18.09.2020 r. zmiany sposobu prowadzenia działalności Uniwersytetu Łódzkiego w warunkach epidemii, wywołanej wirusem SARS-CoV-2, wydrukowane, podpisane i zeskanowane (alternatywnie zdjęcie) wnioski o przyznanie zapomogi wraz załącznikami proszę przesyłać za pośrednictwem maila do pracowników COSiD zajmujących się poszczególnymi wydziałami. Adresy znajdują się na stronie www.cos.uni.lodz.pl kontakty COSID Sprawy Bytowe skład osobowy http://cos.uni.lodz.pl/kontakt/cos-sprawy-bytowe-studentow/godziny-przyjec.

6. Wnioski będą rozpatrywane w najszybszych możliwych terminach.

7. Ewentualne wezwania do uzupełnienia będą wysyłane mailem na podany we wniosku adres mailowy.

Prorektor ds. studenckich i jakości kształcenia

dr hab. Robert Zakrzewski, prof. UŁ

****************************************************************************

Communication

of the Vice-Rector for Student Affairs and Education

dated 21/10/2020

Subject: Eligibility of Students and Post-graduates at temporary financial disadvantage from the COVID-19 epidemic hazard for application for COVID-19 Relief Benefit payment from the Stipend Fund

1. Each student who suffers temporary financial disadvantage may apply for the COVID-19 Relief Benefit.

2. Specifically, the rationale for COVID-19 Relief Benefit eligibility may include the student’s of one of his/her family member’s loss of profits due to the COVID-19-related regulatory restrictions imposed on his/her employer(s).

3. The criteria for COVID-19 Relief Benefit eligibility apply by analogy to the post-graduates who started their education prior to the 2019/2020 academic year.

4. Find the COVID-19 Relief Benefit Application Form here.

5. Considering the UL Rector’s Regulation no. 174 dated 18/09/2020 and concerning the changes in operations of the University of Lodz under the SARS-CoV-2 virus outbreak, each COVID-19 Relief Benefit Application Form shall be filled out, signed by the applicant, scanned (or digitally photographed) and sent complete with required appendices by e-mail to the UL Centre for Student Services (COSiD) personnel responsible for the applicable Faculty of studies. Find the required e-mail addresses on www.cos.uni.lodz.pl Kontakty COSID Sprawy Bytowe Skład osobowy http://cos.uni.lodz.pl/kontakt/cos-sprawy-bytowe-studentow/godziny-przyjec.

6. Each submitted application will be examined as soon as possible.

7. All summons to supplement the submitted COVID-19 Relief Benefit Application will be sent back to the e-mail address specified on the Application Form.

Vice-Rector for Student Affairs and Education

Robert Zakrzewski, PhD, Associate Professor

Możliwość komentowania jest wyłączona.