Zasady ubiegania się o miejsce w DS

Zasady ubiegania się o miejsce w DS

„W związku  z sytuacją epidemiczną niektóre zapisy dotyczące zasad ubiegania się o miejsce w DS  mogą ulec zmianie”.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Miejsce w DS jest przyznawane na czas trwania stacjonarnych/niestacjonarnych studiów odpowiednio pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

2. Osoba, której przyznano miejsce w DS ma prawo mieszkać w nim od 1 października do ostatniego dnia letniej sesji egzaminacyjnej określonego w Zarządzeniu o podziale roku akademickiego.

3. Przed rozpoczęciem kolejnego stopnia studiów procedurę o przyznanie miejsca w DS rozpoczyna się od początku.

ZASADY UBIEGANIA SIĘ O MIEJSCE W DS – PO RAZ PIERWSZY

1. Pierwszeństwo w uzyskaniu miejsca w DS przysługuje studentowi studiów stacjonarnych, któremu codzienny dojazd do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.

2. Przy przydzielaniu miejsc do DS  może wziąć pod uwagę pod uwagę następujące kryteria:

a) odległość od miejsca zamieszkania,
b) pozostawanie studentem studiów stacjonarnych,
c) szczególne sytuacje: np. sieroctwo, niepełnosprawność,
d) udokumentowaną przewlekłą chorobę,
e) zamieszkanie jednego z małżonków w danym DS.

REZERWACJA MIEJSCA W DS UŁ

(termin, sposób i miejsce składania wniosku)

1. Aby zachować miejsce, na kolejny rok akademicki – student/doktorant/​uczestnik szkoły doktorskiej zobowiązany jest do ​zarejestrowania wniosku w systemie USOSWEB. Szczegóły dotyczące terminów,sposobu i miejsca składania wniosków są określone w odrębnym komunikacie Rektora publikowanym każdego roku na stronie cos.uni.lodz.pl

2. Student, któremu przyznano rezerwację miejsca w DS ma prawo mieszkać w nim od 1 października do ostatniego dnia letniej sesji egzaminacyjnej określonego w Zarządzeniu o podziale roku akademickiego.

3. Rezerwacji miejsca w danym DS na kolejny rok akademicki może dokonać tylko ta osoba, która zamieszkiwała w nim przynajmniej 2 miesiące przed zakończeniem terminu (tj do 30 kwietnia), o którym mowa w pkt. 2. w roku akademickim poprzedzającym rok, którego dotyczy rezerwacja.

4. W sytuacji niespełnienia warunku określonego w pkt. 3 stosuje się tryb postępowania określony w zasadach ubiegania się o miejsce w DS – po raz pierwszy.

 

ZAMIANA DS

1. Student zamierzający zamienić dotychczasowy DS na inny DS zobowiązany jest do złożenia wniosku o zamianę DS stanowiącego załącznik nr 4

2. W sytuacji odmowy przyznania zamiany DS wynikającej z braku wolnych miejsc we wnioskowanym DS wniosek, o którym mowa w pkt. 1 może być rozpatrywany tylko na dwóch kolejnych posiedzeniach UK-DS.

3. Student, który uzyska zgodę na zamianę DS, zobowiązany jest do przekwaterowania się w ciągu 7 dni od daty podjęcia decyzji przez UK-DS.

4. W przypadku ubiegania się o zamianę DS na kolejny rok akademicki  student/doktorant/uczestnik szkoły doktorskiej musi najpierw uzyskać pozytywną decyzję  komisji o zarezerwowaniu miejsca w dotychczasowym DS na kolejny rok akademicki.

MIEJSCE W DS NA WAKACJE

1. Student może przedłużyć okres zamieszkania w DS na czas wakacji (tzn. od 01.07 do 20.09 danego roku kalendarzowego), składając wniosek o przydzielenie miejsca w DS na okres wakacji, stanowiący załącznik nr 5

2. Pierwszeństwo w przyznaniu miejsca w DS na okres wakacji mają studenci zamieszkujący dany DS w trakcie roku akademickiego.

3. Student, który nie złoży wniosku o przydzielenie miejsca w DS na okres wakacji w terminie do 15 czerwca danego roku kalendarzowego, może ubiegać się o miejsce w DS tylko na zasadach pokoju gościnnego pod warunkiem, że okres zakwaterowania w nim nie będzie krótszy niż 7 dni. Zasady ubiegania się, przydzielania i odpłatności za miejsce w pokoju gościnnym określają odrębne przepisy.

 

 ZASADY UBIEGANIA SIĘ O POKÓJ MAŁŻEŃSKI

1. Studenci UŁ – osoby płci przeciwnej, które chcą razem zamieszkać w pokoju dwuosobowym składają oświadczenie o chęci wspólnego zamieszkania u kierownika danego DS.

Wymagane jest również uzyskanie pisemnej zgody współlokatorów w przypadku zamieszkiwania we wspólnym segmencie (oświadczenie o wspólnym zamieszkaniu dostępne jest w zakładce zarządzenia i przepisy prawne>wnioski)

 

 

ZASADY UBIEGANIA SIĘ O POKÓJ 1-OSOBOWY

1. Rektor, po uprzednim zaopiniowaniu przez UK-DS, może przyznać pokój jednoosobowy:

a) studentom posiadającym ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (należy dołączyć kopię ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności),

b) studentom posiadającym aktualne zaświadczenie od lekarza specjalisty potwierdzające długotrwałe leczenie lub przewlekłą chorobę oraz konieczność zamieszkania w określonych warunkach,

c) innym studentom w wyjątkowo uzasadnionych przypadkach.

2. Wzór wniosku, o którym mowa w pkt. 1 stanowi załącznik nr 7 do Regulaminu przydzielania i korzystania z miejsc w domu studenta UŁ. Jest to wniosek uzupełniający, który składa się raz z wnioskiem o rezerwację/przyznanie miejsca. Wniosek wraz z dokumentami składa się w siedzibie COSiD-SB.

 

 ZASADY UBIEGANIA SIĘ O POKÓJ DLA STUDENTA Z DZIECKIEM

1. Rektor, po uprzednim zaopiniowaniu przez UK-DS, może przyznać miejsce w pokoju wraz z dzieckiem:

a) studentowi samotnie wychowującemu dziecko (należy przedstawić kserokopię odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka),

b) małżeństwu (należy przedstawić kserokopię odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka).

2. Wzór wniosku, o którym mowa w pkt. 1, stanowi załącznik nr 6 do Regulaminu przydzielania i korzystania z miejsc w domu studenta UŁ. Wniosek wraz z dokumentami składa się w siedzibie COSiD.

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.