pl

Komunikat – zapomogi dla studentów i doktorantów UŁ

Komunikat
Rektora Uniwersytetu Łódzkiego
z dnia 31.03.2020 r.
w sprawie: możliwości ubiegania się o zapomogę z funduszu stypendialnego przez studentów i doktorantów UŁ, którzy znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej
z powodu zagrożenia epidemicznego

1. O zapomogę z funduszu stypendialnego może ubiegać się student, który znalazł się
przejściowo w trudnej sytuacji życiowej z powodu zagrożenia epidemicznego.
2. Podstawą ubiegania się o zapomogę może być w szczególności utrata przez studenta lub
członka jego rodziny źródła dochodu spowodowana ograniczeniami w funkcjonowaniu
pracodawców w związku z sytuacją zagrożenia epidemicznego.
3. O zapomogę z funduszu stypendialnego mogą ubiegać się na tych samych zasadach
doktoranci, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020.
4. Zapomoga z funduszu stypendialnego przyznawana jest na wniosek, którego wzór określa załącznik do niniejszego komunikatu.
5. W związku z komunikatem Rektora UŁ z dnia 17.03.2020 r. w sprawie pracy zdalnej
pracowników UŁ (ze zm.), wydrukowane, podpisane i zeskanowane wnioski o przyznanie
zapomogi wraz załącznikami (alternatywnie zdjęcia wniosku i załączników) należy przesyłać drogą elektroniczną do pracowników Centrum Obsługo Studentów
i Doktorantów zajmujących się poszczególnymi wydziałami. Adresy e-mail pracowników
COSiD znajdują się na stronie: www.cos.uni.lodz.pl kontakty COSID Sprawy Bytowe skład osobowy
http://cos.uni.lodz.pl/kontakt/cos-sprawy-bytowe-studentow/godziny-przyjec.
6. Wnioski o zapomogę będą rozpatrywane w możliwie najszybszym terminie.
7. Ewentualne wezwania do uzupełnienia braków formalnych we wniosku o zapomogę będą wysyłane drogą elektroniczną na podany we wniosku adres e-mail.

Prorektor ds. studenckich UŁ
Dr hab. Tomasz Cieślak, prof. UŁ

Możliwość komentowania jest wyłączona.